Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

312 lines (283 sloc) 12.526 kb
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Sistem',
'Server' => 'Strežnik',
'Username' => 'Uporabniško ime',
'Password' => 'Geslo',
'Permanent login' => 'Trajna prijava',
'Login' => 'Prijavi se',
'Logout' => 'Odjavi se',
'Logged as: %s' => 'Prijavljen kot: %s',
'Logout successful.' => 'Prijava uspešna.',
'Invalid credentials.' => 'Neveljavne pravice.',
'Language' => 'Jezik',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neveljaven token CSRF. Pošljite formular še enkrat.',
'No extension' => 'Brez dodatkov',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Noben od podprtih dodatkov za PHP (%s) ni na voljo.',
'Session support must be enabled.' => 'Podpora za seje mora biti omogočena.',
'Session expired, please login again.' => 'Seja je potekla. Prosimo, ponovno se prijavite.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verzija %s: %s preko dodatka za PHP %s',
'Refresh' => 'Osveži',
// text direction
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Pravice',
'Create user' => 'Ustvari uporabnika',
'User has been dropped.' => 'Uporabnik je odstranjen.',
'User has been altered.' => 'Uporabnik je spremenjen.',
'User has been created.' => 'Uporabnik je ustvarjen.',
'Hashed' => 'Zakodirano',
'Column' => 'Stolpec',
'Routine' => 'Postopek',
'Grant' => 'Dovoli',
'Revoke' => 'Odvzemi',
'Process list' => 'Seznam procesov',
'%d process(es) have been killed.' => array('Končan je %d proces.', 'Končana sta %d procesa.', 'Končani so %d procesi.', 'Končanih je %d procesov.'),
'Kill' => 'Končaj',
'Variables' => 'Spremenljivke',
'Status' => 'Stanje',
'SQL command' => 'Ukaz SQL',
'%d query(s) executed OK.' => array('Uspešno se je končala %d poizvedba.', 'Uspešno sta se končali %d poizvedbi.', 'Uspešno so se končale %d poizvedbe.', 'Uspešno se je končalo %d poizvedb.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjena je %d vrstica.', 'Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjeni sta %d vrstici.', 'Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjene so %d vrstice.', 'Poizvedba se je uspešno izvedla, spremenjenih je %d vrstic.'),
'No commands to execute.' => 'Ni ukazov za izvedbo.',
'Error in query' => 'Napaka v poizvedbi',
'Execute' => 'Izvedi',
'Stop on error' => 'Ustavi ob napaki',
'Show only errors' => 'Pokaži samo napake',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Zgodovina',
'Clear' => 'Počisti',
'File upload' => 'Naloži datoteko',
'From server' => 'z strežnika',
'Webserver file %s' => 'Datoteka na spletnem strežniku %s',
'Run file' => 'Zaženi datoteko',
'File does not exist.' => 'Datoteka ne obstaja.',
'File uploads are disabled.' => 'Nalaganje datotek je onemogočeno.',
'Unable to upload a file.' => 'Ne morem naložiti datoteke.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Največja velikost datoteke je %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Preveliko podatkov za POST. Zmanjšajte število podatkov ali povečajte nastavitev za %s.',
'Export' => 'Izvozi',
'Dump' => 'Izvozi',
'Output' => 'Izhod rezultata',
'open' => 'odpri',
'save' => 'shrani',
'Format' => 'Format',
'Data' => 'Podatki',
'Database' => 'Baza',
'database' => 'baza',
'Use' => 'Uporabi',
'Select database' => 'Izberi bazo',
'Invalid database.' => 'Neveljavna baza.',
'Create new database' => 'Ustvari novo bazo',
'Database has been dropped.' => 'Baza je zavržena.',
'Databases have been dropped.' => 'Baze so zavržene.',
'Database has been created.' => 'Baza je ustvarjena.',
'Database has been renamed.' => 'Baza je preimenovana.',
'Database has been altered.' => 'Baza je spremenjena.',
'Alter database' => 'Spremeni bazo',
'Create database' => 'Ustvari bazo',
'Database schema' => 'Shema baze',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Pogon',
'Collation' => 'Zbiranje',
'Data Length' => 'Velikost podatkov',
'Index Length' => 'Velikost indeksa',
'Data Free' => 'Podatkov prosto ',
