Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
348 lines (318 sloc) 15.1 KB
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Systém',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Uživatel',
'Password' => 'Heslo',
'Permanent login' => 'Trvalé přihlášení',
'Login' => 'Přihlásit se',
'Logout' => 'Odhlásit',
'Logged as: %s' => 'Přihlášen jako: %s',
'Logout successful.' => 'Odhlášení proběhlo v pořádku.',
'Thanks for using Adminer, consider <a href="%s">donating</a>.' => 'Díky za použití Admineru, <a href="%s">příspějte</a> na vývoj.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné přihlašovací údaje.',
'Adminer does not support accessing a database without a password, <a href="https://www.adminer.org/en/password/"%s>more information</a>.' => 'Adminer nepodporuje přístup k databázi bez hesla, <a href="https://www.adminer.org/cs/password/"%s>více informací</a>.',
'Database does not support password.' => 'Databáze nepodporuje heslo.',
'Too many unsuccessful logins, try again in %d minute(s).' => array('Příliš mnoho pokusů o přihlášení, zkuste to znovu za %d minutu.', 'Příliš mnoho pokusů o přihlášení, zkuste to znovu za %d minuty.', 'Příliš mnoho pokusů o přihlášení, zkuste to znovu za %d minut.'),
'Master password expired. <a href="https://www.adminer.org/en/extension/"%s>Implement</a> %s method to make it permanent.' => 'Platnost hlavního hesla vypršela. <a href="https://www.adminer.org/cs/extension/"%s>Implementujte</a> metodu %s, aby platilo stále.',
'Language' => 'Jazyk',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odešlete formulář znovu.',
'If you did not send this request from Adminer then close this page.' => 'Pokud jste tento požadavek neposlali z Adminera, tak tuto stránku zavřete.',
'No extension' => 'Žádné rozšíření',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupné žádné z podporovaných PHP rozšíření (%s).',
'Connecting to privileged ports is not allowed.' => 'Připojování k privilegovaným portům není povoleno.',
'Disable %s or enable %s or %s extensions.' => 'Zakažte %s nebo povolte extenze %s nebo %s.',
'Session support must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
'The action will be performed after successful login with the same credentials.' => 'Akce bude provedena po úspěšném přihlášení se stejnými přihlašovacími údaji.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP rozšíření %s',
'Refresh' => 'Obnovit',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Oprávnění',
'Create user' => 'Vytvořit uživatele',
'User has been dropped.' => 'Uživatel byl odstraněn.',
'User has been altered.' => 'Uživatel byl změněn.',
'User has been created.' => 'Uživatel byl vytvořen.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Sloupec',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Povolit',
'Revoke' => 'Zakázat',
'Process list' => 'Seznam procesů',
'%d process(es) have been killed.' => array('Byl ukončen %d proces.', 'Byly ukončeny %d procesy.', 'Bylo ukončeno %d procesů.'),
'Kill' => 'Ukončit',
'Variables' => 'Proměnné',
'Status' => 'Stav',
'SQL command' => 'SQL příkaz',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d příkaz proběhl v pořádku.', '%d příkazy proběhly v pořádku.', '%d příkazů proběhlo v pořádku.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Příkaz proběhl v pořádku, byl změněn %d záznam.', 'Příkaz proběhl v pořádku, byly změněny %d záznamy.', 'Příkaz proběhl v pořádku, bylo změněno %d záznamů.'),
'No commands to execute.' => 'Žádné příkazy k vykonání.',
'Error in query' => 'Chyba v dotazu',
'Unknown error.' => 'Neznámá chyba.',
'Warnings' => 'Varování',
'ATTACH queries are not supported.' => 'Dotazy ATTACH nejsou podporované.',
'Execute' => 'Provést',
'Stop on error' => 'Zastavit při chybě',
'Show only errors' => 'Zobrazit pouze chyby',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Historie',
'Clear' => 'Vyčistit',
'Edit all' => 'Upravit vše',
'File upload' => 'Nahrání souboru',
'From server' => 'Ze serveru',
'Webserver file %s' => 'Soubor %s na webovém serveru',
'Run file' => 'Spustit soubor',
'File does not exist.' => 'Soubor neexistuje.',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávání souborů není povoleno.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepodařilo se nahrát soubor.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximální povolená velikost souboru je %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Příliš velká POST data. Zmenšete data nebo zvyšte hodnotu konfigurační direktivy %s.',
'You can upload a big SQL file via FTP and import it from server.' => 'Velký SQL soubor můžete nahrát pomocí FTP a importovat ho ze serveru.',
'You are offline.' => 'Jste offline.',
