Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 323 lines (294 sloc) 13.135 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Systém',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Uživatel',
'Password' => 'Heslo',
'Permanent login' => 'Trvalé přihlášení',
'Login' => 'Přihlásit se',
'Logout' => 'Odhlásit',
'Logged as: %s' => 'Přihlášen jako: %s',
'Logout successful.' => 'Odhlášení proběhlo v pořádku.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné přihlašovací údaje.',
'Language' => 'Jazyk',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odešlete formulář znovu.',
'No extension' => 'Žádné rozšíření',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupné žádné z podporovaných PHP rozšíření (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP rozšíření %s',
'Refresh' => 'Obnovit',

// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',

'Privileges' => 'Oprávnění',
'Create user' => 'Vytvořit uživatele',
'User has been dropped.' => 'Uživatel byl odstraněn.',
'User has been altered.' => 'Uživatel byl změněn.',
'User has been created.' => 'Uživatel byl vytvořen.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Sloupec',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Povolit',
'Revoke' => 'Zakázat',

'Process list' => 'Seznam procesů',
'%d process(es) have been killed.' => array('Byl ukončen %d proces.', 'Byly ukončeny %d procesy.', 'Bylo ukončeno %d procesů.'),
'Kill' => 'Ukončit',

'Variables' => 'Proměnné',
'Status' => 'Stav',

'SQL command' => 'SQL příkaz',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d příkaz proběhl v pořádku.', '%d příkazy proběhly v pořádku.', '%d příkazů proběhlo v pořádku.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Příkaz proběhl v pořádku, byl změněn %d záznam.', 'Příkaz proběhl v pořádku, byly změněny %d záznamy.', 'Příkaz proběhl v pořádku, bylo změněno %d záznamů.'),
'No commands to execute.' => 'Žádné příkazy k vykonání.',
'Error in query' => 'Chyba v dotazu',
'Execute' => 'Provést',
'Stop on error' => 'Zastavit při chybě',
'Show only errors' => 'Zobrazit pouze chyby',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Historie',
'Clear' => 'Vyčistit',
'Edit all' => 'Upravit vše',

'File upload' => 'Nahrání souboru',
'From server' => 'Ze serveru',
'Webserver file %s' => 'Soubor %s na webovém serveru',
'Run file' => 'Spustit soubor',
'File does not exist.' => 'Soubor neexistuje.',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávání souborů není povoleno.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepodařilo se nahrát soubor.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximální povolená velikost souboru je %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Příliš velká POST data. Zmenšete data nebo zvyšte hodnotu konfigurační direktivy %s.',

'Export' => 'Export',
'Dump' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otevřít',
'save' => 'uložit',
'Format' => 'Formát',
'Data' => 'Data',

'Database' => 'Databáze',
'database' => 'databáze',
'Use' => 'Vybrat',
'Select database' => 'Vybrat databázi',
'Invalid database.' => 'Nesprávná databáze.',
'Create new database' => 'Vytvořit novou databázi',
'Database has been dropped.' => 'Databáze byla odstraněna.',
'Databases have been dropped.' => 'Databáze byly odstraněny.',
'Database has been created.' => 'Databáze byla vytvořena.',
'Database has been renamed.' => 'Databáze byla přejmenována.',
'Database has been altered.' => 'Databáze byla změněna.',
'Alter database' => 'Pozměnit databázi',
'Create database' => 'Vytvořit databázi',
'Database schema' => 'Schéma databáze',

// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Trvalý odkaz',

// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Úložiště',
'Collation' => 'Porovnávání',
'Data Length' => 'Velikost dat',
'Index Length' => 'Velikost indexů',
'Data Free' => 'Volné místo',
'Rows' => 'Řádků',
'%d in total' => '%d celkem',
'Analyze' => 'Analyzovat',
'Optimize' => 'Optimalizovat',
'Check' => 'Zkontrolovat',
'Repair' => 'Opravit',
'Truncate' => 'Vyprázdnit',
'Tables have been truncated.' => 'Tabulky byly vyprázdněny.',
'Move to other database' => 'Přesunout do jiné databáze',
'Move' => 'Přesunout',
'Tables have been moved.' => 'Tabulky byly přesunuty.',
'Copy' => 'Zkopírovat',
'Tables have been copied.' => 'Tabulky byly zkopírovány.',

