Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
218 lines (217 sloc) 9.3 KB
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Prihlásiť sa',
'Adminer' => 'Adminer',
'Logout successful.' => 'Odhlásenie prebehlo v poriadku.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné prihlasovacie údaje.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Používateľ',
'Password' => 'Heslo',
'Select database' => 'Vybrať databázu',
'Invalid database.' => 'Nesprávna databáza.',
'Create new database' => 'Vytvoriť novú databázu',
'Table has been altered.' => 'Tabuľka bola zmenená.',
'Table has been created.' => 'Tabuľka bola vytvorená.',
'Alter table' => 'Zmeniť tabuľku',
'Create table' => 'Vytvoriť tabuľku',
'Table name' => 'Názov tabuľky',
'engine' => 'úložisko',
'collation' => 'porovnávanie',
'Column name' => 'Názov stĺpca',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Dĺžka',
'NULL' => 'NULL',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Voľby',
'Save' => 'Uložiť',
'Drop' => 'Odstrániť',
'Database has been dropped.' => 'Databáza bola odstránená.',
'Database has been created.' => 'Databáza bola vytvorená.',
'Database has been renamed.' => 'Databáza bola premenovaná.',
'Database has been altered.' => 'Databáza bola zmenená.',
'Alter database' => 'Zmeniť databázu',
'Create database' => 'Vytvoriť databázu',
'SQL command' => 'SQL príkaz',
'Dump' => 'Export',
'Logout' => 'Odhlásiť',
'database' => 'databáza',
'Use' => 'Vybrať',
'No tables.' => 'Žiadne tabuľky.',
'select' => 'vypísať',
'Create new table' => 'Vytvoriť novú tabuľku',
'Item has been updated.' => 'Položka bola aktualizovaná.',
'Item has been inserted.' => 'Položka bola vložená.',
'Edit' => 'Upraviť',
'Insert' => 'Vložiť',
'Save and insert next' => 'Uložiť a vložiť ďalší',
'Delete' => 'Zmazať',
'Database' => 'Databáza',
'Routines' => 'Procedúry',
'Indexes has been altered.' => 'Indexy boli zmenené.',
'Indexes' => 'Indexy',
'Alter indexes' => 'Zmeniť indexy',
'Add next' => 'Pridať ďalší',
'Language' => 'Jazyk',
'Select' => 'Vypísať',
'New item' => 'Nová položka',
'Search' => 'Vyhľadať',
'Sort' => 'Zotriediť',
'descending' => 'zostupne',
'Limit' => 'Limit',
'No rows.' => 'Žiadne riadky.',
'Action' => 'Akcia',
'edit' => 'upraviť',
'Page' => 'Stránka',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Príkaz prebehol v poriadku, bol zmenený %d záznam.', 'Príkaz prebehol v poriadku boli zmenené %d záznamy.', 'Príkaz prebehol v poriadku bolo zmenených %d záznamov.'),
'Error in query' => 'Chyba v dotaze',
'Execute' => 'Vykonať',
'Table' => 'Tabuľka',
'Foreign keys' => 'Cudzie kľúče',
'Triggers' => 'Triggery',
'View' => 'Pohľad',
'Unable to select the table' => 'Tabuľku sa nepodarilo vypísať',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odošlite formulár znova.',
'Comment' => 'Komentár',
'Default values has been set.' => 'Východzie hodnoty boli nastavené.',
'Default values' => 'Východzie hodnoty',
'BOOL' => 'BOOL',
'Show column comments' => 'Zobraziť komentáre stĺpcov',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtov'),
'No commands to execute.' => 'Žiadne príkazy na vykonanie.',
'Unable to upload a file.' => 'Súbor sa nepodarilo nahrať.',
'File upload' => 'Nahranie súboru',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávánie súborov nie je povolené.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedúra bola zavolaná, bol zmenený %d záznam.', 'Procedúra bola zavolaná, boli zmenené %d záznamy.', 'Procedúra bola zavolaná, bolo zmenených %d záznamov.'),
'Call' => 'Zavolať',
'No MySQL extension' => 'Žiadne MySQL rozšírenie',
'None of supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nie je dostupné žiadne z podporovaných rozšírení (%s).',
'Sessions must be enabled.' => 'Session premenné musia byť povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršala, prihláste sa prosím znova.',
'Text length' => 'Dĺžka textov',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cudzí kľúč bol odstránený.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cudzí kľúč bol zmenený.',
'Foreign key has been created.' => 'Cudzí kľúč bol vytvorený.',
'Foreign key' => 'Cudzí kľúč',
'Target table' => 'Cieľová tabuľka',
'Change' => 'Zmeniť',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cieľ',
'Add column' => 'Pridať stĺpec',
'Alter' => 'Zmeniť',
'Add foreign key' => 'Pridať cudzí kľúč',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Stĺpec (dĺžka)',
'View has been dropped.' => 'Pohľad bol odstránený.',
'View has been altered.' => 'Pohľad bol zmenený.',
'View has been created.' => 'Pohľad bol vytvorený.',
'Alter view' => 'Zmeniť pohľad',
