Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

321 lines (291 sloc) 16.895 kb
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Система Бази Даних',
'Server' => 'Сервер',
'Username' => 'Користувач',
'Password' => 'Пароль',
'Permanent login' => 'Пам\'ятати сесію',
'Login' => 'Увійти',
'Logout' => 'Вийти',
'Logged as: %s' => 'Ви увійшли як: %s',
'Logout successful.' => 'Ви вдало вийшли з системи.',
'Invalid credentials.' => 'Неправильні дані входу.',
'Language' => 'Мова',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Недійсний CSRF токен. Надішліть форму ще раз.',
'No extension' => 'Нема розширень',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Жодне з PHP-розширень (%s), що підтримуються, не доступне.',
'Session support must be enabled.' => 'Сесії повинні бути дозволені.',
'Session expired, please login again.' => 'Сесія закінчилась, будь ласка, увійдіть в систему знову.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Версія %s: %s з PHP-розширенням %s',
'Refresh' => 'Оновити',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Привілеї',
'Create user' => 'Створити користувача',
'User has been dropped.' => 'Користувача було видалено.',
'User has been altered.' => 'Користувача було змінено.',
'User has been created.' => 'Користувача було створено.',
'Hashed' => 'Хешовано',
'Column' => 'Колонка',
'Routine' => 'Процедура',
'Grant' => 'Дозволити',
'Revoke' => 'Заборонити',
'Process list' => 'Перелік процесів',
'%d process(es) have been killed.' => array('Було завершено %d процес.', 'Було завершено %d процеси.', 'Було завершёно %d процесів.'),
'Kill' => 'Завершити процес',
'Variables' => 'Змінні',
'Status' => 'Статус',
'SQL command' => 'SQL запит',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d запит виконано успішно.', '%d запити виконано успішно.', '%d запитів виконано успішно.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Запит виконано успішно, змінено %d рядок.', 'Запит виконано успішно, змінено %d рядки.', 'Запит виконано успішно, змінено %d рядків.'),
'No commands to execute.' => 'Нема запитів до виконання.',
'Error in query' => 'Помилка в запиті',
'Execute' => 'Виконати',
'Stop on error' => 'Зупинитись при помилці',
'Show only errors' => 'Показувати тільки помилки',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Історія',
'Clear' => 'Очистити',
'Edit all' => 'Редагувати все',
'File upload' => 'Завантажити файл',
'From server' => 'З сервера',
'Webserver file %s' => 'Файл %s на вебсервері',
'Run file' => 'Запустити файл',
'File does not exist.' => 'Файл не існує.',
'File uploads are disabled.' => 'Завантаження файлів заборонене.',
'Unable to upload a file.' => 'Неможливо завантажити файл.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Максимально допустимий розмір файлу %sБ.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Занадто великий об\'єм POST-даних. Зменшіть об\'єм або збільшіть параметр директиви %s конфигурації.',
'Export' => 'Експорт',
'Dump' => 'Дамп',
'Output' => 'Вихідні дані',
'open' => 'відкрити',
'save' => 'зберегти',
'Format' => 'Формат',
'Data' => 'Дані',
'Database' => 'База даних',
'database' => 'база даних',
'Use' => 'Обрати',
'Select database' => 'Обрати базу даних',
'Invalid database.' => 'Погана база даних.',
'Create new database' => 'Створити нову базу даних',
'Database has been dropped.' => 'Базу даних було видалено.',
'Databases have been dropped.' => 'Бази даних були видалені.',
'Database has been created.' => 'Базу даних було створено.',
'Database has been renamed.' => 'Базу даних було переіменовано.',
'Database has been altered.' => 'Базу даних було змінено.',
'Alter database' => 'Змінити базу даних',
'Create database' => 'Створити базу даних',
'Database schema' => 'Схема бази даних',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Постійне посилання',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Рушій',
'Collation' => 'Співставлення',
'Data Length' => 'Об\'єм даних',
'Index Length' => 'Об\'єм індексів',
'Data Free' => 'Вільне місце',
'Rows' => 'Рядків',
