Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

223 lines (222 sloc) 9.552 kb
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Přihlásit se',
'phpMinAdmin' => 'phpMinAdmin',
'Logout successful.' => 'Odhlášení proběhlo v pořádku.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné přihlašovací údaje.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Uživatel',
'Password' => 'Heslo',
'Select database' => 'Vybrat databázi',
'Invalid database.' => 'Nesprávná databáze.',
'Create new database' => 'Vytvořit novou databázi',
'Table has been dropped.' => 'Tabulka byla odstraněna.',
'Table has been altered.' => 'Tabulka byla změněna.',
'Table has been created.' => 'Tabulka byla vytvořena.',
'Alter table' => 'Pozměnit tabulku',
'Create table' => 'Vytvořit tabulku',
'Table name' => 'Název tabulky',
'engine' => 'úložiště',
'collation' => 'porovnávání',
'Column name' => 'Název sloupce',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Délka',
'NULL' => 'NULL',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Volby',
'Save' => 'Uložit',
'Drop' => 'Odstranit',
'Database has been dropped.' => 'Databáze byla odstraněna.',
'Database has been created.' => 'Databáze byla vytvořena.',
'Database has been renamed.' => 'Databáze byla přejmenována.',
'Database has been altered.' => 'Databáze byla změněna.',
'Alter database' => 'Pozměnit databázi',
'Create database' => 'Vytvořit databázi',
'SQL command' => 'SQL příkaz',
'Dump' => 'Export',
'Logout' => 'Odhlásit',
'database' => 'databáze',
'Use' => 'Vybrat',
'No tables.' => 'Žádné tabulky.',
'select' => 'vypsat',
'Create new table' => 'Vytvořit novou tabulku',
'Item has been deleted.' => 'Položka byla smazána.',
'Item has been updated.' => 'Položka byla aktualizována.',
'Item has been inserted.' => 'Položka byla vložena.',
'Edit' => 'Upravit',
'Insert' => 'Vložit',
'Save and insert next' => 'Uložit a vložit další',
'Delete' => 'Smazat',
'Database' => 'Databáze',
'Routines' => 'Procedury a funkce',
'Indexes has been altered.' => 'Indexy byly změněny.',
'Indexes' => 'Indexy',
'Alter indexes' => 'Pozměnit indexy',
'Add next' => 'Přidat další',
'Language' => 'Jazyk',
'Select' => 'Vypsat',
'New item' => 'Nová položka',
'Search' => 'Vyhledat',
'Sort' => 'Setřídit',
'DESC' => 'sestupně',
'Limit' => 'Limit',
'No rows.' => 'Žádné řádky.',
'Action' => 'Akce',
'edit' => 'upravit',
'Page' => 'Stránka',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Příkaz proběhl v pořádku, byl změněn %d záznam.', 'Příkaz proběhl v pořádku, byly změněny %d záznamy.', 'Příkaz proběhl v pořádku, bylo změněno %d záznamů.'),
'Error in query' => 'Chyba v dotazu',
'Execute' => 'Provést',
'Table' => 'Tabulka',
'Foreign keys' => 'Cizí klíče',
'Triggers' => 'Triggery',
'View' => 'Pohled',
'Unable to select the table' => 'Nepodařilo se vypsat tabulku',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odešlete formulář znovu.',
'Comment' => 'Komentář',
'Default values has been set.' => 'Výchozí hodnoty byly nastaveny.',
'Default values' => 'Výchozí hodnoty',
'BOOL' => 'BOOL',
'Show column comments' => 'Zobrazit komentáře sloupců',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtů'),
'No commands to execute.' => 'Žádné příkazy k vykonání.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepodařilo se nahrát soubor.',
'File upload' => 'Nahrání souboru',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávání souborů není povoleno.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura byla zavolána, byl změněn %d záznam.', 'Procedura byla zavolána, byly změněny %d záznamy.', 'Procedura byla zavolána, bylo změněno %d záznamů.'),
'Call' => 'Zavolat',
'No MySQL extension' => 'Žádná MySQL extenze',
'None of supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupná žádná z podporovaných PHP extenzí (%s).',
'Sessions must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
'Text length' => 'Délka textů',
'Syntax highlighting' => 'Zvýrazňování syntaxe',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cizí klíč byl odstraněn.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cizí klíč byl změněn.',
'Foreign key has been created.' => 'Cizí klíč byl vytvořen.',
'Foreign key' => 'Cizí klíč',
'Target table' => 'Cílová tabulka',
'Change' => 'Změnit',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cíl',
'Add column' => 'Přidat sloupec',
'Alter' => 'Změnit',
'Add foreign key' => 'Přidat cizí klíč',
'ON DELETE' => 'Při smazání',
'ON UPDATE' => 'Při změně',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Sloupec (délka)',
'View has been dropped.' => 'Pohled byl odstraněn.',
'View has been altered.' => 'Pohled byl změněn.',
