Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
324 lines (294 sloc) 15.9 KB
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Систем',
'Server' => 'Сервер',
'Username' => 'Корисничко име',
'Password' => 'Лозинка',
'Permanent login' => 'Трајна пријава',
'Login' => 'Пријава',
'Logout' => 'Одјава',
'Logged as: %s' => 'Пријави се као: %s',
'Logout successful.' => 'Успешна одјава.',
'Invalid credentials.' => 'Неважеће дозволе.',
'Language' => 'Језик',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Неважећи CSRF код. Проследите поново форму.',
'No extension' => 'Без додатака',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Ниједан од подржаних PHP додатака није доступан.',
'Session support must be enabled.' => 'Морате омогућити подршку за сесије.',
'Session expired, please login again.' => 'Ваша сесија је истекла, пријавите се поново.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s верзија: %s помоћу PHP додатка је %s',
'Refresh' => 'Освежи',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Дозволе',
'Create user' => 'Направи корисника',
'User has been dropped.' => 'Корисник је избрисан.',
'User has been altered.' => 'Корисник је измењен.',
'User has been created.' => 'корисник је креиран.',
'Hashed' => 'Хеширано',
'Column' => 'Колона',
'Routine' => 'Рутина',
'Grant' => 'Дозволи',
'Revoke' => 'Опозови',
'Process list' => 'Списак процеса',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d процес је убијен.', '%d процеса су убијена.', '%d процеса је убијено.'),
'Kill' => 'Убиј',
'Variables' => 'Променљиве',
'Status' => 'Статус',
'SQL command' => 'SQL команда',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d упит је успешно извршен.', '%d упита су успешно извршена.', '%d упита је успешно извршено.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Упит је успешно извршен, %d ред је погођен.', 'Упит је успешно извршен, %d реда су погођена.', 'Упит је успешно извршен, %d редова је погођено.'),
'No commands to execute.' => 'Без команди за извршавање.',
'Error in query' => 'Грешка у упиту',
'Execute' => 'Изврши',
'Stop on error' => 'Заустави приликом грешке',
'Show only errors' => 'Приказуј само грешке',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Историјат',
'Clear' => 'Очисти',
'Edit all' => 'Измени све',
'File upload' => 'Слање датотека',
'From server' => 'Са сервера',
'Webserver file %s' => 'Датотека %s са веб сервера',
'Run file' => 'Покрени датотеку',
'File does not exist.' => 'Датотека не постоји.',
'File uploads are disabled.' => 'Онемогућено је слање датотека.',
'Unable to upload a file.' => 'Слање датотеке није успело.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Највећа дозвољена величина датотеке је %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Превелики POST податак. Морате да смањите податак или повећајте вредност конфигурационе директиве %s.',
'Export' => 'Извоз',
'Dump' => 'Истовар',
'Output' => 'Испис',
'open' => 'отвори',
'save' => 'сачувај',
'Format' => 'Формат',
'Data' => 'Податци',
'Database' => 'База података',
'database' => 'база података',
'Use' => 'Користи',
'Select database' => 'Изаберите базу',
'Invalid database.' => 'Неисправна база података.',
'Create new database' => 'Направи нову базу података',
'Database has been dropped.' => 'База података је избрисана.',
'Databases have been dropped.' => 'Базњ података су избрисане.',
'Database has been created.' => 'База података је креирана.',
'Database has been renamed.' => 'База података је преименована.',
'Database has been altered.' => 'База података је измењена.',
'Alter database' => 'Уреди базу података',
'Create database' => 'Формирај базу података',
'Database schema' => 'Шема базе података',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Трајна веза',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ',',
'Engine' => 'Механизам',
'Collation' => 'Сравњивање',
'Data Length' => 'Дужина података',
'Index Length' => 'Дужина индекса',