'Rows' => 'Vrstic',
'%d in total' => 'Skupaj %d',
'Analyze' => 'Analiziraj',
'Optimize' => 'Optimiziraj',
'Check' => 'Preveri',
'Repair' => 'Popravi',
'Truncate' => 'Skrajšaj',
'Tables have been truncated.' => 'Tabele so skrajšane.',
'Move to other database' => 'Premakni v drugo bazo',
'Move' => 'Premakni',
'Tables have been moved.' => 'Tabele so premaknjene.',
'Copy' => 'Kopiraj',
'Tables have been copied.' => 'Tabele so kopirane.',
'Routines' => 'Postopki',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Klican je bil postopek, spremenjena je %d vrstica.', 'Klican je bil postopek, spremenjeni sta %d vrstici.', 'Klican je bil postopek, spremenjene so %d vrstice.', 'Klican je bil postopek, spremenjenih je %d vrstic.'),
'Call' => 'Pokliči',
'Parameter name' => 'Ime parametra',
'Create procedure' => 'Ustvari postopek',
'Create function' => 'Ustvari funkcijo',
'Routine has been dropped.' => 'Postopek je zavržen.',
'Routine has been altered.' => 'Postopek je spremenjen.',
'Routine has been created.' => 'Postopek je ustvarjen.',
'Alter function' => 'Spremeni funkcijo',
'Alter procedure' => 'Spremeni postopek',
'Return type' => 'Vračalni tip',
'Events' => 'Dogodki',
'Event has been dropped.' => 'Dogodek je zavržen.',
'Event has been altered.' => 'Dogodek je spremenjen.',
'Event has been created.' => 'Dogodek je ustvarjen.',
'Alter event' => 'Spremeni dogodek',
'Create event' => 'Ustvari dogodek',
'At given time' => 'v danem času',
'Every' => 'vsake',
'Schedule' => 'Urnik',
'Start' => 'Začetek',
'End' => 'Konec',
'On completion preserve' => 'Po zaključku ohrani',
'Tables' => 'Tabele',
'Tables and views' => 'Tabele in pogledi',
'Table' => 'Tabela',
'No tables.' => 'Ni tabel.',
'Alter table' => 'Spremeni tabelo',
'Create table' => 'Ustvari tabelo',
'Create new table' => 'Ustvari novo tabelo',
'Table has been dropped.' => 'Tabela je zavržena.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabele so zavržene.',
'Table has been altered.' => 'Tabela je spremenjena.',
'Table has been created.' => 'Tabela je ustvarjena.',
'Table name' => 'Ime tabele',
'Show structure' => 'Pokaži zgradbo',
'engine' => 'pogon',
'collation' => 'zbiranje',
'Column name' => 'Ime stolpca',
'Type' => 'Tip',
'Length' => 'Dolžina',
'Auto Increment' => 'Samodejno povečevanje',
'Options' => 'Možnosti',
'Comment' => 'Komentar',
'Default values' => 'Privzete vrednosti',
'Drop' => 'Zavrzi',
'Are you sure?' => 'Ste prepričani?',
'Move up' => 'Premakni gor',
'Move down' => 'Premakni dol',
'Remove' => 'Odstrani',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Največje število dovoljenih polje je preseženo. Prosimo, povečajte %s in %s.',
'Partition by' => 'Porazdeli po',
'Partitions' => 'Porazdelitve',
'Partition name' => 'Ime porazdelitve',
'Values' => 'Vrednosti',
'View' => 'Pogledi',
'View has been dropped.' => 'Pogled je zavržen.',
'View has been altered.' => 'Pogled je spremenjen.',
'View has been created.' => 'Pogled je ustvarjen.',
'Alter view' => 'Spremeni pogled',
'Create view' => 'Ustvari pogled',
'Indexes' => 'Indeksi',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksi so spremenjeni.',
'Alter indexes' => 'Spremeni indekse',
'Add next' => 'Dodaj naslednjega',
'Index Type' => 'Tip indeksa',
'Column (length)' => 'Stolpec (dolžina)',
'Foreign keys' => 'Tuji ključi',
'Foreign key' => 'Tuj ključ',
'Foreign key has been dropped.' => 'Tuj ključ je zavržen.',
'Foreign key has been altered.' => 'Tuj ključ je spremenjen.',
'Foreign key has been created.' => 'Tuj ključ je ustvarjen.',
'Target table' => 'Ciljna tabela',
'Change' => 'Spremeni',
'Source' => 'Izvor',
'Target' => 'Cilj',
'Add column' => 'Dodaj stolpec',
'Alter' => 'Spremeni',
'Add foreign key' => 'Dodaj tuj ključ',
'ON DELETE' => 'pri brisanju',
'ON UPDATE' => 'pri posodabljanju',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Izvorni in ciljni stolpec mora imeti isti podatkovni tip. Obstajati mora indeks na ciljnih stolpcih in obstajati morajo referenčni podatki.',