'View has been created.' => 'Pohled byl vytvořen.',
'Alter view' => 'Pozměnit pohled',
'Create view' => 'Vytvořit pohled',
'Name' => 'Název',
'Process list' => 'Seznam procesů',
'%d process(es) has been killed.' => array('Byl ukončen %d proces.', 'Byly ukončeny %d procesy.', 'Bylo ukončeno %d procesů.'),
'Kill' => 'Ukončit',
'IN-OUT' => 'IN-OUT',
'Parameter name' => 'Název parametru',
'Database schema' => 'Schéma databáze',
'Create procedure' => 'Vytvořit proceduru',
'Create function' => 'Vytvořit funkci',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura byla odstraněna.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura byla změněna.',
'Routine has been created.' => 'Procedura byla vytvořena.',
'Alter function' => 'Změnit funkci',
'Alter procedure' => 'Změnit proceduru',
'Return type' => 'Návratový typ',
'Add trigger' => 'Přidat trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger byl odstraněn.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger byl změněn.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger byl vytvořen.',
'Alter trigger' => 'Změnit trigger',
'Create trigger' => 'Vytvořit trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Událost',
'MySQL version: %s through PHP extension %s' => 'Verze MySQL: %s přes PHP extenzi %s',
'%d row(s)' => array('%d řádek', '%d řádky', '%d řádků'),
'~ %s' => '~ %s',
'ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP' => 'Při změně aktuální čas',
'Remove' => 'Odebrat',
'Are you sure?' => 'Opravdu?',
'Privileges' => 'Oprávnění',
'Create user' => 'Vytvořit uživatele',
'User has been dropped.' => 'Uživatel byl odstraněn.',
'User has been altered.' => 'Uživatel byl změněn.',
'User has been created.' => 'Uživatel byl vytvořen.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Sloupec',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Povolit',
'Revoke' => 'Zakázat',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the "post_max_size" configuration directive.' => 'Příliš velká POST data. Zmenšete data nebo zvyšte hodnotu konfigurační direktivy "post_max_size".',
'Logged as: %s' => 'Přihlášen jako: %s',
'Move up' => 'Přesunout nahoru',
'Move down' => 'Přesunout dolů',
'Functions' => 'Funkce',
'Aggregation' => 'Agregace',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otevřít',
'save' => 'uložit',
'Format' => 'Formát',
'SQL' => 'SQL',
'CSV' => 'CSV',
'skip' => 'přeskočit',
'Tables' => 'Tabulky',
'Structure' => 'Struktura',
'Data' => 'Data',
'Event has been dropped.' => 'Událost byla odstraněna.',
'Event has been altered.' => 'Událost byla změněna.',
'Event has been created.' => 'Událost byla vytvořena.',
'Alter event' => 'Pozměnit událost',
'Create event' => 'Vytvořit událost',
'At given time' => 'V daný čas',
'Every' => 'Každých',
'Events' => 'Události',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začátek',
'End' => 'Konec',
'Status' => 'Stav',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',
'Tables and views' => 'Tabulky a pohledy',
'Data Length' => 'Velikost dat',
'Index Length' => 'Velikost indexů',
'Data Free' => 'Volné místo',
'Collation' => 'Porovnávání',
'Analyze' => 'Analyzovat',
'Optimize' => 'Optimalizovat',
'Check' => 'Zkontrolovat',
'Repair' => 'Opravit',
'Truncate' => 'Promazat',
'Tables have been truncated.' => 'Tabulky byly promazány.',
'Rows' => 'Řádků',
',' => ' ',
'Tables have been moved.' => 'Tabulky byly přesunuty',
'Move to other database' => 'Přesunout do jiné databáze',
'Move' => 'Přesunout',
'Engine' => 'Úložiště',
'Save and continue edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
'clone' => 'klonovat',
'original' => 'původní',
'%d item(s) have been affected.' => array('Byl ovlivněn %d záznam.', 'Byly ovlivněny %d záznamy.', 'Bylo ovlivněno %d záznamů.'),
'whole result' => 'celý výsledek',
'Tables have been dropped.' => 'Tabulky byly odstraněny.',
'Clone' => 'Klonovat',
'Partition by' => 'Rozdělit podle',
'Partitions' => 'Oddíly',
'Partition name' => 'Název oddílu',
'Values' => 'Hodnoty',
'%d row(s) has been imported.' => array('Byl importován %d záznam.', 'Byly importovány %d záznamy.', 'Bylo importováno %d záznamů.'),
'CSV Import' => 'Import CSV',
'Import' => 'Import',
'Table structure' => 'Struktura tabulky',
'Select table' => 'Vypsat tabulku',
'Stop on error' => 'Zastavit při chybě',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Byl překročen maximální povolený počet polí. Zvyšte prosím %s a %s.',
'(anywhere)' => '(kdekoliv)',
'%.3f s' => '%.3f s',
'phpMinAdmin version: %s' => 'Verze phpMinAdmin: %s',
'current version' => 'aktuální verze',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.