'Data Free' => 'Слободно података',
'Rows' => 'Редова',
'%d in total' => 'укупно %d',
'Analyze' => 'Анализирај',
'Optimize' => 'Оптимизуј',
'Check' => 'Провери',
'Repair' => 'Поправи',
'Truncate' => 'Испразни',
'Tables have been truncated.' => 'Табеле су испражњене.',
'Move to other database' => 'Премести у другу базу података',
'Move' => 'Премести',
'Tables have been moved.' => 'Табеле су премешћене.',
'Copy' => 'Умножи',
'Tables have been copied.' => 'Табеле су умножене.',
'Routines' => 'Рутине',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Позвана је рутина, %d ред је погођен.', 'Позвана је рутина, %d реда су погођена.', 'Позвана је рутина, %d редова је погођено.'),
'Call' => 'Позови',
'Parameter name' => 'Назив параметра',
'Create procedure' => 'Формирај процедуру',
'Create function' => 'Формирај функцију',
'Routine has been dropped.' => 'Рутина је избрисана.',
'Routine has been altered.' => 'Рутина је измењена.',
'Routine has been created.' => 'Рутина је креирана.',
'Alter function' => 'Уреди функцију',
'Alter procedure' => 'Уреди процедуру',
'Return type' => 'Повратни тип',
'Events' => 'Догађаји',
'Event has been dropped.' => 'Догађај је избрисан.',
'Event has been altered.' => 'Догађај је измењен.',
'Event has been created.' => 'Догађај је креиран.',
'Alter event' => 'Уреди догађај',
'Create event' => 'Направи догађај',
'At given time' => 'У задато време',
'Every' => 'Сваки',
'Schedule' => 'Распоред',
'Start' => 'Почетак',
'End' => 'Крај',
'On completion preserve' => 'Задржи по завршетку',
'Tables' => 'Табеле',
'Tables and views' => 'Табеле и погледи',
'Table' => 'Табела',
'No tables.' => 'Без табела.',
'Alter table' => 'Уреди табелу',
'Create table' => 'Направи табелу',
'Create new table' => 'направи нову табелу',
'Table has been dropped.' => 'Табела је избрисана.',
'Tables have been dropped.' => 'Табеле су избрисане.',
'Tables have been optimized.' => 'Табеле су оптимизоване.',
'Table has been altered.' => 'Табела је измењена.',
'Table has been created.' => 'Табела је креирана.',
'Table name' => 'Назив табеле',
'Show structure' => 'Прикажи структуру',
'engine' => 'механизам',
'collation' => 'Сравњивање',
'Column name' => 'Назив колоне',
'Type' => 'Тип',
'Length' => 'Дужина',
'Auto Increment' => 'Ауто-прираштај',
'Options' => 'Опције',
'Comment' => 'Коментар',
'Default values' => 'Подразумеване вредности',
'Drop' => 'Избриши',
'Are you sure?' => 'Да ли сте сигурни?',
'Move up' => 'Помери на горе',
'Move down' => 'Помери на доле',
'Remove' => 'Уклони',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Премашен је максимални број дозвољених поља. Молим увећајте %s и %s.',
'Partition by' => 'Подели по',
'Partitions' => 'Поделе',
'Partition name' => 'Име поделе',
'Values' => 'Вредности',
'View' => 'Поглед',
'View has been dropped.' => 'Поглед је избрисан.',
'View has been altered.' => 'Поглед је измењен.',
'View has been created.' => 'Поглед је креиран.',
'Alter view' => 'Уреди поглед',
'Create view' => 'Направи поглед',
'Indexes' => 'Индекси',
'Indexes have been altered.' => 'Индекси су измењени.',
'Alter indexes' => 'Уреди индексе',
'Add next' => 'Додај следећи',
'Index Type' => 'Тип индекса',
'Column (length)' => 'Колона (дужина)',
'Foreign keys' => 'Страни кључеви',
'Foreign key' => 'Страни кључ',
'Foreign key has been dropped.' => 'Страни кључ је избрисан.',
'Foreign key has been altered.' => 'Страни кључ је измењен.',
'Foreign key has been created.' => 'Страни кључ је креиран.',
'Target table' => 'Циљна табела',
'Change' => 'Измени',
'Source' => 'Извор',
'Target' => 'Циљ',
'Add column' => 'Додај колону',
'Alter' => 'Уреди',
'Add foreign key' => 'Додај страни кључ',
'ON DELETE' => 'ON DELETE (приликом брисања)',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE (приликом освежавања)',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Изворне и циљне колоне морају бити истог типа, циљна колона мора бити индексирана и изворна табела мора садржати податке из циљне.',