'Triggers' => 'Sprožilniki',
'Add trigger' => 'Dodaj sprožilnik',
'Trigger has been dropped.' => 'Sprožilnik je odstranjen.',
'Trigger has been altered.' => 'Sprožilnik je spremenjen.',
'Trigger has been created.' => 'Sprožilnik je ustvarjen.',
'Alter trigger' => 'Spremeni sprožilnik',
'Create trigger' => 'Ustvari sprožilnik',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Dogodek',
'Name' => 'Naziv',
'select' => 'izberi',
'Select' => 'Izberi',
'Select data' => 'Izberi podatke',
'Functions' => 'Funkcije',
'Aggregation' => 'Združitev',
'Search' => 'Išči',
'anywhere' => 'kjerkoli',
'Search data in tables' => 'Išče podatke po tabelah',
'Sort' => 'Sortiraj',
'descending' => 'padajoče',
'Limit' => 'Limita',
'Text length' => 'Dolžina teksta',
'Action' => 'Dejanje',
'Unable to select the table' => 'Ne morem izbrati tabele',
'No rows.' => 'Ni vrstic.',
'%d row(s)' => array('%d vrstica', '%d vrstici', '%d vrstice', '%d vrstic'),
'Page' => 'Stran',
'last' => 'Zadnja',
'Last page' => 'Zadnja stran',
'whole result' => 'cel razultat',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajta', '%d bajti', '%d bajtov'),
'Import' => 'Uvozi',
'%d row(s) have been imported.' => array('Uvožena je %d vrstica.', 'Uvoženi sta %d vrstici.', 'Uvožene so %d vrstice.', 'Uvoženih je %d vrstic.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Dvojni klik na vrednost za urejanje.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Uporabite urejanje povezave za spreminjanje te vrednosti.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Predmet%s je vstavljen.',
'Item has been deleted.' => 'Predmet je izbrisan.',
'Item has been updated.' => 'Predmet je posodobljen.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Spremenjen je %d predmet.', 'Spremenjena sta %d predmeta.', 'Spremenjeni so %d predmeti.', 'Spremenjenih je %d predmetov.'),
'New item' => 'Nov predmet',
'original' => 'original',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'prazno',
'edit' => 'uredi',
'Edit' => 'Uredi',
'Insert' => 'Vstavi',
'Save' => 'Shrani',
'Save and continue edit' => 'Shrani in nadaljuj z urejanjem',
'Save and insert next' => 'Shrani in vstavi tekst',
'Clone' => 'Kloniraj',
'Delete' => 'Izbriši',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Od',
'Subject' => 'Zadeva',
'Attachments' => 'Priponke',
'Send' => 'Pošlji',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Poslan je %d e-mail.', 'Poslana sta %d e-maila.', 'Poslani so %d e-maili.', 'Poslanih je %d e-mailov.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Števila',
'Date and time' => 'Datum in čas',
'Strings' => 'Nizi',
'Binary' => 'Binarni',
'Lists' => 'Seznami',
'Network' => 'Mrežni',
'Geometry' => 'Geometrčni',
'Relations' => 'Relacijski',
'Editor' => 'Urejevalnik',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'now' => 'zdaj',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Datoteka obstaja.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Prosim, uporabite enega od dodatkov %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Spremeni shemo',
'Create schema' => 'Ustvari shemo',
'Schema has been dropped.' => 'Shema je zavržena.',
'Schema has been created.' => 'Shema je ustvarjena.',
'Schema has been altered.' => 'Shema je spremenjena.',
'schema' => 'shema',
'Schema' => 'Shema',
'Invalid schema.' => 'Neveljavna shema.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekvence',
'Create sequence' => 'Ustvari sekvenco',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekvenca je zavržena.',
'Sequence has been created.' => 'Sekvence je ustvarjena.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekvence je spremenjena.',
'Alter sequence' => 'Spremni sekvenco',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Uporabniški tipi',
'Create type' => 'Ustvari tip',
'Type has been dropped.' => 'Tip je zavržen.',
'Type has been created.' => 'Tip je ustvarjen.',
'Alter type' => 'Spremeni tip',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.