Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

324 lines (294 sloc) 16.233 kb
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Систем',
'Server' => 'Сервер',
'Username' => 'Корисничко име',
'Password' => 'Лозинка',
'Permanent login' => 'Трајна пријава',
'Login' => 'Пријава',
'Logout' => 'Одјава',
'Logged as: %s' => 'Пријави се као: %s',
'Logout successful.' => 'Успешна одјава.',
'Invalid credentials.' => 'Неважеће дозволе.',
'Language' => 'Језик',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Неважећи CSRF код. Проследите поново форму.',
'No extension' => 'Без додатака',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Ниједан од подржаних PHP додатака није доступан.',
'Session support must be enabled.' => 'Морате омогућити подршку за сесије.',
'Session expired, please login again.' => 'Ваша сесија је истекла, пријавите се поново.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s верзија: %s помоћу PHP додатка је %s',
'Refresh' => 'Освежи',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Дозволе',
'Create user' => 'Направи корисника',
'User has been dropped.' => 'Корисник је избрисан.',
'User has been altered.' => 'Корисник је измењен.',
'User has been created.' => 'корисник је креиран.',
'Hashed' => 'Хеширано',
'Column' => 'Колона',
'Routine' => 'Рутина',
'Grant' => 'Дозволи',
'Revoke' => 'Опозови',
'Process list' => 'Списак процеса',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d процес је убијен.', '%d процеса су убијена.', '%d процеса је убијено.'),
'Kill' => 'Убиј',
'Variables' => 'Променљиве',
'Status' => 'Статус',
'SQL command' => 'SQL команда',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d упит је успешно извршен.', '%d упита су успешно извршена.', '%d упита је успешно извршено.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Упит је успешно извршен, %d ред је погођен.', 'Упит је успешно извршен, %d реда су погођена.', 'Упит је успешно извршен, %d редова је погођено.'),
'No commands to execute.' => 'Без команди за извршавање.',
'Error in query' => 'Грешка у упиту',
'Execute' => 'Изврши',
'Stop on error' => 'Заустави приликом грешке',
'Show only errors' => 'Приказуј само грешке',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Историјат',
'Clear' => 'Очисти',
'Edit all' => 'Измени све',
'File upload' => 'Слање датотека',
'From server' => 'Са сервера',
'Webserver file %s' => 'Датотека %s са веб сервера',
'Run file' => 'Покрени датотеку',
'File does not exist.' => 'Датотека не постоји.',
'File uploads are disabled.' => 'Онемогућено је слање датотека.',
'Unable to upload a file.' => 'Слање датотеке није успело.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Највећа дозвољена величина датотеке је %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Превелики POST податак. Морате да смањите податак или повећајте вредност конфигурационе директиве %s.',
'Export' => 'Извоз',
'Dump' => 'Истовар',
'Output' => 'Испис',
'open' => 'отвори',
'save' => 'сачувај',
'Format' => 'Формат',
'Data' => 'Податци',
'Database' => 'База података',
'database' => 'база података',
'Use' => 'Користи',
'Select database' => 'Изаберите базу',
'Invalid database.' => 'Неисправна база података.',
'Create new database' => 'Направи нову базу података',
'Database has been dropped.' => 'База података је избрисана.',
'Databases have been dropped.' => 'Базњ података су избрисане.',
'Database has been created.' => 'База података је креирана.',
'Database has been renamed.' => 'База података је преименована.',
'Database has been altered.' => 'База података је измењена.',
'Alter database' => 'Уреди базу података',
'Create database' => 'Формирај базу података',
'Database schema' => 'Шема базе података',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Трајна веза',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ',',
'Engine' => 'Механизам',
'Collation' => 'Сравњивање',
'Data Length' => 'Дужина података',
'Index Length' => 'Дужина индекса',