'Export' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otevřít',
'save' => 'uložit',
'Format' => 'Formát',
'Data' => 'Data',
'Database' => 'Databáze',
'database' => 'databáze',
'DB' => 'DB',
'Use' => 'Vybrat',
'Select database' => 'Vybrat databázi',
'Invalid database.' => 'Nesprávná databáze.',
'Database has been dropped.' => 'Databáze byla odstraněna.',
'Databases have been dropped.' => 'Databáze byly odstraněny.',
'Database has been created.' => 'Databáze byla vytvořena.',
'Database has been renamed.' => 'Databáze byla přejmenována.',
'Database has been altered.' => 'Databáze byla změněna.',
'Alter database' => 'Pozměnit databázi',
'Create database' => 'Vytvořit databázi',
'Database schema' => 'Schéma databáze',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Trvalý odkaz',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'0123456789' => '0123456789',
'Engine' => 'Úložiště',
'Collation' => 'Porovnávání',
'Data Length' => 'Velikost dat',
'Index Length' => 'Velikost indexů',
'Data Free' => 'Volné místo',
'Rows' => 'Řádků',
'%d in total' => '%d celkem',
'Analyze' => 'Analyzovat',
'Optimize' => 'Optimalizovat',
'Vacuum' => 'Vyčistit',
'Check' => 'Zkontrolovat',
'Repair' => 'Opravit',
'Truncate' => 'Vyprázdnit',
'Tables have been truncated.' => 'Tabulky byly vyprázdněny.',
'Move to other database' => 'Přesunout do jiné databáze',
'Move' => 'Přesunout',
'Tables have been moved.' => 'Tabulky byly přesunuty.',
'Copy' => 'Zkopírovat',
'Tables have been copied.' => 'Tabulky byly zkopírovány.',
'Routines' => 'Procedury a funkce',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura byla zavolána, byl změněn %d záznam.', 'Procedura byla zavolána, byly změněny %d záznamy.', 'Procedura byla zavolána, bylo změněno %d záznamů.'),
'Call' => 'Zavolat',
'Parameter name' => 'Název parametru',
'Create procedure' => 'Vytvořit proceduru',
'Create function' => 'Vytvořit funkci',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura byla odstraněna.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura byla změněna.',
'Routine has been created.' => 'Procedura byla vytvořena.',
'Alter function' => 'Změnit funkci',
'Alter procedure' => 'Změnit proceduru',
'Return type' => 'Návratový typ',
'Events' => 'Události',
'Event has been dropped.' => 'Událost byla odstraněna.',
'Event has been altered.' => 'Událost byla změněna.',
'Event has been created.' => 'Událost byla vytvořena.',
'Alter event' => 'Pozměnit událost',
'Create event' => 'Vytvořit událost',
'At given time' => 'V daný čas',
'Every' => 'Každých',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začátek',
'End' => 'Konec',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',
'Tables' => 'Tabulky',
'Tables and views' => 'Tabulky a pohledy',
'Table' => 'Tabulka',
'No tables.' => 'Žádné tabulky.',
'Alter table' => 'Pozměnit tabulku',
'Create table' => 'Vytvořit tabulku',
'Table has been dropped.' => 'Tabulka byla odstraněna.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabulky byly odstraněny.',
'Tables have been optimized.' => 'Tabulky byly optimalizovány.',
'Table has been altered.' => 'Tabulka byla změněna.',
'Table has been created.' => 'Tabulka byla vytvořena.',
'Table name' => 'Název tabulky',
'Show structure' => 'Zobrazit strukturu',
'engine' => 'úložiště',
'collation' => 'porovnávání',
'Column name' => 'Název sloupce',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Délka',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Volby',
'Comment' => 'Komentář',
'Default value' => 'Výchozí hodnota',
'Default values' => 'Výchozí hodnoty',
'Drop' => 'Odstranit',
'Drop %s?' => 'Odstranit %s?',
'Are you sure?' => 'Opravdu?',
'Size' => 'Velikost',
'Compute' => 'Spočítat',
'Move up' => 'Přesunout nahoru',
'Move down' => 'Přesunout dolů',
'Remove' => 'Odebrat',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'Byl překročen maximální povolený počet polí. Zvyšte prosím %s.',
'Partition by' => 'Rozdělit podle',
'Partitions' => 'Oddíly',
'Partition name' => 'Název oddílu',
'Values' => 'Hodnoty',
'View' => 'Pohled',
'Materialized view' => 'Materializovaný pohled',
'View has been dropped.' => 'Pohled byl odstraněn.',
'View has been altered.' => 'Pohled byl změněn.',
'View has been created.' => 'Pohled byl vytvořen.',
'Alter view' => 'Pozměnit pohled',
'Create view' => 'Vytvořit pohled',
'Indexes' => 'Indexy',
'Indexes have been altered.' => 'Indexy byly změněny.',
'Alter indexes' => 'Pozměnit indexy',
'Add next' => 'Přidat další',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Sloupec (délka)',
'Foreign keys' => 'Cizí klíče',
'Foreign key' => 'Cizí klíč',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cizí klíč byl odstraněn.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cizí klíč byl změněn.',
