Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
312 lines (283 sloc) 11.8 KB
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Sistem',
'Server' => 'Sunucu',
'Username' => 'Kullanıcı',
'Password' => 'Parola',
'Permanent login' => 'Kalıcı giriş',
'Login' => 'Giriş',
'Logout' => 'Çıkış',
'Logged as: %s' => '%s olarak giriş yapıldı.',
'Logout successful.' => 'Başarıyla çıkıldı.',
'Invalid credentials.' => 'Geçersiz kimlik.',
'Language' => 'Dil',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Geçersiz Cross-site request forgery (CSRF) jetonu. Forumu tekrar yolla.',
'No extension' => 'Uzantı yok',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Desteklenen PHP uzantılarından (%s) hiçbiri mevcut değil.',
'Session support must be enabled.' => 'Oturum desteği etkin olmalıdır.',
'Session expired, please login again.' => 'Oturum süresi doldu, lütfen tekrar giriş yapın.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s sürüm: %s PHP uzantısı ile %s',
'Refresh' => 'Tazele',
// text direction
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'İzinler',
'Create user' => 'Kullanıcı yarat',
'User has been dropped.' => 'Kullanıcı düşürüldü.',
'User has been altered.' => 'Kullanıcı değiştirildi.',
'User has been created.' => 'Kullanıcı yaratıldı.',
'Hashed' => 'Harmanlandı.',
'Column' => 'Kolon',
'Routine' => 'Yordam',
'Grant' => 'İmtiyaz',
'Revoke' => 'Geri al',
'Process list' => 'İşlem listesi',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d süreç öldürüldü.', '%d adet süreç öldürüldü.'),
'Kill' => 'Öldür',
'Variables' => 'Değişkenler',
'Status' => 'Durum',
'SQL command' => 'SQL komutu',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d sorgunun işletilmesi tamamlandı.', '%d kadar sorgunun işletilmesi tamamlandı.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Sorgu işletilmesi tamamlandı. %d sıra(row) etkilendi.', 'Sorgu işletilmesi tamamlandı. Bundan %d kadar sıra etkilendi.'),
'No commands to execute.' => 'İşletilmek için komut yok.',
'Error in query' => 'Sorguda hata',
'Execute' => 'İşlet',
'Stop on error' => 'Dur hata',
'Show only errors' => 'Sadece hataları göster.',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Tarih',
'Clear' => 'Boşluk',
'File upload' => 'Dosya gönder',
'From server' => 'Sunucudan',
'Webserver file %s' => '%s web sunucusu dosyası',
'Run file' => 'Dosya çalıştır',
'File does not exist.' => 'Dosya mevcut değil.',
'File uploads are disabled.' => 'Dosya gönderimi etkin değil.',
'Unable to upload a file.' => 'Dosya gönderilemiyor.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Bir dosya için izin verilen dosya sınırı %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Çok büyük POST verisi, veriyi azaltın ya da ayar yönergesini uygun olarak yapılandırın.',
'Export' => 'İhraç',
'Dump' => 'Döküm',
'Output' => 'Çıktı',
'open' => '',
'save' => 'kaydet',
'Format' => 'Biçim',
'Data' => 'Veri',
'Database' => 'Veritabanı',
'database' => 'veritabanı',
'Use' => 'Kullan',
'Select database' => 'Veritabanı seç',
'Invalid database.' => 'Geçersiz veritabanı.',
'Create new database' => 'Yeni veritabanı yarat',
'Database has been dropped.' => 'Veritabanı düşürüldü.',
'Databases have been dropped.' => 'Veritabanları düşüüldü.',
'Database has been created.' => 'Veritabanı yaratıldı.',
'Database has been renamed.' => 'Veritabanının ismi değiştirildi.',
'Database has been altered.' => 'Veritabanı değiştirildi.',
'Alter database' => 'Veritabanı değiştir',
'Create database' => 'Veritabanı yarat',
'Database schema' => 'Veritabanı şeması',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Motor',
'Collation' => 'Karşılaştırma',
'Data Length' => 'Veri uzunluğu',