'Data Free' => 'Слободно података',
'Rows' => 'Редова',
'%d in total' => 'укупно %d',
'Analyze' => 'Анализирај',
'Optimize' => 'Оптимизуј',
'Check' => 'Провери',
'Repair' => 'Поправи',
'Truncate' => 'Испразни',
'Tables have been truncated.' => 'Табеле су испражњене.',
'Move to other database' => 'Премести у другу базу података',
'Move' => 'Премести',
'Tables have been moved.' => 'Табеле су премешћене.',
'Copy' => 'Умножи',
'Tables have been copied.' => 'Табеле су умножене.',
'Routines' => 'Рутине',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Позвана је рутина, %d ред је погођен.', 'Позвана је рутина, %d реда су погођена.', 'Позвана је рутина, %d редова је погођено.'),
'Call' => 'Позови',
'Parameter name' => 'Назив параметра',
'Create procedure' => 'Формирај процедуру',
'Create function' => 'Формирај функцију',
'Routine has been dropped.' => 'Рутина је избрисана.',
'Routine has been altered.' => 'Рутина је измењена.',
'Routine has been created.' => 'Рутина је креирана.',
'Alter function' => 'Уреди функцију',
'Alter procedure' => 'Уреди процедуру',
'Return type' => 'Повратни тип',
'Events' => 'Догађаји',
'Event has been dropped.' => 'Догађај је избрисан.',
'Event has been altered.' => 'Догађај је измењен.',
'Event has been created.' => 'Догађај је креиран.',
'Alter event' => 'Уреди догађај',
'Create event' => 'Направи догађај',
'At given time' => 'У задато време',
'Every' => 'Сваки',
'Schedule' => 'Распоред',
'Start' => 'Почетак',
'End' => 'Крај',
'On completion preserve' => 'Задржи по завршетку',
'Tables' => 'Табеле',
'Tables and views' => 'Табеле и погледи',
'Table' => 'Табела',
'No tables.' => 'Без табела.',
'Alter table' => 'Уреди табелу',
'Create table' => 'Направи табелу',
'Create new table' => 'направи нову табелу',
'Table has been dropped.' => 'Табела је избрисана.',
'Tables have been dropped.' => 'Табеле су избрисане.',
'Tables have been optimized.' => 'Табеле су оптимизоване.',
'Table has been altered.' => 'Табела је измењена.',
'Table has been created.' => 'Табела је креирана.',
'Table name' => 'Назив табеле',
'Show structure' => 'Прикажи структуру',
'engine' => 'механизам',
'collation' => 'Сравњивање',
'Column name' => 'Назив колоне',
'Type' => 'Тип',
'Length' => 'Дужина',
'Auto Increment' => 'Ауто-прираштај',
'Options' => 'Опције',
'Comment' => 'Коментар',
'Default values' => 'Подразумеване вредности',
'Drop' => 'Избриши',
'Are you sure?' => 'Да ли сте сигурни?',
'Move up' => 'Помери на горе',
'Move down' => 'Помери на доле',
'Remove' => 'Уклони',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Премашен је максимални број дозвољених поља. Молим увећајте %s и %s.',
'Partition by' => 'Подели по',
'Partitions' => 'Поделе',
'Partition name' => 'Име поделе',
'Values' => 'Вредности',
'View' => 'Поглед',
'View has been dropped.' => 'Поглед је избрисан.',
'View has been altered.' => 'Поглед је измењен.',
'View has been created.' => 'Поглед је креиран.',
'Alter view' => 'Уреди поглед',
'Create view' => 'Направи поглед',
'Indexes' => 'Индекси',
'Indexes have been altered.' => 'Индекси су измењени.',
'Alter indexes' => 'Уреди индексе',
'Add next' => 'Додај следећи',
'Index Type' => 'Тип индекса',
'Column (length)' => 'Колона (дужина)',
'Foreign keys' => 'Страни кључеви',
'Foreign key' => 'Страни кључ',
'Foreign key has been dropped.' => 'Страни кључ је избрисан.',
'Foreign key has been altered.' => 'Страни кључ је измењен.',
'Foreign key has been created.' => 'Страни кључ је креиран.',
'Target table' => 'Циљна табела',
'Change' => 'Измени',
'Source' => 'Извор',
'Target' => 'Циљ',
'Add column' => 'Додај колону',
'Alter' => 'Уреди',
'Add foreign key' => 'Додај страни кључ',
'ON DELETE' => 'ON DELETE (приликом брисања)',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE (приликом освежавања)',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Изворне и циљне колоне морају бити истог типа, циљна колона мора бити индексирана и изворна табела мора садржати податке из циљне.',