'Foreign key has been created.' => 'Cizí klíč byl vytvořen.',
'Target table' => 'Cílová tabulka',
'Change' => 'Změnit',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cíl',
'Add column' => 'Přidat sloupec',
'Alter' => 'Změnit',
'Add foreign key' => 'Přidat cizí klíč',
'ON DELETE' => 'Při smazání',
'ON UPDATE' => 'Při změně',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
'Triggers' => 'Triggery',
'Add trigger' => 'Přidat trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger byl odstraněn.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger byl změněn.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger byl vytvořen.',
'Alter trigger' => 'Změnit trigger',
'Create trigger' => 'Vytvořit trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Událost',
'Name' => 'Název',
'select' => 'vypsat',
'Select' => 'Vypsat',
'Select data' => 'Vypsat data',
'Functions' => 'Funkce',
'Aggregation' => 'Agregace',
'Search' => 'Vyhledat',
'anywhere' => 'kdekoliv',
'Search data in tables' => 'Vyhledat data v tabulkách',
'Sort' => 'Seřadit',
'descending' => 'sestupně',
'Limit' => 'Limit',
'Limit rows' => 'Limit řádek',
'Text length' => 'Délka textů',
'Action' => 'Akce',
'Full table scan' => 'Průchod celé tabulky',
'Unable to select the table' => 'Nepodařilo se vypsat tabulku',
'No rows.' => 'Žádné řádky.',
'%d / ' => '%d / ',
'%d row(s)' => array('%d řádek', '%d řádky', '%d řádků'),
'Page' => 'Stránka',
'last' => 'poslední',
'Load more data' => 'Nahrát další data',
'Loading' => 'Nahrává se',
'Whole result' => 'Celý výsledek',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtů'),
'Import' => 'Import',
'%d row(s) have been imported.' => array('Byl importován %d záznam.', 'Byly importovány %d záznamy.', 'Bylo importováno %d záznamů.'),
'File must be in UTF-8 encoding.' => 'Soubor musí být v kódování UTF-8.',
// in-place editing in select
'Modify' => 'Změnit',
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Ctrl+klikněte na políčko, které chcete změnit.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty použijte odkaz upravit.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Položka%s byla vložena.',
'Item has been deleted.' => 'Položka byla smazána.',
'Item has been updated.' => 'Položka byla aktualizována.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Byl ovlivněn %d záznam.', 'Byly ovlivněny %d záznamy.', 'Bylo ovlivněno %d záznamů.'),
'New item' => 'Nová položka',
'original' => 'původní',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'prázdné',
'edit' => 'upravit',
'Edit' => 'Upravit',
'Insert' => 'Vložit',
'Save' => 'Uložit',
'Saving' => 'Ukládá se',
'Save and continue edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
'Save and insert next' => 'Uložit a vložit další',
'Selected' => 'Označené',
'Clone' => 'Klonovat',
'Delete' => 'Smazat',
'You have no privileges to update this table.' => 'Nemáte oprávnění editovat tuto tabulku.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Odesílatel',
'Subject' => 'Předmět',
'Attachments' => 'Přílohy',
'Send' => 'Odeslat',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Byl odeslán %d e-mail.', 'Byly odeslány %d e-maily.', 'Bylo odesláno %d e-mailů.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Čísla',
'Date and time' => 'Datum a čas',
'Strings' => 'Řetězce',
'Binary' => 'Binární',
'Lists' => 'Seznamy',
'Network' => 'Síť',
'Geometry' => 'Geometrie',
'Relations' => 'Vztahy',
'Editor' => 'Editor',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'teď',
'yes' => 'ano',
'no' => 'ne',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Soubor existuje.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Prosím použijte jednu z koncovek %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Pozměnit schéma',
'Create schema' => 'Vytvořit schéma',
'Schema has been dropped.' => 'Schéma bylo odstraněno.',
'Schema has been created.' => 'Schéma bylo vytvořeno.',
'Schema has been altered.' => 'Schéma bylo změněno.',
'Schema' => 'Schéma',
'Invalid schema.' => 'Nesprávné schéma.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekvence',
'Create sequence' => 'Vytvořit sekvenci',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekvence byla odstraněna.',
'Sequence has been created.' => 'Sekvence byla vytvořena.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekvence byla změněna.',
'Alter sequence' => 'Pozměnit sekvenci',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Uživatelské typy',
'Create type' => 'Vytvořit typ',
'Type has been dropped.' => 'Typ byl odstraněn.',
'Type has been created.' => 'Typ byl vytvořen.',
'Alter type' => 'Pozměnit typ',
);