'Index Length' => 'Dizin uzunluğu',
'Data Free' => 'Serbest veri',
'Rows' => 'Sıralar (Rows)',
'%d in total' => '%d toplamda',
'Analyze' => 'Çözümleme',
'Optimize' => 'En uygun hale getirme',
'Check' => 'Denetleme',
'Repair' => 'Tamir',
'Truncate' => 'Buda',
'Tables have been truncated.' => 'Tablolar budandı.',
'Move to other database' => 'Diğer veritabanına taşı',
'Move' => 'Taşı',
'Tables have been moved.' => 'Tablolar taşındı.',
'Copy' => 'Kopyala',
'Tables have been copied.' => 'Tablolar kopyalandı.',
'Routines' => 'Yordamlar',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Yordam çağrıldı, %d sıra(row) etkilendi.', 'Yordam çağrıldı, %d sıralar(rows) etkilendi.'),
'Call' => 'Çağrı',
'Parameter name' => 'Parametre adı',
'Create procedure' => 'Yöntem yarat',
'Create function' => 'Fonksiyon yarat',
'Routine has been dropped.' => 'Yordam düşürüldü.',
'Routine has been altered.' => 'Yordam değiştirildi.',
'Routine has been created.' => 'Yordam yaratıldı.',
'Alter function' => 'Değiştirme fonksyionu',
'Alter procedure' => 'Değiştirme yöntemi',
'Return type' => 'Geri dönüş türü',
'Events' => 'Olaylar',
'Event has been dropped.' => 'Olay düşüdüldü.',
'Event has been altered.' => 'Olay değiştirildi.',
'Event has been created.' => 'Olay yaratıldı.',
'Alter event' => 'Değiştirme olayı',
'Create event' => 'Yaratma olayı',
'At given time' => 'Bir anda',
'Every' => 'Herzaman',
'Schedule' => 'Takvimli',
'Start' => 'Başla',
'End' => 'Son',
'On completion preserve' => 'Tamamlama koruması AÇIK',
'Tables' => 'Tablolar',
'Tables and views' => 'Tablolar ve görünümler',
'Table' => 'Tablo',
'No tables.' => 'Tablo yok.',
'Alter table' => 'Tablo değiştir',
'Create table' => 'Tablo yarat',
'Create new table' => 'Yeni tablo yarat',
'Table has been dropped.' => 'Tablo düşürüldü.',
'Tables have been dropped.' => 'Tablolar düşürüldü.',
'Table has been altered.' => 'Tablo değiştirildi.',
'Table has been created.' => 'Tablo yaratıldı.',
'Table name' => 'Tablo adı',
'Show structure' => 'Yapıyı göster',
'engine' => 'motor',
'collation' => 'karşılaştırma',
'Column name' => 'Kolon adı',
'Type' => 'Tür',
'Length' => 'Uzunluk',
'Auto Increment' => 'Otomatik yükselt',
'Options' => 'Seçenekler',
'Comment' => 'Yorum',
'Default values' => 'Varsayılan değerler',
'Drop' => 'Düşür',
'Are you sure?' => 'Emin misin?',
'Move up' => 'Yukarı taşı',
'Move down' => 'AŞağı taş',
'Remove' => 'Kaldır',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'kabul edilebilir alan sayısı aşıldı. Lütfen %s ve %s düşürün.',
'Partition by' => 'Bölümü tarafından',
'Partitions' => 'Bölümler',
'Partition name' => 'BÖlüm adı',
'Values' => 'Değerler',
'View' => 'Görünüm',
'View has been dropped.' => 'Görünüm düşürüldü.',
'View has been altered.' => 'Görünüm değiştirildi.',
'View has been created.' => 'Görünüm yaratıldı.',
'Alter view' => 'Değişim görünüm',
'Create view' => 'Görünüm yarat',
'Indexes' => 'Dizinler',
'Indexes have been altered.' => 'Dizinler değiştirilidi.',
'Alter indexes' => 'Dizinleri değiştir',
'Add next' => 'Sonraya ekle',
'Index Type' => 'Dizin Türü',
'Column (length)' => 'Kolon (uzunluğu)',
'Foreign keys' => 'Dış anahtarlar',
'Foreign key' => 'Dış anahtar',
'Foreign key has been dropped.' => 'Dış anahtar düşürüldü.',
'Foreign key has been altered.' => 'Dış anahtar değiştir.',
'Foreign key has been created.' => 'Dış anahtar yarat.',
'Target table' => 'Hedef tablo',
'Change' => 'Değiş',
'Source' => 'Kaynak',
'Target' => 'Hedef',
'Add column' => 'Kolon eklde',
'Alter' => 'Değiştir',
'Add foreign key' => 'Dış anahtar ekle',
'ON DELETE' => 'Silinmek üzere',