'Routines' => 'Procedury a funkce',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura byla zavolána, byl změněn %d záznam.', 'Procedura byla zavolána, byly změněny %d záznamy.', 'Procedura byla zavolána, bylo změněno %d záznamů.'),
'Call' => 'Zavolat',
'Parameter name' => 'Název parametru',
'Create procedure' => 'Vytvořit proceduru',
'Create function' => 'Vytvořit funkci',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura byla odstraněna.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura byla změněna.',
'Routine has been created.' => 'Procedura byla vytvořena.',
'Alter function' => 'Změnit funkci',
'Alter procedure' => 'Změnit proceduru',
'Return type' => 'Návratový typ',

'Events' => 'Události',
'Event has been dropped.' => 'Událost byla odstraněna.',
'Event has been altered.' => 'Událost byla změněna.',
'Event has been created.' => 'Událost byla vytvořena.',
'Alter event' => 'Pozměnit událost',
'Create event' => 'Vytvořit událost',
'At given time' => 'V daný čas',
'Every' => 'Každých',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začátek',
'End' => 'Konec',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',

'Tables' => 'Tabulky',
'Tables and views' => 'Tabulky a pohledy',
'Table' => 'Tabulka',
'No tables.' => 'Žádné tabulky.',
'Alter table' => 'Pozměnit tabulku',
'Create table' => 'Vytvořit tabulku',
'Create new table' => 'Vytvořit novou tabulku',
'Table has been dropped.' => 'Tabulka byla odstraněna.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabulky byly odstraněny.',
'Tables have been optimized.' => 'Tabulky byly optimalizovány.',
'Table has been altered.' => 'Tabulka byla změněna.',
'Table has been created.' => 'Tabulka byla vytvořena.',
'Table name' => 'Název tabulky',
'Show structure' => 'Zobrazit strukturu',
'engine' => 'úložiště',
'collation' => 'porovnávání',
'Column name' => 'Název sloupce',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Délka',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Volby',
'Comment' => 'Komentář',
'Default values' => 'Výchozí hodnoty',
'Drop' => 'Odstranit',
'Are you sure?' => 'Opravdu?',
'Move up' => 'Přesunout nahoru',
'Move down' => 'Přesunout dolů',
'Remove' => 'Odebrat',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Byl překročen maximální povolený počet polí. Zvyšte prosím %s a %s.',

'Partition by' => 'Rozdělit podle',
'Partitions' => 'Oddíly',
'Partition name' => 'Název oddílu',
'Values' => 'Hodnoty',

'View' => 'Pohled',
'View has been dropped.' => 'Pohled byl odstraněn.',
'View has been altered.' => 'Pohled byl změněn.',
'View has been created.' => 'Pohled byl vytvořen.',
'Alter view' => 'Pozměnit pohled',
'Create view' => 'Vytvořit pohled',

'Indexes' => 'Indexy',
'Indexes have been altered.' => 'Indexy byly změněny.',
'Alter indexes' => 'Pozměnit indexy',
'Add next' => 'Přidat další',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Sloupec (délka)',

'Foreign keys' => 'Cizí klíče',
'Foreign key' => 'Cizí klíč',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cizí klíč byl odstraněn.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cizí klíč byl změněn.',
'Foreign key has been created.' => 'Cizí klíč byl vytvořen.',
'Target table' => 'Cílová tabulka',
'Change' => 'Změnit',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cíl',
'Add column' => 'Přidat sloupec',
'Alter' => 'Změnit',
'Add foreign key' => 'Přidat cizí klíč',
'ON DELETE' => 'Při smazání',
'ON UPDATE' => 'Při změně',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',

