Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
309 lines (280 sloc) 12.1 KB
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Sistem',
'Server' => 'Strežnik',
'Username' => 'Uporabniško ime',
'Password' => 'Geslo',
'Permanent login' => 'Trajna prijava',
'Login' => 'Prijavi se',
'Logout' => 'Odjavi se',
'Logged as: %s' => 'Prijavljen kot: %s',
'Logout successful.' => 'Prijava uspešna.',
'Invalid credentials.' => 'Neveljavne pravice.',
'Language' => 'Jezik',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neveljaven token CSRF. Pošljite formular še enkrat.',
'No extension' => 'Brez dodatkov',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Noben od podprtih dodatkov za PHP (%s) ni na voljo.',
'Session support must be enabled.' => 'Podpora za seje mora biti omogočena.',
'Session expired, please login again.' => 'Seja je potekla. Prosimo, ponovno se prijavite.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verzija %s: %s preko dodatka za PHP %s',
'Refresh' => 'Osveži',
// text direction
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Pravice',
'Create user' => 'Ustvari uporabnika',
'User has been dropped.' => 'Uporabnik je odstranjen.',
'User has been altered.' => 'Uporabnik je spremenjen.',
'User has been created.' => 'Uporabnik je ustvarjen.',
'Hashed' => 'Zakodirano',
'Column' => 'Stolpec',
'Routine' => 'Postopek',
'Grant' => 'Dovoli',
'Revoke' => 'Odvzemi',
'Process list' => 'Seznam procesov',
'%d process(es) have been killed.' => array('Končan je %d proces.', 'Končana sta %d procesa.', 'Končani so %d procesi.', 'Končanih je %d procesov.'),
'Kill' => 'Končaj',
'Variables' => 'Spremenljivke',
'Status' => 'Stanje',
'SQL command' => 'Ukaz SQL',
'%d query(s) executed OK.' => array('Uspešno se je končala %d poizvedba.', 'Uspešno sta se končali %d poizvedbi.', 'Uspešno so se končale %d poizvedbe.', 'Uspešno se je končalo %d poizvedb.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjena je %d vrstica.', 'Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjeni sta %d vrstici.', 'Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjene so %d vrstice.', 'Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjenih je %d vrstic.'),
'No commands to execute.' => 'Ni ukazov za izvedbo.',
'Error in query' => 'Napaka v poizvedbi',
'Execute' => 'Izvedi',
'Stop on error' => 'Ustavi ob napaki',
'Show only errors' => 'Pokaži samo napake',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Zgodovina',
'Clear' => 'Počisti',
'File upload' => 'Naloži datoteko',
'From server' => 'z strežnika',
'Webserver file %s' => 'Datoteka na spletnem strežniku %s',
'Run file' => 'Zaženi datoteko',
'File does not exist.' => 'Datoteka ne obstaja.',
'File uploads are disabled.' => 'Nalaganje datotek je onemogočeno.',
'Unable to upload a file.' => 'Ne morem naložiti datoteke.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Največja velikost datoteke je %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Preveliko podatkov za POST. Zmanjšajte število podatkov ali povečajte nastavitev za %s.',
'Export' => 'Izvozi',
'Output' => 'Izhod rezultata',
'open' => 'odpri',
'save' => 'shrani',
'Format' => 'Format',
'Data' => 'Podatki',
'Database' => 'Baza',
'database' => 'baza',
'Use' => 'Uporabi',
'Select database' => 'Izberi bazo',
'Invalid database.' => 'Neveljavna baza.',
'Create new database' => 'Ustvari novo bazo',
'Database has been dropped.' => 'Baza je zavržena.',
'Databases have been dropped.' => 'Baze so zavržene.',
'Database has been created.' => 'Baza je ustvarjena.',
'Database has been renamed.' => 'Baza je preimenovana.',
'Database has been altered.' => 'Baza je spremenjena.',
'Alter database' => 'Spremeni bazo',
'Create database' => 'Ustvari bazo',
'Database schema' => 'Shema baze',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'0123456789' => '0123456789',
'Engine' => 'Pogon',
'Collation' => 'Zbiranje',
'Data Length' => 'Velikost podatkov',
'Index Length' => 'Velikost indeksa',
