Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
313 lines (283 sloc) 12.2 KB
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Sistema',
'Server' => 'Serveris',
'Username' => 'Vartotojas',
'Password' => 'Slaptažodis',
'Permanent login' => 'Pastovus prisijungimas',
'Login' => 'Prisijungti',
'Logout' => 'Atsijungti',
'Logged as: %s' => 'Prisijungęs kaip: %s',
'Logout successful.' => 'Jūs atsijungėte nuo sistemos.',
'Invalid credentials.' => 'Neteisingi prisijungimo duomenys.',
'Language' => 'Kalba',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neteisingas CSRF tokenas. Bandykite siųsti formos duomenis dar kartą.',
'No extension' => 'Nėra plėtiio',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nėra nei vieno iš palaikomų PHP plėtinių (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sesijų palaikymas turi būti įjungtas.',
'Session expired, please login again.' => 'Sesijos galiojimas baigėsi. Prisijunkite iš naujo.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versija: %s per PHP plėtinį %s',
'Refresh' => 'Atnaujinti',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Privilegijos',
'Create user' => 'Sukurti vartotoją',
'User has been dropped.' => 'Vartotojas ištrintas.',
'User has been altered.' => 'Vartotojo duomenys pakeisti.',
'User has been created.' => 'Vartotojas sukurtas.',
'Hashed' => 'Šifruotas',
'Column' => 'Stulpelis',
'Routine' => 'Procedūra',
'Grant' => 'Suteikti',
'Revoke' => 'Atšaukti',
'Process list' => 'Procesų sąrašas',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d procesas nutrauktas.', '%d procesai nutraukti.', '%d procesų nutraukta.'),
'Kill' => 'Nutraukti',
'Variables' => 'Kintamieji',
'Status' => 'Būsena',
'SQL command' => 'SQL užklausa',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d užklausa įvykdyta.', '%d užklausos įvykdytos.', '%d užklausų įvykdyta.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Užklausa įvykdyta. Pakeistas %d įrašas.', 'Užklausa įvykdyta. Pakeisti %d įrašai.', 'Užklausa įvykdyta. Pakeista %d įrašų.'),
'No commands to execute.' => 'Nėra vykdomų užklausų.',
'Error in query' => 'Klaida užklausoje',
'Execute' => 'Vykdyti',
'Stop on error' => 'Sustabdyti esant klaidai',
'Show only errors' => 'Rodyti tik klaidas',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Istorija',
'Clear' => 'Išvalyti',
'Edit all' => 'Redaguoti visus',
'File upload' => 'Failo įkėlimas',
'From server' => 'Iš serverio',
'Webserver file %s' => 'Failas %s iš serverio',
'Run file' => 'Vykdyti failą',
'File does not exist.' => 'Failas neegzistuoja.',
'File uploads are disabled.' => 'Failų įkėlimas išjungtas.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepavyko įkelti failo.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksimalus failo dydis - %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Per daug POST duomenų. Sumažinkite duomenų kiekį arba padidinkite konfigūracijos nustatymą %s.',
'Export' => 'Eksportas',
'Output' => 'Išvestis',
'open' => 'atidaryti',
'save' => 'išsaugoti',
'Format' => 'Formatas',
'Data' => 'Duomenys',
'Database' => 'Duomenų bazė',
'database' => 'duomenų bazė',
'Use' => 'Naudoti',
'Select database' => 'Pasirinkti duomenų bazę',
'Invalid database.' => 'Neteisinga duomenų bazė.',
'Database has been dropped.' => 'Duomenų bazė panaikinta.',
'Databases have been dropped.' => 'Duomenų bazės panaikintos.',
'Database has been created.' => 'Duomenų bazė sukurta.',
'Database has been renamed.' => 'Duomenų bazė pervadinta.',
'Database has been altered.' => 'Duomenų bazė pakeista.',
'Alter database' => 'Redaguoti duomenų bazę',
'Create database' => 'Sukurti duomenų bazę',
'Database schema' => 'Duomenų bazės schema',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Pastovi nuoroda',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'0123456789' => '0123456789',
'Engine' => 'Variklis',
