Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

273 lines (272 sloc) 11.904 kb
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Inicia la sessió',
'Logout successful.' => 'Desconnexió correcta.',
'Invalid credentials.' => 'Credencials invàlids.',
'Server' => 'Servidor',
'Username' => 'Nom d\'usuari',
'Password' => 'Contrasenya',
'Select database' => 'Selecciona base de dades',
'Invalid database.' => 'Base de dades invàlida.',
'Create new database' => 'Crea una nova base de dades',
'Table has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la taula.',
'Table has been altered.' => 'S\'ha modificat la taula.',
'Table has been created.' => 'S\'ha creat la taula.',
'Alter table' => 'Modifica la taula',
'Create table' => 'Crea una taula',
'Table name' => 'Nom de la taula',
'engine' => 'motor',
'collation' => 'compaginació',
'Column name' => 'Nom de la columna',
'Type' => 'Tipus',
'Length' => 'Llargada',
'Auto Increment' => 'Increment automàtic',
'Options' => 'Opcions',
'Save' => 'Desa',
'Drop' => 'Suprimeix',
'Database has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la base de dades.',
'Database has been created.' => 'S\'ha creat la base de dades.',
'Database has been renamed.' => 'S\'ha canviat el nom de la base de dades.',
'Database has been altered.' => 'S\'ha modificat la base de dades.',
'Alter database' => 'Modifica la base de dades',
'Create database' => 'Crea una base de dades',
'SQL command' => 'Ordre SQL',
'Dump' => 'Exporta',
'Logout' => 'Desconnecta',
'database' => 'base de dades',
'Use' => 'Utilitza',
'No tables.' => 'No hi ha cap taula.',
'select' => 'registres',
'Create new table' => 'Crea una nova taula',
'Item has been deleted.' => 'S\'ha suprmit l\'element.',
'Item has been updated.' => 'S\'ha actualitzat l\'element.',
'Item%s has been inserted.' => 'S\'ha insertat l\'element%s.',
'Edit' => 'Edita',
'Insert' => 'Insereix',
'Save and insert next' => 'Desa i insereix el següent',
'Delete' => 'Suprimeix',
'Database' => 'Base de dades',
'Routines' => 'Rutines',
'Indexes have been altered.' => 'S\'han modificat els índexs.',
'Indexes' => 'Índexs',
'Alter indexes' => 'Modifica els índexs',
'Add next' => 'Afegeix el següent',
'Language' => 'Idioma',
'Select' => 'Selecciona',
'New item' => 'Nou element',
'Search' => 'Cerca',
'Sort' => 'Ordena',
'descending' => 'descendent',
'Limit' => 'Límit',
'No rows.' => 'No hi ha cap registre.',
'Action' => 'Acció',
'edit' => 'edita',
'Page' => 'Plana',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Consulta executada correctament, %d registre modificat.', 'Consulta executada correctament, %d registres modificats.'),
'Error in query' => 'Error en la consulta',
'Execute' => 'Executa',
'Table' => 'Taula',
'Foreign keys' => 'Claus foranes',
'Triggers' => 'Activadors',
'View' => 'Vista',
'Unable to select the table' => 'Impossible seleccionar la taula',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Token CSRF invàlid. Torna a enviar el formulari.',
'Comment' => 'Comentari',
'Default values' => 'Valors per defecte',
'%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
'No commands to execute.' => 'Cap comanda per executar.',
'Unable to upload a file.' => 'Impossible adjuntar el fitxer.',
'File upload' => 'Adjunta un fitxer',
'File uploads are disabled.' => 'L\'ddjunció de fitxers està desactivada.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('S\'ha cridat la rutina, %d registre modificat.', 'S\'ha cridat la rutina, %d registres modificats.'),
'Call' => 'Crida',
'No extension' => 'Cap extensió',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'No hi ha cap de les extensions PHP soporatades (%s) disponible.',
'Session support must be enabled.' => 'Cal que estigui permès l\'us de sessions.',
'Session expired, please login again.' => 'La sessió ha expirat, torna a iniciar-ne una.',
'Text length' => 'Longitud del text',
'Foreign key has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la clau forana.',
