Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

318 lines (288 sloc) 12.744 kb
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Sistema',
'Server' => 'Serveris',
'Username' => 'Vartotojas',
'Password' => 'Slaptažodis',
'Permanent login' => 'Pastovus prisijungimas',
'Login' => 'Prisijungti',
'Logout' => 'Atsijungti',
'Logged as: %s' => 'Prisijungęs kaip: %s',
'Logout successful.' => 'Jūs atsijungėte nuo sistemos.',
'Invalid credentials.' => 'Neteisingi prisijungimo duomenys.',
'Language' => 'Kalba',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neteisingas CSRF tokenas. Bandykite siųsti formos duomenis dar kartą.',
'No extension' => 'Nėra plėtiio',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nėra nei vieno iš palaikomų PHP plėtinių (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sesijų palaikymas turi būti įjungtas.',
'Session expired, please login again.' => 'Sesijos galiojimas baigėsi. Prisijunkite iš naujo.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versija: %s per PHP plėtinį %s',
'Refresh' => 'Atnaujinti',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Privilegijos',
'Create user' => 'Sukurti vartotoją',
'User has been dropped.' => 'Vartotojas ištrintas.',
'User has been altered.' => 'Vartotojo duomenys pakeisti.',
'User has been created.' => 'Vartotojas sukurtas.',
'Hashed' => 'Šifruotas',
'Column' => 'Stulpelis',
'Routine' => 'Procedūra',
'Grant' => 'Suteikti',
'Revoke' => 'Atšaukti',
'Process list' => 'Procesų sąrašas',
'%d process(es) have been killed.' => array('%d procesas nutrauktas.', '%d procesai nutraukti.', '%d procesų nutraukta.'),
'Kill' => 'Nutraukti',
'Variables' => 'Kintamieji',
'Status' => 'Būsena',
'SQL command' => 'SQL užklausa',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d užklausa įvykdyta.', '%d užklausos įvykdytos.', '%d užklausų įvykdyta.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Užklausa įvykdyta. Pakeistas %d įrašas.', 'Užklausa įvykdyta. Pakeisti %d įrašai.', 'Užklausa įvykdyta. Pakeista %d įrašų.'),
'No commands to execute.' => 'Nėra vykdomų užklausų.',
'Error in query' => 'Klaida užklausoje',
'Execute' => 'Vykdyti',
'Stop on error' => 'Sustabdyti esant klaidai',
'Show only errors' => 'Rodyti tik klaidas',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Istorija',
'Clear' => 'Išvalyti',
'Edit all' => 'Redaguoti visus',
'File upload' => 'Failo įkėlimas',
'From server' => 'Iš serverio',
'Webserver file %s' => 'Failas %s iš serverio',
'Run file' => 'Vykdyti failą',
'File does not exist.' => 'Failas neegzistuoja.',
'File uploads are disabled.' => 'Failų įkėlimas išjungtas.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepavyko įkelti failo.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksimalus failo dydis - %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Per daug POST duomenų. Sumažinkite duomenų kiekį arba padidinkite konfigūracijos nustatymą %s.',
'Export' => 'Eksportas',
'Dump' => 'Eksportuoti',
'Output' => 'Išvestis',
'open' => 'atidaryti',
'save' => 'išsaugoti',
'Format' => 'Formatas',
'Data' => 'Duomenys',
'Database' => 'Duomenų bazė',
'database' => 'duomenų bazė',
'Use' => 'Naudoti',
'Select database' => 'Pasirinkti duomenų bazę',
'Invalid database.' => 'Neteisinga duomenų bazė.',
'Create new database' => 'Sukurti naują duomenų bazę',
'Database has been dropped.' => 'Duomenų bazė panaikinta.',
'Databases have been dropped.' => 'Duomenų bazės panaikintos.',
'Database has been created.' => 'Duomenų bazė sukurta.',
'Database has been renamed.' => 'Duomenų bazė pervadinta.',
'Database has been altered.' => 'Duomenų bazė pakeista.',
'Alter database' => 'Redaguoti duomenų bazę',
'Create database' => 'Sukurti duomenų bazę',
'Database schema' => 'Duomenų bazės schema',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Pastovi nuoroda',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Variklis',
'Collation' => 'Lyginimas',
'Data Length' => 'Duomenų ilgis',