'%d in total' => '%d всього',
'Analyze' => 'Аналізувати',
'Optimize' => 'Оптимізувати',
'Check' => 'Перевірити',
'Repair' => 'Виправити',
'Truncate' => 'Очистити',
'Tables have been truncated.' => 'Таблиці було очищено.',
'Move to other database' => 'Перенести до іншої бази даних',
'Move' => 'Перенести',
'Tables have been moved.' => 'Таблиці було перенесено.',
'Copy' => 'копіювати',
'Tables have been copied.' => 'Таблиці було зкопійовано.',
'Routines' => 'Збережені процедури',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Була викликана процедура, %d запис було змінено.', 'Була викликана процедура, %d записи було змінено.', 'Була викликана процедура, %d записів було змінено.'),
'Call' => 'Викликати',
'Parameter name' => 'Назва параметра',
'Create procedure' => 'Створити процедуру',
'Create function' => 'Створити функцію',
'Routine has been dropped.' => 'Процедуру було видалено.',
'Routine has been altered.' => 'Процедуру було змінено.',
'Routine has been created.' => 'Процедуру було створено.',
'Alter function' => 'Змінити функцію',
'Alter procedure' => 'Змінити процедуру',
'Return type' => 'Тип, що повернеться',
'Events' => 'Події',
'Event has been dropped.' => 'Подію було видалено.',
'Event has been altered.' => 'Подію було змінено.',
'Event has been created.' => 'Подію було створено.',
'Alter event' => 'Змінити подію',
'Create event' => 'Створити подію',
'At given time' => 'В даний час',
'Every' => 'Кожного',
'Schedule' => 'Розклад',
'Start' => 'Початок',
'End' => 'Кінець',
'On completion preserve' => 'Після завершення зберегти',
'Tables' => 'Таблиці',
'Tables and views' => 'Таблиці і вигляди',
'Table' => 'Таблиця',
'No tables.' => 'Нема таблиць.',
'Alter table' => 'Змінити таблицю',
'Create table' => 'Створити таблицю',
'Create new table' => 'Створити нову таблицю',
'Table has been dropped.' => 'Таблицю було видалено.',
'Tables have been dropped.' => 'Таблиці були видалені.',
'Tables have been optimized.' => 'Таблиці були оптимізовані.',
'Table has been altered.' => 'Таблица була змінена.',
'Table has been created.' => 'Таблиця була створена.',
'Table name' => 'Назва таблиці',
'Show structure' => 'Показати структуру',
'engine' => 'рушій',
'collation' => 'співставлення',
'Column name' => 'Назва стовпця',
'Type' => 'Тип',
'Length' => 'Довжина',
'Auto Increment' => 'Автоматичне збільшення',
'Options' => 'Опції',
'Comment' => 'Коментарі',
'Default values' => 'Значення за замовчуванням',
'Drop' => 'Видалити',
'Are you sure?' => 'Ви впевнені?',
'Move up' => 'Пересунути вгору',
'Move down' => 'Пересунути вниз',
'Remove' => 'Видалити',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Досягнута максимальна кількість доступних полів. Будь ласка, збільшіть %s і %s.',
'Partition by' => 'Розділити по',
'Partitions' => 'Розділи',
'Partition name' => 'Назва розділу',
'Values' => 'Значення',
'View' => 'Вигляд',
'View has been dropped.' => 'Вигляд було видалено.',
'View has been altered.' => 'Вигляд було змінено.',
'View has been created.' => 'Вигляд було створено.',
'Alter view' => 'Змінити вигляд',
'Create view' => 'Створити вигляд',
'Indexes' => 'Індекси',
'Indexes have been altered.' => 'Індексування було змінено.',
'Alter indexes' => 'Змінити індексування',
'Add next' => 'Додати ще',
'Index Type' => 'Тип індексу',
'Column (length)' => 'Стовпець (довжина)',
'Foreign keys' => 'Зовнішні ключі',
'Foreign key' => 'Зовнішній ключ',
'Foreign key has been dropped.' => 'Зовнішній ключ було видалено.',
'Foreign key has been altered.' => 'Зовнішній ключ було змінено.',
'Foreign key has been created.' => 'Зовнішній ключ було створено.',
'Target table' => 'Цільова таблиця',
'Change' => 'Змінити',
'Source' => 'Джерело',
'Target' => 'Ціль',
'Add column' => 'Додати стовпець',
'Alter' => 'Змінити',
'Add foreign key' => 'Додати зовнішній ключ',
'ON DELETE' => 'ПРИ ВИДАЛЕННІ',
'ON UPDATE' => 'ПРИ ЗМІНІ',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Стовпці повинні мати той самий тип даних, цільові стовпці повинні бути проіндексовані і дані, на які посилаються повинні існувати.',
