Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
218 lines (217 sloc) 9.26 KB
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Logi sisse',
'Adminer' => 'Andmebaasi haldaja',
'Logout successful.' => 'Väljalogimine õnnestus.',
'Invalid credentials.' => 'Ebakorrektsed andmed.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Kasutajanimi',
'Password' => 'Parool',
'Select database' => 'Vali andmebaas',
'Invalid database.' => 'Tundmatu andmebaas.',
'Create new database' => 'Loo uus andmebaas',
'Table has been altered.' => 'Tabeli andmed on edukalt muudetud.',
'Table has been created.' => 'Tabel on edukalt loodud.',
'Alter table' => 'Muuda tabeli struktuuri',
'Create table' => 'Loo uus tabel',
'Table name' => 'Tabeli nimi',
'engine' => 'andmebaasimootor',
'collation' => 'tähetabel',
'Column name' => 'Veeru nimi',
'Type' => 'Tüüp',
'Length' => 'Pikkus',
'NULL' => 'NULL',
'Auto Increment' => 'Automaatselt suurenev',
'Options' => 'Valikud',
'Save' => 'Salvesta',
'Drop' => 'Kustuta',
'Database has been dropped.' => 'Andmebaas on edukalt kustutatud.',
'Database has been created.' => 'Andmebaas on edukalt loodud.',
'Database has been renamed.' => 'Andmebaas on edukalt ümber nimetatud.',
'Database has been altered.' => 'Andmebaasi struktuuri uuendamine õnnestus.',
'Alter database' => 'Muuda andmebaasi',
'Create database' => 'Loo uus andmebaas',
'SQL command' => 'SQL-Päring',
'Dump' => 'Ekspordi',
'Logout' => 'Logi välja',
'database' => 'andmebaas',
'Use' => 'Kasuta',
'No tables.' => 'Tabeleid ei leitud.',
'select' => 'kuva',
'Create new table' => 'Loo uus tabel',
'Item has been updated.' => 'Uuendamine õnnestus.',
'Item has been inserted.' => 'Lisamine õnnestus.',
'Edit' => 'Muuda',
'Insert' => 'Sisesta',
'Save and insert next' => 'Salvesta ja lisa järgmine',
'Delete' => 'Kustuta',
'Database' => 'Andmebaas',
'Routines' => 'Protseduurid',
'Indexes has been altered.' => 'Indeksite andmed on edukalt uuendatud.',
'Indexes' => 'Indeksid',
'Alter indexes' => 'Muuda indekseid',
'Add next' => 'Lisa järgmine',
'Language' => 'Keel',
'Select' => 'Kuva',
'New item' => 'Lisa kirje',
'Search' => 'Otsi',
'Sort' => 'Sorteeri',
'descending' => 'kahanevalt',
'Limit' => 'Piira',
'No rows.' => 'Sissekanded puuduvad.',
'Action' => 'Tegevus',
'edit' => 'muuda',
'Page' => 'Lehekülg',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Päring õnnestus, mõjutatatud ridu: %d.', 'Päring õnnestus, mõjutatatud ridu: %d.'),
'Error in query' => 'Päringus esines viga',
'Execute' => 'Käivita',
'Table' => 'Tabel',
'Foreign keys' => 'Võõrvõtmed (foreign key)',
'Triggers' => 'Päästikud (trigger)',
'View' => 'Vaata',
'Unable to select the table' => 'Tabeli valimine ebaõnnestus',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Sobimatu CSRF, palun postitage vorm uuesti.',
'Comment' => 'Kommentaar',
'Default values has been set.' => 'Vaimimisi väärtused on edukalt määratud.',
'Default values' => 'Vaikimisi väärtused',
'BOOL' => 'Jah/Ei (BOOL)',
'Show column comments' => 'Kuva veeru kommentaarid',
'%d byte(s)' => array('%d bait', '%d baiti'),
'No commands to execute.' => 'Käsk puudub.',
'Unable to upload a file.' => 'Faili üleslaadimine pole võimalik.',
'File upload' => 'Faili üleslaadimine',
'File uploads are disabled.' => 'Failide üleslaadimine on keelatud.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Protseduur täideti edukalt, mõjutatud ridu: %d.', 'Protseduur täideti edukalt, mõjutatud ridu: %d.'),
'Call' => 'Käivita',
'No MySQL extension' => 'Ei leitud MySQL laiendust',
'None of supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Serveris pole ühtegi toetatud PHP laiendustest (%s).',
'Sessions must be enabled.' => 'Sessioonid peavad olema lubatud.',
'Session expired, please login again.' => 'Sessioon on aegunud, palun logige uuesti sisse.',
'Text length' => 'Teksti pikkus',
'Foreign key has been dropped.' => 'Võõrvõti on edukalt kustutatud.',
'Foreign key has been altered.' => 'Võõrvõtme andmed on edukalt muudetud.',
'Foreign key has been created.' => 'Võõrvõri on edukalt loodud.',
'Foreign key' => 'Võõrvõti',
'Target table' => 'Siht-tabel',
'Change' => 'Muuda',
'Source' => 'Allikas',
'Target' => 'Sihtkoht',
'Add column' => 'Lisa veerg',
'Alter' => 'Muuda',
'Add foreign key' => 'Lisa võõrvõti',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Indeksi tüüp',
'Column (length)' => 'Veerg (pikkus)',
'View has been dropped.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt kustutatud.',
'View has been altered.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt muudetud.',
'View has been created.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt loodud.',
'Alter view' => 'Muuda vaadet (VIEW)',
'Create view' => 'Loo uus vaade (VIEW)',