'Index Length' => 'Indekso ilgis',
'Data Free' => 'Laisvos vietos',
'Rows' => 'Įrašai',
'%d in total' => '%d iš viso',
'Analyze' => 'Analizuoti',
'Optimize' => 'Optimizuoti',
'Check' => 'Patikrinti',
'Repair' => 'Pataisyti',
'Truncate' => 'Tuštinti',
'Tables have been truncated.' => 'Lentelės buvo ištuštintos.',
'Move to other database' => 'Perkelti į kitą duomenų bazę',
'Move' => 'Perkelti',
'Tables have been moved.' => 'Lentelės perkeltos.',
'Copy' => 'Kopijuoti',
'Tables have been copied.' => 'Lentelės nukopijuotos.',
'Routines' => 'Procedūros',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedūra įvykdyta. %d įrašas pakeistas.', 'Procedūra įvykdyta. %d įrašai pakeisti.', 'Procedūra įvykdyta. %d įrašų pakeista.'),
'Call' => 'Vykdyti',
'Parameter name' => 'Parametro pavadinimas',
'Create procedure' => 'Sukurti procedūrą',
'Create function' => 'Sukurti funkciją',
'Routine has been dropped.' => 'Procedūra pašalinta.',
'Routine has been altered.' => 'Procedūra pakeista.',
'Routine has been created.' => 'Procedūra sukurta.',
'Alter function' => 'Keisti funkciją',
'Alter procedure' => 'Keiskti procedūrą',
'Return type' => 'Grąžinimo tipas',
'Events' => 'Įvykiai',
'Event has been dropped.' => 'Įvykis pašalintas.',
'Event has been altered.' => 'Įvykis pakeistas.',
'Event has been created.' => 'Įvykis sukurtas.',
'Alter event' => 'Redaguoti įvykį',
'Create event' => 'Sukurti įvykį',
'At given time' => 'Nurodytu laiku',
'Every' => 'Kas',
'Schedule' => 'Grafikas',
'Start' => 'Pradžia',
'End' => 'Pabaiga',
'On completion preserve' => 'Įvykdžius išsaugoti',
'Tables' => 'Lentelės',
'Tables and views' => 'Lentelės ir vaizdai',
'Table' => 'Lentelė',
'No tables.' => 'Nėra lentelių.',
'Alter table' => 'Redaguoti lentelę',
'Create table' => 'Sukurti lentelę',
'Create new table' => 'Sukurti naują lentelę',
'Table has been dropped.' => 'Lentelė pašalinta.',
'Tables have been dropped.' => 'Lentelės pašalintos.',
'Table has been altered.' => 'Lentelė pakeista.',
'Table has been created.' => 'Lentelė sukurta.',
'Table name' => 'Lentelės pavadinimas',
'Show structure' => 'Rodyti struktūrą',
'engine' => 'variklis',
'collation' => 'palyginimas',
'Column name' => 'Stulpelio pavadinimas',
'Type' => 'Tipas',
'Length' => 'Ilgis',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Nustatymai',
'Comment' => 'Komentaras',
'Default values' => 'Reikšmės pagal nutylėjimą',
'Drop' => 'Pašalinti',
'Are you sure?' => 'Tikrai?',
'Move up' => 'Perkelti į viršų',
'Move down' => 'Perkelti žemyn',
'Remove' => 'Pašalinti',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Viršytas maksimalus leidžiamų stulpelių kiekis. Padidinkite %s ir %s.',
'Partition by' => 'Skirstyti pagal',
'Partitions' => 'Skirsniai',
'Partition name' => 'Skirsnio pavadinimas',
'Values' => 'Reikšmės',
'View' => 'Vaizdas',
'View has been dropped.' => 'Vaizdas pašalintas.',
'View has been altered.' => 'Vaizdas pakeistas.',
'View has been created.' => 'Vaizdas sukurtas.',
'Alter view' => 'Redaguoti vaizdą',
'Create view' => 'Sukurti vaizdą',
'Indexes' => 'Indeksai',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksai pakeisti.',
'Alter indexes' => 'Redaguoti indeksus',
'Add next' => 'Pridėti kitą',
'Index Type' => 'Indekso tipas',
'Column (length)' => 'Stulpelis (ilgis)',
'Foreign keys' => 'Išoriniai raktai',
'Foreign key' => 'Išorinis raktas',
'Foreign key has been dropped.' => 'Išorinis raktas pašalintas.',
'Foreign key has been altered.' => 'Išorinis raktas pakeistas.',
'Foreign key has been created.' => 'Išorinis raktas sukurtas.',
'Target table' => 'Tikslinė lentelė',
'Change' => 'Pakeisti',
'Source' => 'Šaltinis',
'Target' => 'Tikslas',
'Add column' => 'Pridėti stulpelį',
'Alter' => 'Redaguoti',
'Add foreign key' => 'Pridėti išorinį raktą',
'ON DELETE' => 'Ištrinant',
'ON UPDATE' => 'Atnaujinant',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Šaltinio ir tikslinis stulpelis turi būti to paties tipo, tiksliniame stulpelyje turi būti naudojamas indeksas ir duomenys turi egzistuoti.',