'Triggers' => 'Окидачи',
'Add trigger' => 'Додај окидач',
'Trigger has been dropped.' => 'Окидач је избрисан.',
'Trigger has been altered.' => 'Окидач је измењен.',
'Trigger has been created.' => 'Окидач је креиран.',
'Alter trigger' => 'Уреди окидач',
'Create trigger' => 'Формирај окидач',
'Time' => 'Време',
'Event' => 'Догађај',
'Name' => 'Име',
'select' => 'изабери',
'Select' => 'Изабери',
'Select data' => 'Изабери податке',
'Functions' => 'Функције',
'Aggregation' => 'Сакупљање',
'Search' => 'Претрага',
'anywhere' => 'било где',
'Search data in tables' => 'Претражи податке у табелама',
'Sort' => 'Поређај',
'descending' => 'опадајуће',
'Limit' => 'Граница',
'Text length' => 'Дужина текста',
'Action' => 'Акција',
'Full table scan' => 'Скренирање комплетне табеле',
'Unable to select the table' => 'Не могу да изаберем табелу',
'No rows.' => 'Без редова.',
'%d row(s)' => array('%d ред', '%d реда', '%d редова'),
'Page' => 'Страна',
'last' => 'последња',
'Last page' => 'Последња страна',
'Loading' => 'Учитавам',
'Load more data' => 'Учитавам још података',
'whole result' => 'цео резултат',
'%d byte(s)' => array('%d бајт', '%d бајта', '%d бајтова'),
'Import' => 'Увоз',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d ред је увежен.', '%d реда су увежена.', '%d редова је увежено.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Дупли клик на вредност за измену.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Користи везу за измену ове вредности.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Ставка%s је додата.',
'Item has been deleted.' => 'Ставка је избрисана.',
'Item has been updated.' => 'Ставка је измењена.',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d ставка је погођена.', '%d ставке су погођене.', '%d ставки је погођено.'),
'New item' => 'Нова ставка',
'original' => 'оригинал',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'празно',
'edit' => 'измени',
'Edit' => 'Измени',
'Insert' => 'Уметни',
'Save' => 'Сачувај',
'Save and continue edit' => 'Сачувај и настави уређење',
'Save and insert next' => 'Сачувај и уметни следеће',
'Clone' => 'Дуплирај',
'Delete' => 'Избриши',
'E-mail' => 'Ел. пошта',
'From' => 'Од',
'Subject' => 'Наслов',
'Attachments' => 'Прилози',
'Send' => 'Пошаљи',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d порука ел. поште је послата.', '%d поруке ел. поште су послате.', '%d порука ел. поште је послато.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Број',
'Date and time' => 'Датум и време',
'Strings' => 'Текст',
'Binary' => 'Бинарно',
'Lists' => 'Листе',
'Network' => 'Мрежа',
'Geometry' => 'Геометрија',
'Relations' => 'Односи',
'Editor' => 'Уређивач',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$5.$3.$1.',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd.mm.[yyyy].',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'сад',
'yes' => 'да',
'no' => 'не',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Датотека већ постоји.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Молим користите један од наставака %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Уреди шему',
'Create schema' => 'Формирај шему',
'Schema has been dropped.' => 'Шема је избрисана.',
'Schema has been created.' => 'Шема је креирана.',
'Schema has been altered.' => 'Шема је измењена.',
'schema' => 'шема',
'Schema' => 'Шема',
'Invalid schema.' => 'Шема није исправна.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Низови',
'Create sequence' => 'Направи низ',
'Sequence has been dropped.' => 'Низ је избрисан.',
'Sequence has been created.' => 'Низ је формиран.',
'Sequence has been altered.' => 'Низ је измењен.',
'Alter sequence' => 'Уреди низ',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Кориснички типови',
'Create type' => 'Дефиниши тип',
'Type has been dropped.' => 'Тип је избрисан.',
'Type has been created.' => 'тип је креиран.',
'Alter type' => 'Уреди тип',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.