'Triggers' => 'Окидачи',
'Add trigger' => 'Додај окидач',
'Trigger has been dropped.' => 'Окидач је избрисан.',
'Trigger has been altered.' => 'Окидач је измењен.',
'Trigger has been created.' => 'Окидач је креиран.',
'Alter trigger' => 'Уреди окидач',
'Create trigger' => 'Формирај окидач',
'Time' => 'Време',
'Event' => 'Догађај',
'Name' => 'Име',
'select' => 'изабери',
'Select' => 'Изабери',
'Select data' => 'Изабери податке',
'Functions' => 'Функције',
'Aggregation' => 'Сакупљање',
'Search' => 'Претрага',
'anywhere' => 'било где',
'Search data in tables' => 'Претражи податке у табелама',
'Sort' => 'Поређај',
'descending' => 'опадајуће',
'Limit' => 'Граница',
'Text length' => 'Дужина текста',
'Action' => 'Акција',
'Full table scan' => 'Скренирање комплетне табеле',
'Unable to select the table' => 'Не могу да изаберем табелу',
'No rows.' => 'Без редова.',
'%d row(s)' => array('%d ред', '%d реда', '%d редова'),
'Page' => 'Страна',
'last' => 'последња',
'Last page' => 'Последња страна',
'Loading' => 'Учитавам',
'Load more data' => 'Учитавам још података',
'whole result' => 'цео резултат',
'%d byte(s)' => array('%d бајт', '%d бајта', '%d бајтова'),
'Import' => 'Увоз',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d ред је увежен.', '%d реда су увежена.', '%d редова је увежено.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Дупли клик на вредност за измену.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Користи везу за измену ове вредности.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Ставка%s је додата.',
'Item has been deleted.' => 'Ставка је избрисана.',
'Item has been updated.' => 'Ставка је измењена.',
'%d item(s) have been affected.' => array('%d ставка је погођена.', '%d ставке су погођене.', '%d ставки је погођено.'),
'New item' => 'Нова ставка',
'original' => 'оригинал',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'празно',
'edit' => 'измени',
'Edit' => 'Измени',
'Insert' => 'Уметни',
'Save' => 'Сачувај',
'Save and continue edit' => 'Сачувај и настави уређење',
'Save and insert next' => 'Сачувај и уметни следеће',
'Clone' => 'Дуплирај',
'Delete' => 'Избриши',
'E-mail' => 'Ел. пошта',
'From' => 'Од',
'Subject' => 'Наслов',
'Attachments' => 'Прилози',
'Send' => 'Пошаљи',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d порука ел. поште је послата.', '%d поруке ел. поште су послате.', '%d порука ел. поште је послато.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Број',
'Date and time' => 'Датум и време',
'Strings' => 'Текст',
'Binary' => 'Бинарно',
'Lists' => 'Листе',
'Network' => 'Мрежа',
'Geometry' => 'Геометрија',
'Relations' => 'Односи',
'Editor' => 'Уређивач',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$5.$3.$1.',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd.mm.[yyyy].',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'сад',
'yes' => 'да',
'no' => 'не',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Датотека већ постоји.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Молим користите један од наставака %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Уреди шему',
'Create schema' => 'Формирај шему',
'Schema has been dropped.' => 'Шема је избрисана.',
'Schema has been created.' => 'Шема је креирана.',
'Schema has been altered.' => 'Шема је измењена.',
'schema' => 'шема',
'Schema' => 'Шема',
'Invalid schema.' => 'Шема није исправна.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Низови',
'Create sequence' => 'Направи низ',
'Sequence has been dropped.' => 'Низ је избрисан.',
'Sequence has been created.' => 'Низ је формиран.',
'Sequence has been altered.' => 'Низ је измењен.',
'Alter sequence' => 'Уреди низ',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Кориснички типови',
'Create type' => 'Дефиниши тип',
'Type has been dropped.' => 'Тип је избрисан.',
'Type has been created.' => 'тип је креиран.',
'Alter type' => 'Уреди тип',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.