'Create view' => 'Vytvoriť pohľad',
'Name' => 'Názov',
'Process list' => 'Zoznam procesov',
'%d process(es) has been killed.' => array('Bol ukončený %d proces.', 'Boli ukončené %d procesy.', 'Bolo ukončených %d procesov.'),
'Kill' => 'Ukončiť',
'IN-OUT' => 'IN-OUT',
'Parameter name' => 'Názov parametra',
'Database schema' => 'Schéma databázy',
'Create procedure' => 'Vytvoriť procedúru',
'Create function' => 'Vytvoriť funkciu',
'Routine has been dropped.' => 'Procedúra bola odstránená.',
'Routine has been altered.' => 'Procedúra bola zmenená.',
'Routine has been created.' => 'Procedúra bola vytvorená.',
'Alter function' => 'Zmeniť funkciu',
'Alter procedure' => 'Zmeniť procedúru',
'Return type' => 'Návratový typ',
'Add trigger' => 'Pridať trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger bol odstránený.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger bol zmenený.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger bol vytvorený.',
'Alter trigger' => 'Zmeniť trigger',
'Create trigger' => 'Vytvoriť trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Udalosť',
'MySQL version: %s through PHP extension %s' => 'Verzia MySQL: %s cez PHP rozšírenie %s',
'%d row(s)' => array('%d riadok', '%d riadky', '%d riadkov'),
'~ %s' => '~ %s',
'ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP' => 'Pri zmene aktuálny čas',
'Remove' => 'Odobrať',
'Are you sure?' => 'Naozaj?',
'Privileges' => 'Oprávnenia',
'Create user' => 'Vytvoriť používateľa',
'User has been dropped.' => 'Používateľ bol odstránený.',
'User has been altered.' => 'Používateľ bol zmenený.',
'User has been created.' => 'Používateľ bol vytvorený.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Stĺpec',
'Routine' => 'Procedúra',
'Grant' => 'Povoliť',
'Revoke' => 'Zakázať',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the "post_max_size" configuration directive.' => 'Príliš veľké POST dáta. Zmenšite dáta alebo zvýšte hodnotu konfiguračej direktívy "post_max_size".',
'Logged as: %s' => 'Prihlásený ako: %s',
'Move up' => 'Presunúť hore',
'Move down' => 'Presunúť dolu',
'Functions' => 'Funkcie',
'Aggregation' => 'Agregácia',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otvoriť',
'save' => 'uložiť',
'Format' => 'Formát',
'SQL' => 'SQL',
'CSV' => 'CSV',
'Tables' => 'Tabuľky',
'Data' => 'Dáta',
'Event has been dropped.' => 'Udalosť bola odstránená.',
'Event has been altered.' => 'Udalosť bola zmenená.',
'Event has been created.' => 'Udalosť bola vytvorená.',
'Alter event' => 'Upraviť udalosť',
'Create event' => 'Vytvoriť udalosť',
'At given time' => 'V stanovený čas',
'Every' => 'Každých',
'Events' => 'Udalosti',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začiatok',
'End' => 'Koniec',
'Status' => 'Stav',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',
'Save and continue edit' => 'Uložiť a pokračovať v úpravách',
'original' => 'originál',
'Tables have been truncated.' => 'Tabuľka bola vyprázdnená',
'Tables have been moved.' => 'Tabuľka bola presunutá',
'Tables have been dropped.' => 'Tabuľka bola odstránená',
'Tables and views' => 'Tabuľky a pohľady',
'Engine' => 'Typ',
'Collation' => 'Porovnávanie',
'Data Length' => 'Veľkosť dát',
'Index Length' => 'Veľkosť indexu',
'Data Free' => 'Voľné miesto',
'Rows' => 'Riadky',
',' => ' ',
'Analyze' => 'Analyzovať',
'Optimize' => 'Optimalizovať',
'Check' => 'Skontrolovať',
'Repair' => 'Opraviť',
'Truncate' => 'Vyprázdniť',
'Move to other database' => 'Presunúť do inej databázy',
'Move' => 'Presunúť',
'%d item(s) have been affected.' => '%d položiek bolo ovplyvnených.',
'whole result' => 'celý výsledok',
'Clone' => 'Klonovať',
'Partition by' => 'Rozdeliť podľa',
'Partitions' => 'Oddiely',
'Partition name' => 'Názov oddielu',
'Values' => 'Hodnoty',
'%d row(s) has been imported.' => array('Bol importovaný %d záznam.', 'Boli importované %d záznamy.', 'Bolo importovaných %d záznamov.'),
'CSV Import' => 'Import CSV',
'Import' => 'Import',
'Table structure' => 'Štruktúra tabuľky',
'Select table' => 'Vypísať tabuľku',
'Stop on error' => 'Zastaviť pri chybe',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Bol prekročený maximálny počet povolených polí. Zvýšte prosím %s a %s.',
'(anywhere)' => '(kdekoľvek)',
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'História',
'Variables' => 'Premenné',
'Source and target columns must have the same data type and there must be an index on the target columns.' => 'Zdrojové a cieľové stĺpce musia mať rovnaký dátový typ a nad cieľovými stĺpcami musí byť definovaný index.',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.