'Data Free' => 'Podatkov prosto ',
'Rows' => 'Vrstic',
'%d in total' => 'Skupaj %d',
'Analyze' => 'Analiziraj',
'Optimize' => 'Optimiziraj',
'Check' => 'Preveri',
'Repair' => 'Popravi',
'Truncate' => 'Skrajšaj',
'Tables have been truncated.' => 'Tabele so skrajšane.',
'Move to other database' => 'Premakni v drugo bazo',
'Move' => 'Premakni',
'Tables have been moved.' => 'Tabele so premaknjene.',
'Copy' => 'Kopiraj',
'Tables have been copied.' => 'Tabele so kopirane.',
'Routines' => 'Postopki',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Klican je bil postopek, spremenjena je %d vrstica.', 'Klican je bil postopek, spremenjeni sta %d vrstici.', 'Klican je bil postopek, spremenjene so %d vrstice.', 'Klican je bil postopek, spremenjenih je %d vrstic.'),
'Call' => 'Pokliči',
'Parameter name' => 'Ime parametra',
'Create procedure' => 'Ustvari postopek',
'Create function' => 'Ustvari funkcijo',
'Routine has been dropped.' => 'Postopek je zavržen.',
'Routine has been altered.' => 'Postopek je spremenjen.',
'Routine has been created.' => 'Postopek je ustvarjen.',
'Alter function' => 'Spremeni funkcijo',
'Alter procedure' => 'Spremeni postopek',
'Return type' => 'Vračalni tip',
'Events' => 'Dogodki',
'Event has been dropped.' => 'Dogodek je zavržen.',
'Event has been altered.' => 'Dogodek je spremenjen.',
'Event has been created.' => 'Dogodek je ustvarjen.',
'Alter event' => 'Spremeni dogodek',
'Create event' => 'Ustvari dogodek',
'At given time' => 'v danem času',
'Every' => 'vsake',
'Schedule' => 'Urnik',
'Start' => 'Začetek',
'End' => 'Konec',
'On completion preserve' => 'Po zaključku ohrani',
'Tables' => 'Tabele',
'Tables and views' => 'Tabele in pogledi',
'Table' => 'Tabela',
'No tables.' => 'Ni tabel.',
'Alter table' => 'Spremeni tabelo',
'Create table' => 'Ustvari tabelo',
'Table has been dropped.' => 'Tabela je zavržena.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabele so zavržene.',
'Table has been altered.' => 'Tabela je spremenjena.',
'Table has been created.' => 'Tabela je ustvarjena.',
'Table name' => 'Ime tabele',
'Show structure' => 'Pokaži zgradbo',
'engine' => 'pogon',
'collation' => 'zbiranje',
'Column name' => 'Ime stolpca',
'Type' => 'Tip',
'Length' => 'Dolžina',
'Auto Increment' => 'Samodejno povečevanje',
'Options' => 'Možnosti',
'Comment' => 'Komentar',
'Default values' => 'Privzete vrednosti',
'Drop' => 'Zavrzi',
'Are you sure?' => 'Ste prepričani?',
'Move up' => 'Premakni gor',
'Move down' => 'Premakni dol',
'Remove' => 'Odstrani',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'Največje število dovoljenih polje je preseženo. Prosimo, povečajte %s.',
'Partition by' => 'Porazdeli po',
'Partitions' => 'Porazdelitve',
'Partition name' => 'Ime porazdelitve',
'Values' => 'Vrednosti',
'View' => 'Pogledi',
'View has been dropped.' => 'Pogled je zavržen.',
'View has been altered.' => 'Pogled je spremenjen.',
'View has been created.' => 'Pogled je ustvarjen.',
'Alter view' => 'Spremeni pogled',
'Create view' => 'Ustvari pogled',
'Indexes' => 'Indeksi',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksi so spremenjeni.',
'Alter indexes' => 'Spremeni indekse',
'Add next' => 'Dodaj naslednjega',
'Index Type' => 'Tip indeksa',
'Column (length)' => 'Stolpec (dolžina)',
'Foreign keys' => 'Tuji ključi',
'Foreign key' => 'Tuj ključ',
'Foreign key has been dropped.' => 'Tuj ključ je zavržen.',
'Foreign key has been altered.' => 'Tuj ključ je spremenjen.',
'Foreign key has been created.' => 'Tuj ključ je ustvarjen.',
'Target table' => 'Ciljna tabela',
'Change' => 'Spremeni',
'Source' => 'Izvor',
'Target' => 'Cilj',
'Add column' => 'Dodaj stolpec',
'Alter' => 'Spremeni',
'Add foreign key' => 'Dodaj tuj ključ',
'ON DELETE' => 'pri brisanju',
'ON UPDATE' => 'pri posodabljanju',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Izvorni in ciljni stolpec mora imeti isti podatkovni tip. Obstajati mora indeks na ciljnih stolpcih in obstajati morajo referenčni podatki.',