'Triggers' => 'Trigeriai',
'Add trigger' => 'Pridėti trigerį',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigeris pašalintas.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigeris pakeistas.',
'Trigger has been created.' => 'Trigeris sukurtas.',
'Alter trigger' => 'Keisti trigerį',
'Create trigger' => 'Sukurti trigerį',
'Time' => 'Laikas',
'Event' => 'Įvykis',
'Name' => 'Pavadinimas',
'select' => 'atrinkti',
'Select' => 'Atrinkti',
'Select data' => 'Atrinkti duomenis',
'Functions' => 'Funkcijos',
'Aggregation' => 'Agregacija',
'Search' => 'Ieškoti',
'anywhere' => 'visur',
'Search data in tables' => 'Ieškoti duomenų lentelėse',
'Sort' => 'Rikiuoti',
'descending' => 'mažėjimo tvarka',
'Limit' => 'Limitas',
'Text length' => 'Teksto ilgis',
'Action' => 'Veiksmas',
'Unable to select the table' => 'Neįmanoma atrinkti lentelės',
'No rows.' => 'Nėra įrašų.',
'%d row(s)' => array('%d įrašas', '%d įrašai', '%d įrašų'),
'Page' => 'Puslapis',
'last' => 'paskutinis',
'Last page' => 'Paskutinis puslapis',
'whole result' => 'visas rezultatas',
'%d byte(s)' => array('%d baitas', '%d baigai', '%d baitų'),
'Import' => 'Importas',
'%d row(s) have been imported.' => array('%d įrašas įkelta.', '%d įrašai įkelti.', '%d įrašų įkelta.'),
// in-place editing in select
'Double click on a value to modify it.' => 'Du kartus spragtelėkite pelyte norėdami redaguoti.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Norėdami redaguoti reikšmę naudokite redagavimo nuorodą.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Įrašas%s sukurtas.',
'Item has been deleted.' => 'Įrašas ištrintas.',
'Item has been updated.' => 'Įrašas pakeistas.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Pakeistas %d įrašas.', 'Pakeisti %d įrašai.', 'Pakeistas %d įrašų.'),
'New item' => 'Naujas įrašas',
'original' => 'originalas',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'tuščia',
'edit' => 'redaguoti',
'Edit' => 'Redaguoti',
'Insert' => 'Įrašyti',
'Save' => 'Išsaugoti',
'Save and continue edit' => 'Išsaugoti ir tęsti redagavimą',
'Save and insert next' => 'Išsaugoti ir įrašyti kitą',
'Clone' => 'Klonuoti',
'Delete' => 'Trinti',
'E-mail' => 'El. paštas',
'From' => 'Nuo',
'Subject' => 'Antraštė',
'Attachments' => 'Priedai',
'Send' => 'Siųsti',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Išsiųstas %d laiškas.', 'Išsiųsti %d laiškai.', 'Išsiųsta %d laiškų.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Skaičiai',
'Date and time' => 'Data ir laikas',
'Strings' => 'Tekstas',
'Binary' => 'Dvejetainis',
'Lists' => 'Sąrašai',
'Network' => 'Tinklas',
'Geometry' => 'Geometrija',
'Relations' => 'Ryšiai',
'Editor' => 'Redaktorius',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$1-$3-$5',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => '[yyyy]-mm-dd',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'dabar',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Failas egzistuoja.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Naudokite vieną iš plėtinių %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Keisti schemą',
'Create schema' => 'Sukurti schemą',
'Schema has been dropped.' => 'Schema pašalinta.',
'Schema has been created.' => 'Schema sukurta.',
'Schema has been altered.' => 'Schema pakeista.',
'schema' => 'schema',
'Schema' => 'Schema',
'Invalid schema.' => 'Neteisinga schema.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekos',
'Create sequence' => 'Sukurti seką',
'Sequence has been dropped.' => 'Seka pašalinta.',
'Sequence has been created.' => 'Seka sukurta.',
'Sequence has been altered.' => 'Seka pakeista.',
'Alter sequence' => 'Keisti seką',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Vartotojų tipai',
'Create type' => 'Sukurti tipą',
'Type has been dropped.' => 'Tipas pašalintas.',
'Type has been created.' => 'Tipas sukurtas.',
'Alter type' => 'Keisti tipą',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.