'Foreign key has been altered.' => 'S\'ha modificat la clau forana.',
'Foreign key has been created.' => 'S\'ha creat la clau forana.',
'Foreign key' => 'Clau forana',
'Target table' => 'Taula de destí',
'Change' => 'Canvi',
'Source' => 'Font',
'Target' => 'Destí',
'Add column' => 'Afegeix una columna',
'Alter' => 'Modifica',
'Add foreign key' => 'Afegeix una clau forana',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Tipus d\'índex',
'Column (length)' => 'Columna (longitud)',
'View has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la vista.',
'View has been altered.' => 'S\'ha modificat la vista.',
'View has been created.' => 'S\'ha creat la vista.',
'Alter view' => 'Modifica la vista',
'Create view' => 'Crea una vista',
'Name' => 'Nom',
'Process list' => 'Llista de processos',
'%d process(es) have been killed.' => array('S\'ha aturat %d procés.', 'S\'han aturat %d processos.'),
'Kill' => 'Atura',
'Parameter name' => 'Nom del paràmetre',
'Database schema' => 'Esquema de la base de dades',
'Create procedure' => 'Crea un procediment',
'Create function' => 'Crea una funció',
'Routine has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la rutina.',
'Routine has been altered.' => 'S\'ha modificat la rutina.',
'Routine has been created.' => 'S\'ha creat la rutina.',
'Alter function' => 'Modifica la funció',
'Alter procedure' => 'Modifica el procediment',
'Return type' => 'Tipus retornat',
'Add trigger' => 'Afegeix un activador',
'Trigger has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'activador.',
'Trigger has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'activador.',
'Trigger has been created.' => 'S\'ha creat l\'activador.',
'Alter trigger' => 'Modifica l\'activador',
'Create trigger' => 'Crea un activador',
'Time' => 'Temps',
'Event' => 'Event',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versió %s: %s amb l\'extensió de PHP %s',
'%d row(s)' => array('%d registre', '%d registres'),
'Remove' => 'Suprimeix',
'Are you sure?' => 'Estàs segur?',
'Privileges' => 'Privilegis',
'Create user' => 'Crea un usuari',
'User has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'usuari.',
'User has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'usuari.',
'User has been created.' => 'S\'ha creat l\'usuari.',
'Hashed' => 'Hashed',
'Column' => 'Columna',
'Routine' => 'Rutina',
'Grant' => 'Grant',
'Revoke' => 'Revoke',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Les dades POST són massa grans. Redueix les dades o incrementa la directiva de configuració %s.',
'Logged as: %s' => 'Connectat com: %s',
'Move up' => 'Mou a dalt',
'Move down' => 'Mou a baix',
'Functions' => 'Funcions',
'Aggregation' => 'Agregació',
'Export' => 'Exporta',
'Output' => 'Sortida',
'open' => 'obre',
'save' => 'desa',
'Format' => 'Format',
'Tables' => 'Taules',
'Data' => 'Dades',
'Event has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'event.',
'Event has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'event.',
'Event has been created.' => 'S\'ha creat l\'event.',
'Alter event' => 'Modifica l\'event',
'Create event' => 'Crea un event',
'At given time' => 'A un moment donat',
'Every' => 'Cada',
'Events' => 'Events',
'Schedule' => 'Horari',
'Start' => 'Comença',
'End' => 'Acaba',
'Status' => 'Estat',
'On completion preserve' => 'Conservar en completar',
'Tables and views' => 'Taules i vistes',
'Data Length' => 'Longitud de les dades',
'Index Length' => 'Longitud de l\'índex',
'Data Free' => 'Espai lliure',
'Collation' => 'Compaginació',
'Analyze' => 'Analitza',
'Optimize' => 'Optimitza',
'Check' => 'Verifica',
'Repair' => 'Repara',
'Truncate' => 'Escapça',
'Tables have been truncated.' => 'S\'han escapçat les taules.',
'Rows' => 'Files',
',' => ',',
'Tables have been moved.' => 'S\'han desplaçat les taules.',
'Move to other database' => 'Desplaça a una altra base de dades',
'Move' => 'Desplaça',
'Engine' => 'Motor',
'Save and continue edit' => 'Desa i segueix editant',