'Name' => 'Nimi',
'Process list' => 'Protsesside nimekiri',
'%d process(es) has been killed.' => array('Protsess on edukalt peatatud (%d).', 'Valitud protsessid (%d) on edukalt peatatud.'),
'Kill' => 'Peata',
'IN-OUT' => 'IN-OUT',
'Parameter name' => 'Parameetri nimi',
'Database schema' => 'Andmebaasi skeem',
'Create procedure' => 'Loo uus protseduur',
'Create function' => 'Loo uus funktsioon',
'Routine has been dropped.' => 'Protseduur on edukalt kustutatud.',
'Routine has been altered.' => 'Protseduuri andmed on edukalt muudetud.',
'Routine has been created.' => 'Protseduur on edukalt loodud.',
'Alter function' => 'Muuda funktsiooni',
'Alter procedure' => 'Muuda protseduuri',
'Return type' => 'Tagastustüüp',
'Add trigger' => 'Lisa päästik (TRIGGER)',
'Trigger has been dropped.' => 'Päästik on edukalt kustutatud.',
'Trigger has been altered.' => 'Päästiku andmed on edukalt uuendatud.',
'Trigger has been created.' => 'Uus päästik on edukalt loodud.',
'Alter trigger' => 'Muuda päästiku andmeid',
'Create trigger' => 'Loo uus päästik (TRIGGER)',
'Time' => 'Aeg',
'Event' => 'Sündmus',
'%d row(s)' => array('%d rida', '%d rida'),
'~ %s' => '~ %s',
'ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP' => 'ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP',
'Remove' => 'Eemalda',
'Are you sure?' => 'Kas oled kindel?',
'Privileges' => 'Õigused',
'Create user' => 'Loo uus kasutaja',
'User has been dropped.' => 'Kasutaja on edukalt kustutatud.',
'User has been altered.' => 'Kasutaja andmed on edukalt muudetud.',
'User has been created.' => 'Kasutaja on edukalt lisatud.',
'Hashed' => 'Häshitud (Hashed)',
'Column' => 'Veerg',
'Routine' => 'Protseduur',
'Grant' => 'Anna',
'Revoke' => 'Eemalda',
'MySQL version: %s through PHP extension %s' => 'MySQL versioon: %s, kasutatud PHP moodul: %s',
'Logged as: %s' => 'Sisse logitud: %s',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the "post_max_size" configuration directive.' => 'POST-andmete maht on liialt suur. Palun vähendage andmeid või suurendage "post_max_size" php-seadet.',
'Move up' => 'Liiguta ülespoole',
'Move down' => 'Liiguta allapoole',
'Export' => 'Ekspordi',
'Tables' => 'Tabelid',
'Data' => 'Andmed',
'Output' => 'Väljund',
'open' => 'näita brauseris',
'save' => 'salvesta failina',
'Format' => 'Formaat',
'SQL' => 'SQL',
'CSV' => 'CSV',
'Functions' => 'Funktsioonid',
'Aggregation' => 'Liitmine',
'Event has been dropped.' => 'Sündmus on edukalt kustutatud.',
'Event has been altered.' => 'Sündmuse andmed on edukalt uuendatud.',
'Event has been created.' => 'Sündmus on edukalt loodud.',
'Alter event' => 'Muuda sündmuse andmeid',
'Create event' => 'Loo uus sündmus (EVENT)',
'Start' => 'Alusta',
'End' => 'Lõpeta',
'Every' => 'Iga',
'Status' => 'Staatus',
'On completion preserve' => 'Lõpetamisel jäta sündmus alles',
'Events' => 'Sündmused (EVENTS)',
'Schedule' => 'Ajakava',
'At given time' => 'Antud ajahetkel',
'Save and continue edit' => 'Salvesta ja jätka muutmist',
'original' => 'originaal',
'Tables have been truncated.' => 'Validud tabelid on edukalt tühjendatud.',
'Tables have been moved.' => 'Valitud tabelid on edukalt liigutatud.',
'Tables have been dropped.' => 'Valitud tabelid on edukalt kustutatud.',
'Tables and views' => 'Tabelid ja vaated',
'Engine' => 'Implementatsioon',
'Collation' => 'Tähetabel',
'Data Length' => 'Andmete pikkus',
'Index Length' => 'Indeksi pikkus',
'Data Free' => 'Vaba ruumi',
'Rows' => 'Ridu',
',' => ',',
'Analyze' => 'Analüüsi',
'Optimize' => 'Optimeeri',
'Check' => 'Kontrolli',
'Repair' => 'Paranda',
'Truncate' => 'Tühjenda',
'Move to other database' => 'Liiguta teise andmebaasi',
'Move' => 'Liiguta',
'%d item(s) have been affected.' => array('Mõjutatud kirjeid: %d.', 'Mõjutatud kirjeid: %d.'),
'whole result' => 'Täielikud tulemused',
'Clone' => 'Kloon',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Maksimaalne väljade arv ületatud. Palun suurendage %s ja %s.',
'Partition by' => 'Partitsiooni',
'Partitions' => 'Partitsioonid',
'Partition name' => 'Partitsiooni nimi',
'Values' => 'Väärtused',
'%d row(s) has been imported.' => array('Imporditi %d rida', 'Imporditi %d rida'),
'Table structure' => 'Tabeli struktuur',
'(anywhere)' => '(vahet pole)',
'CSV Import' => 'Impordi CSV',
'Import' => 'Impordi',
'Stop on error' => 'Peatuda vea esinemisel',
'Select table' => 'Vali tabel',
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Ajalugu',
'Variables' => 'Muutujad',
'Source and target columns must have the same data type and there must be an index on the target columns.' => 'Lähte- ja sihtveerud peavad omama sama andmetüüpi ning vastavatel sihtveergudel peavad olema määratud indeksid.',
);
Something went wrong with that request. Please try again.