'ON UPDATE' => 'Yükseltilmek üzere',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Kaynak ve hedef kolonlar aynı veri türü olmak zorunda, hedef kolonda bir dizin ve başvurulan veri bulunmalı.',
'Triggers' => 'Tetikler',
'Add trigger' => 'Tetik ekle',
'Trigger has been dropped.' => 'Tetik düşürüldü.',
'Trigger has been altered.' => 'Tetik değiştirildi.',
'Trigger has been created.' => 'Tetik yaratıldı.',
'Alter trigger' => 'Tetik değiştir.',
'Create trigger' => 'Tetik yarat',
'Time' => 'Zaman',
'Event' => 'Olay',
'Name' => 'Ad',
'select' => 'seç',
'Select' => 'Seç',
'Select data' => 'Veri seç',
'Functions' => 'Fonksiyonlar',
'Aggregation' => 'Kümeleme',
'Search' => 'Arama',
'anywhere' => 'herhangi bir yer',
'Search data in tables' => 'Tablolarda veri ara.',
'Sort' => 'Sırala',
'descending' => 'azalan',
'Limit' => 'sınır',
'Text length' => 'Yazı uzunluğu',
'Action' => 'Eylem',
'Unable to select the table' => 'Tablo seçilemedi',
'No rows.' => 'Sıra yok.',
'%d row(s)' => array('%d sıra)', '%d kadar sıra'),
'Page' => 'Sayfa',
'last' => 'son',
'Last page' => 'Son sayfa',
'whole result' => 'tüm sonuç',
'%d byte(s)' => array('%d bayt', '%d kadar bayt'),
'Import' => 'İthal',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d sıra ithal edildi.', '%d kadar sıra ithal edildi.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Değerin üzerine çift tıklayın ve değiştirin.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Değeri değiştirmek için düzenleme bağlantısını kullanın.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Öğeler eklendi.',
'Item has been deleted.' => 'Öğe silindi.',
'Item has been updated.' => 'Öğe güncellendi.',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d öğe etkilendi.', '%d kadar öğe etkilendi.'),
'New item' => 'Yeni öğe',
'original' => 'orijinal',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'boş',
'edit' => 'düzen',
'Edit' => 'Düzen',
'Insert' => 'Ekle',
'Save' => 'Kaydet',
'Save and continue edit' => 'Kaydet ve düzenlemeye devam et',
'Save and insert next' => 'Kaydet ve sonrakin ekle',
'Clone' => 'Klonla',
'Delete' => 'Sil',
'E-mail' => 'E-posta',
'From' => 'Gönderen',
'Subject' => 'Konu',
'Attachments' => 'Ekler',
'Send' => 'Gönder',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-posta dönderildi.', '%d kadar e-posta gönderildi.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Sayılar',
'Date and time' => 'Tarih ve zaman',
'Strings' => 'Sözcükler',
'Binary' => 'İkili',
'Lists' => 'Listeler',
'Network' => '',
'Geometry' => 'Geometri',
'Relations' => 'İlişkiler',
'Editor' => 'Düzenleyici',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'now' => 'şimdi',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Dosya mevcut.',
'Please use one of the extensions %s.' => '%s uzantılarından birini kullanın.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Değişim şeması',
'Create schema' => 'Yaratım şeması',
'Schema has been dropped.' => 'Şema düşürüldü.',
'Schema has been created.' => 'Şema yaratıldı.',
'Schema has been altered.' => 'Şema değiştirildi.',
'schema' => 'şema',
'Schema' => 'Şema',
'Invalid schema.' => 'Geçersiz şema.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Diziler',
'Create sequence' => 'Dizi yarat',
'Sequence has been dropped.' => 'Dizi düşürüldü.',
'Sequence has been created.' => 'Dizi yaratıldı.',
'Sequence has been altered.' => 'Dizi değiştirildi.',
'Alter sequence' => 'Dizi değiştir',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Kullanıcı türleri',
'Create type' => 'Tür yarat',
'Type has been dropped.' => 'Tür düşürüldü.',
'Type has been created.' => 'Tür yaratıldı.',
'Alter type' => 'Tür değiştir',
);
Something went wrong with that request. Please try again.