'original' => 'original',
'%d item(s) have been affected.' => array('S\'ha modificat %d element.', 'S\'han modificat %d elements.'),
'whole result' => 'tots els resultats',
'Tables have been dropped.' => 'S\'han suprimit les taules.',
'Clone' => 'Clona',
'Partition by' => 'Fes particions segons',
'Partitions' => 'Particions',
'Partition name' => 'Nom de la partició',
'Values' => 'Valors',
'%d row(s) have been imported.' => array('S\'ha importat %d registre.', 'S\'han importat %d registres.'),
'Import' => 'Importa',
'Show structure' => 'Mostra l\'estructura',
'Select data' => 'Selecciona dades',
'Stop on error' => 'Atura en trobar un error',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'S\'ha assolit el nombre màxim de camps. Incrementa %s i %s.',
'anywhere' => 'a qualsevol lloc',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$5/$3/$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'dd/mm/[aaaa]',
'History' => 'Història',
'Variables' => 'Variables',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Les columnes origen i destí han de ser del mateix tipus, la columna destí ha d\'estar indexada i les dades referenciades han d\'existir.',
'E-mail' => 'Correu electrònic',
'From' => 'De',
'Subject' => 'Assumpte',
'Send' => 'Envia',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('S\'ha enviat %d correu electrònic.', 'S\'han enviat %d correus electrònics.'),
'Run file' => 'Executa el fitxer',
'Numbers' => 'Nombres',
'Date and time' => 'Data i hora',
'Strings' => 'Cadenes',
'Binary' => 'Binari',
'Lists' => 'Llistes',
'Relations' => 'Relacions',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'La mida màxima permesa del fitxer és de %sB.',
'Clear' => 'Suprimeix',
'Editor' => 'Editor',
'Webserver file %s' => 'Fitxer %s del servidor web',
'File does not exist.' => 'El fitxer no existeix.',
'Permanent login' => 'Sessió permanent',
'%d in total' => '%d en total',
'Attachments' => 'Adjuncions',
'System' => 'Sistema',
'last' => 'darrera',
'Network' => 'Xarxa',
'Geometry' => 'Geometria',
'Databases have been dropped.' => 'S\'han suprimit les bases de dades.',
'File exists.' => 'El fitxer ja existeix.',
'Double click on a value to modify it.' => 'Fes un doble clic a un valor per modificar-lo.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Utilitza l\'enllaç d\'edició per modificar aquest valor.',
'Alter schema' => 'Modifica l\'esquema',
'Create schema' => 'Crea un esquema',
'Schema has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'esquema.',
'Schema has been created.' => 'S\'ha creat l\'esquema.',
'Schema has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'esquema.',
'schema' => 'esquema',
'Schema' => 'Esquema',
'Sequences' => 'Seqüències',
'Create sequence' => 'Crea una seqüència',
'Sequence has been dropped.' => 'S\'ha suprimit la seqüència.',
'Sequence has been created.' => 'S\'ha creat la seqüència.',
'Sequence has been altered.' => 'S\'ha modificat la seqüència.',
'Alter sequence' => 'Modifica la seqüència',
'User types' => 'Tipus de l\'usuari',
'Create type' => 'Crea un tipus',
'Type has been dropped.' => 'S\'ha suprimit el tipus.',
'Type has been created.' => 'S\'ha creat el tipus.',
'Alter type' => 'Modifica el tipus',
'Search data in tables' => 'Cerca dades en les taules',
'From server' => 'En el servidor',
'empty' => 'buit',
'now' => 'ara',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d consulta executada correctament.', '%d consultes executades correctament.'),
'Show only errors' => 'Mostra només els errors',
'Last page' => 'Darrera plana',
'Refresh' => 'Refresca',
'Invalid schema.' => 'Esquema invàlid.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Si us plau, utilitza una de les extensions %s.',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'S\'han copiat les taules.',
'Copy' => 'Còpia',
'Permanent link' => 'Enllaç permanent',
'Edit all' => 'Edita-ho tot',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.