'Collation' => 'Lyginimas',
'Data Length' => 'Duomenų ilgis',
'Index Length' => 'Indekso ilgis',
'Data Free' => 'Laisvos vietos',
'Rows' => 'Įrašai',
'%d in total' => '%d iš viso',
'Analyze' => 'Analizuoti',
'Optimize' => 'Optimizuoti',
'Check' => 'Patikrinti',
'Repair' => 'Pataisyti',
'Truncate' => 'Tuštinti',
'Tables have been truncated.' => 'Lentelės buvo ištuštintos.',
'Move to other database' => 'Perkelti į kitą duomenų bazę',
'Move' => 'Perkelti',
'Tables have been moved.' => 'Lentelės perkeltos.',
'Copy' => 'Kopijuoti',
'Tables have been copied.' => 'Lentelės nukopijuotos.',
'Routines' => 'Procedūros',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedūra įvykdyta. %d įrašas pakeistas.', 'Procedūra įvykdyta. %d įrašai pakeisti.', 'Procedūra įvykdyta. %d įrašų pakeista.'),
'Call' => 'Vykdyti',
'Parameter name' => 'Parametro pavadinimas',
'Create procedure' => 'Sukurti procedūrą',
'Create function' => 'Sukurti funkciją',
'Routine has been dropped.' => 'Procedūra pašalinta.',
'Routine has been altered.' => 'Procedūra pakeista.',
'Routine has been created.' => 'Procedūra sukurta.',
'Alter function' => 'Keisti funkciją',
'Alter procedure' => 'Keiskti procedūrą',
'Return type' => 'Grąžinimo tipas',
'Events' => 'Įvykiai',
'Event has been dropped.' => 'Įvykis pašalintas.',
'Event has been altered.' => 'Įvykis pakeistas.',
'Event has been created.' => 'Įvykis sukurtas.',
'Alter event' => 'Redaguoti įvykį',
'Create event' => 'Sukurti įvykį',
'At given time' => 'Nurodytu laiku',
'Every' => 'Kas',
'Schedule' => 'Grafikas',
'Start' => 'Pradžia',
'End' => 'Pabaiga',
'On completion preserve' => 'Įvykdžius išsaugoti',
'Tables' => 'Lentelės',
'Tables and views' => 'Lentelės ir vaizdai',
'Table' => 'Lentelė',
'No tables.' => 'Nėra lentelių.',
'Alter table' => 'Redaguoti lentelę',
'Create table' => 'Sukurti lentelę',
'Table has been dropped.' => 'Lentelė pašalinta.',
'Tables have been dropped.' => 'Lentelės pašalintos.',
'Table has been altered.' => 'Lentelė pakeista.',
'Table has been created.' => 'Lentelė sukurta.',
'Table name' => 'Lentelės pavadinimas',
'Show structure' => 'Rodyti struktūrą',
'engine' => 'variklis',
'collation' => 'palyginimas',
'Column name' => 'Stulpelio pavadinimas',
'Type' => 'Tipas',
'Length' => 'Ilgis',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Nustatymai',
'Comment' => 'Komentaras',
'Default values' => 'Reikšmės pagal nutylėjimą',
'Drop' => 'Pašalinti',
'Are you sure?' => 'Tikrai?',
'Move up' => 'Perkelti į viršų',
'Move down' => 'Perkelti žemyn',
'Remove' => 'Pašalinti',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'Viršytas maksimalus leidžiamų stulpelių kiekis. Padidinkite %s.',
'Partition by' => 'Skirstyti pagal',
'Partitions' => 'Skirsniai',
'Partition name' => 'Skirsnio pavadinimas',
'Values' => 'Reikšmės',
'View' => 'Vaizdas',
'View has been dropped.' => 'Vaizdas pašalintas.',
'View has been altered.' => 'Vaizdas pakeistas.',
'View has been created.' => 'Vaizdas sukurtas.',
'Alter view' => 'Redaguoti vaizdą',
'Create view' => 'Sukurti vaizdą',
'Indexes' => 'Indeksai',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksai pakeisti.',
'Alter indexes' => 'Redaguoti indeksus',
'Add next' => 'Pridėti kitą',
'Index Type' => 'Indekso tipas',
'Column (length)' => 'Stulpelis (ilgis)',
'Foreign keys' => 'Išoriniai raktai',
'Foreign key' => 'Išorinis raktas',
'Foreign key has been dropped.' => 'Išorinis raktas pašalintas.',
'Foreign key has been altered.' => 'Išorinis raktas pakeistas.',
'Foreign key has been created.' => 'Išorinis raktas sukurtas.',
'Target table' => 'Tikslinė lentelė',
'Change' => 'Pakeisti',
'Source' => 'Šaltinis',
'Target' => 'Tikslas',
'Add column' => 'Pridėti stulpelį',
'Alter' => 'Redaguoti',
'Add foreign key' => 'Pridėti išorinį raktą',
'ON DELETE' => 'Ištrinant',