'Triggers' => 'Тригери',
'Add trigger' => 'Додати тригер',
'Trigger has been dropped.' => 'Тригер було видалено.',
'Trigger has been altered.' => 'Тригер було змінено.',
'Trigger has been created.' => 'Тригер було створено.',
'Alter trigger' => 'Змінити тригер',
'Create trigger' => 'Створити тригер',
'Time' => 'Час',
'Event' => 'Подія',
'Name' => 'Назва',
'select' => 'вибрати',
'Select' => 'Вибрати',
'Select data' => 'Вибрати дані',
'Functions' => 'Функції',
'Aggregation' => 'Агрегація',
'Search' => 'Пошук',
'anywhere' => 'будь-де',
'Search data in tables' => 'Шукати дані в таблицях',
'Sort' => 'Сортувати',
'descending' => 'по спаданню',
'Limit' => 'Обмеження',
'Text length' => 'Довжина тексту',
'Action' => 'Дія',
'Unable to select the table' => 'Неможливо вибрати таблицю',
'No rows.' => 'Нема рядків.',
'%d row(s)' => array('%d рядок', '%d рядки', '%d рядків'),
'Page' => 'Сторінка',
'last' => 'остання',
'Last page' => 'Остання сторінка',
'whole result' => 'весь результат',
'%d byte(s)' => array('%d байт', '%d байта', '%d байтів'),
'Import' => 'Імпортувати',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d рядок було імпортовано.', '%d рядки було імпортовано.', '%d рядків було імпортовано.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Двічі клікніть на значенні щоб змінити його.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Використовуйте посилання щоб змінити це значення.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Запис%s було вставлено.',
'Item has been deleted.' => 'Запис було видалено.',
'Item has been updated.' => 'Запис було змінено.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Було змінено %d запис.', 'Було змінено %d записи.', 'Було змінено %d записів.'),
'New item' => 'Новий запис',
'original' => 'початковий',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'порожньо',
'edit' => 'редагувати',
'Edit' => 'Редагувати',
'Insert' => 'Вставити',
'Save' => 'Зберегти',
'Save and continue edit' => 'Зберегти і продовжити редагування',
'Save and insert next' => 'Зберегти і вставити знову',
'Clone' => 'Клонувати',
'Delete' => 'Видалити',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Від',
'Subject' => 'Заголовок',
'Attachments' => 'Додатки',
'Send' => 'Надіслати',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Було надіслано %d повідомлення.', 'Було надіслано %d повідомлення.', 'Було надіслано %d повідомлень.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Числа',
'Date and time' => 'Дата і час',
'Strings' => 'Радки',
'Binary' => 'Двійкові',
'Lists' => 'Списки',
'Network' => 'Мережа',
'Geometry' => 'Геометрія',
'Relations' => 'Зв\'язки',
'Editor' => 'Редактор',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$5.$3.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'дд.мм.[рррр]',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'ГГ:ХХ:СС',
'now' => 'зараз',
'yes' => 'так',
'no' => 'ні',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Файл існує.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Будь ласка, використовуйте одне з розширень %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Змінити схему',
'Create schema' => 'Створити схему',
'Schema has been dropped.' => 'Схему було видалено.',
'Schema has been created.' => 'Схему було створено.',
'Schema has been altered.' => 'Схему було змінено.',
'schema' => 'схема',
'Schema' => 'Схема',
'Invalid schema.' => 'Невірна схема.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Послідовності',
'Create sequence' => 'Створити послідовність',
'Sequence has been dropped.' => 'Послідовність було видалено.',
'Sequence has been created.' => 'Послідовність було створено.',
'Sequence has been altered.' => 'Послідовність було змінено.',
'Alter sequence' => 'Змінити послідовність',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Типи користувачів',
'Create type' => 'Створити тип',
'Type has been dropped.' => 'Тип було видалено.',
'Type has been created.' => 'Тип було створено.',
'Alter type' => 'Змінити тип',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.