'Triggers' => 'Sprožilniki',
'Add trigger' => 'Dodaj sprožilnik',
'Trigger has been dropped.' => 'Sprožilnik je odstranjen.',
'Trigger has been altered.' => 'Sprožilnik je spremenjen.',
'Trigger has been created.' => 'Sprožilnik je ustvarjen.',
'Alter trigger' => 'Spremeni sprožilnik',
'Create trigger' => 'Ustvari sprožilnik',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Dogodek',
'Name' => 'Naziv',
'select' => 'izberi',
'Select' => 'Izberi',
'Select data' => 'Izberi podatke',
'Functions' => 'Funkcije',
'Aggregation' => 'Združitev',
'Search' => 'Išči',
'anywhere' => 'kjerkoli',
'Search data in tables' => 'Išče podatke po tabelah',
'Sort' => 'Sortiraj',
'descending' => 'padajoče',
'Limit' => 'Limita',
'Text length' => 'Dolžina teksta',
'Action' => 'Dejanje',
'Unable to select the table' => 'Ne morem izbrati tabele',
'No rows.' => 'Ni vrstic.',
'%d row(s)' => array('%d vrstica', '%d vrstici', '%d vrstice', '%d vrstic'),
'Page' => 'Stran',
'last' => 'Zadnja',
'whole result' => 'cel razultat',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajta', '%d bajti', '%d bajtov'),
'Import' => 'Uvozi',
'%d row(s) have been imported.' => array('Uvožena je %d vrstica.', 'Uvoženi sta %d vrstici.', 'Uvožene so %d vrstice.', 'Uvoženih je %d vrstic.'),
// in-place editing in select
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Ctrl+klik na vrednost za urejanje.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Uporabite urejanje povezave za spreminjanje te vrednosti.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Predmet%s je vstavljen.',
'Item has been deleted.' => 'Predmet je izbrisan.',
'Item has been updated.' => 'Predmet je posodobljen.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Spremenjen je %d predmet.', 'Spremenjena sta %d predmeta.', 'Spremenjeni so %d predmeti.', 'Spremenjenih je %d predmetov.'),
'New item' => 'Nov predmet',
'original' => 'original',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'prazno',
'edit' => 'uredi',
'Edit' => 'Uredi',
'Insert' => 'Vstavi',
'Save' => 'Shrani',
'Save and continue edit' => 'Shrani in nadaljuj z urejanjem',
'Save and insert next' => 'Shrani in vstavi tekst',
'Clone' => 'Kloniraj',
'Delete' => 'Izbriši',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Od',
'Subject' => 'Zadeva',
'Attachments' => 'Priponke',
'Send' => 'Pošlji',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Poslan je %d e-mail.', 'Poslana sta %d e-maila.', 'Poslani so %d e-maili.', 'Poslanih je %d e-mailov.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Števila',
'Date and time' => 'Datum in čas',
'Strings' => 'Nizi',
'Binary' => 'Binarni',
'Lists' => 'Seznami',
'Network' => 'Mrežni',
'Geometry' => 'Geometrčni',
'Relations' => 'Relacijski',
'Editor' => 'Urejevalnik',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'now' => 'zdaj',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Datoteka obstaja.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Prosim, uporabite enega od dodatkov %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Spremeni shemo',
'Create schema' => 'Ustvari shemo',
'Schema has been dropped.' => 'Shema je zavržena.',
'Schema has been created.' => 'Shema je ustvarjena.',
'Schema has been altered.' => 'Shema je spremenjena.',
'Schema' => 'Shema',
'Invalid schema.' => 'Neveljavna shema.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekvence',
'Create sequence' => 'Ustvari sekvenco',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekvenca je zavržena.',
'Sequence has been created.' => 'Sekvence je ustvarjena.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekvence je spremenjena.',
'Alter sequence' => 'Spremni sekvenco',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Uporabniški tipi',
'Create type' => 'Ustvari tip',
'Type has been dropped.' => 'Tip je zavržen.',
'Type has been created.' => 'Tip je ustvarjen.',
'Alter type' => 'Spremeni tip',
);
Something went wrong with that request. Please try again.