'Triggers' => 'Triggery',
'Add trigger' => 'Přidat trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger byl odstraněn.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger byl změněn.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger byl vytvořen.',
'Alter trigger' => 'Změnit trigger',
'Create trigger' => 'Vytvořit trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Událost',
'Name' => 'Název',

'select' => 'vypsat',
'Select' => 'Vypsat',
'Select data' => 'Vypsat data',
'Functions' => 'Funkce',
'Aggregation' => 'Agregace',
'Search' => 'Vyhledat',
'anywhere' => 'kdekoliv',
'Search data in tables' => 'Vyhledat data v tabulkách',
'Sort' => 'Seřadit',
'descending' => 'sestupně',
'Limit' => 'Limit',
'Text length' => 'Délka textů',
'Action' => 'Akce',
'Full table scan' => 'Průchod celé tabulky',
'Unable to select the table' => 'Nepodařilo se vypsat tabulku',
'No rows.' => 'Žádné řádky.',
'%d row(s)' => array('%d řádek', '%d řádky', '%d řádků'),
'Page' => 'Stránka',
'last' => 'poslední',
'Last page' => 'Poslední stránka',
'Load more data' => 'Nahrát další data',
'Loading' => 'Nahrává se',
'whole result' => 'celý výsledek',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtů'),

'Import' => 'Import',
'%d row(s) have been imported.' => array('Byl importován %d záznam.', 'Byly importovány %d záznamy.', 'Bylo importováno %d záznamů.'),

// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Dvojklikněte na políčko, které chcete změnit.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty použijte odkaz upravit.',

// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Položka%s byla vložena.',
'Item has been deleted.' => 'Položka byla smazána.',
'Item has been updated.' => 'Položka byla aktualizována.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Byl ovlivněn %d záznam.', 'Byly ovlivněny %d záznamy.', 'Bylo ovlivněno %d záznamů.'),
'New item' => 'Nová položka',
'original' => 'původní',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'prázdné',
'edit' => 'upravit',
'Edit' => 'Upravit',
'Insert' => 'Vložit',
'Save' => 'Uložit',
'Save and continue edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
'Save and insert next' => 'Uložit a vložit další',
'Clone' => 'Klonovat',
'Delete' => 'Smazat',

'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Odesílatel',
'Subject' => 'Předmět',
'Attachments' => 'Přílohy',
'Send' => 'Odeslat',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Byl odeslán %d e-mail.', 'Byly odeslány %d e-maily.', 'Bylo odesláno %d e-mailů.'),

// data type descriptions
'Numbers' => 'Čísla',
'Date and time' => 'Datum a čas',
'Strings' => 'Řetězce',
'Binary' => 'Binární',
'Lists' => 'Seznamy',
'Network' => 'Síť',
'Geometry' => 'Geometrie',
'Relations' => 'Vztahy',

'Editor' => 'Editor',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'teď',
'yes' => 'ano',
'no' => 'ne',

// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Soubor existuje.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Prosím použijte jednu z koncovek %s.',

// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Pozměnit schéma',
'Create schema' => 'Vytvořit schéma',
'Schema has been dropped.' => 'Schéma bylo odstraněno.',
'Schema has been created.' => 'Schéma bylo vytvořeno.',
'Schema has been altered.' => 'Schéma bylo změněno.',
'schema' => 'schéma',
'Schema' => 'Schéma',
'Invalid schema.' => 'Nesprávné schéma.',

// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekvence',
'Create sequence' => 'Vytvořit sekvenci',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekvence byla odstraněna.',
'Sequence has been created.' => 'Sekvence byla vytvořena.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekvence byla změněna.',
'Alter sequence' => 'Pozměnit sekvenci',

// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Uživatelské typy',
'Create type' => 'Vytvořit typ',
'Type has been dropped.' => 'Typ byl odstraněn.',
'Type has been created.' => 'Typ byl vytvořen.',
'Alter type' => 'Pozměnit typ',
);
Something went wrong with that request. Please try again.