'ON UPDATE' => 'Atnaujinant',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Šaltinio ir tikslinis stulpelis turi būti to paties tipo, tiksliniame stulpelyje turi būti naudojamas indeksas ir duomenys turi egzistuoti.',
'Triggers' => 'Trigeriai',
'Add trigger' => 'Pridėti trigerį',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigeris pašalintas.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigeris pakeistas.',
'Trigger has been created.' => 'Trigeris sukurtas.',
'Alter trigger' => 'Keisti trigerį',
'Create trigger' => 'Sukurti trigerį',
'Time' => 'Laikas',
'Event' => 'Įvykis',
'Name' => 'Pavadinimas',
'select' => 'atrinkti',
'Select' => 'Atrinkti',
'Select data' => 'Atrinkti duomenis',
'Functions' => 'Funkcijos',
'Aggregation' => 'Agregacija',
'Search' => 'Ieškoti',
'anywhere' => 'visur',
'Search data in tables' => 'Ieškoti duomenų lentelėse',
'Sort' => 'Rikiuoti',
'descending' => 'mažėjimo tvarka',
'Limit' => 'Limitas',
'Text length' => 'Teksto ilgis',
'Action' => 'Veiksmas',
'Unable to select the table' => 'Neįmanoma atrinkti lentelės',
'No rows.' => 'Nėra įrašų.',
'%d row(s)' => array('%d įrašas', '%d įrašai', '%d įrašų'),
'Page' => 'Puslapis',
'last' => 'paskutinis',
'Whole result' => 'Visas rezultatas',
'%d byte(s)' => array('%d baitas', '%d baigai', '%d baitų'),
'Import' => 'Importas',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d įrašas įkelta.', '%d įrašai įkelti.', '%d įrašų įkelta.'),
// in-place editing in select
'Use edit link to modify this value.' => 'Norėdami redaguoti reikšmę naudokite redagavimo nuorodą.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Įrašas%s sukurtas.',
'Item has been deleted.' => 'Įrašas ištrintas.',
'Item has been updated.' => 'Įrašas pakeistas.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Pakeistas %d įrašas.', 'Pakeisti %d įrašai.', 'Pakeistas %d įrašų.'),
'New item' => 'Naujas įrašas',
'original' => 'originalas',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'tuščia',
'edit' => 'redaguoti',
'Edit' => 'Redaguoti',
'Insert' => 'Įrašyti',
'Save' => 'Išsaugoti',
'Save and continue edit' => 'Išsaugoti ir tęsti redagavimą',
'Save and insert next' => 'Išsaugoti ir įrašyti kitą',
'Clone' => 'Klonuoti',
'Delete' => 'Trinti',
'E-mail' => 'El. paštas',
'From' => 'Nuo',
'Subject' => 'Antraštė',
'Attachments' => 'Priedai',
'Send' => 'Siųsti',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Išsiųstas %d laiškas.', 'Išsiųsti %d laiškai.', 'Išsiųsta %d laiškų.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Skaičiai',
'Date and time' => 'Data ir laikas',
'Strings' => 'Tekstas',
'Binary' => 'Dvejetainis',
'Lists' => 'Sąrašai',
'Network' => 'Tinklas',
'Geometry' => 'Geometrija',
'Relations' => 'Ryšiai',
'Editor' => 'Redaktorius',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$1-$3-$5',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => '[yyyy]-mm-dd',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'dabar',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Failas egzistuoja.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Naudokite vieną iš plėtinių %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Keisti schemą',
'Create schema' => 'Sukurti schemą',
'Schema has been dropped.' => 'Schema pašalinta.',
'Schema has been created.' => 'Schema sukurta.',
'Schema has been altered.' => 'Schema pakeista.',
'Schema' => 'Schema',
'Invalid schema.' => 'Neteisinga schema.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekos',
'Create sequence' => 'Sukurti seką',
'Sequence has been dropped.' => 'Seka pašalinta.',
'Sequence has been created.' => 'Seka sukurta.',
'Sequence has been altered.' => 'Seka pakeista.',
'Alter sequence' => 'Keisti seką',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Vartotojų tipai',
'Create type' => 'Sukurti tipą',
'Type has been dropped.' => 'Tipas pašalintas.',
'Type has been created.' => 'Tipas sukurtas.',
'Alter type' => 'Keisti tipą',
);