Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

327 lines (297 sloc) 13.702 kb
<?php
$translations = array(
// label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
'System' => 'Systém',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Uživatel',
'Password' => 'Heslo',
'Permanent login' => 'Trvalé přihlášení',
'Login' => 'Přihlásit se',
'Logout' => 'Odhlásit',
'Logged as: %s' => 'Přihlášen jako: %s',
'Logout successful.' => 'Odhlášení proběhlo v pořádku.',
'Invalid credentials.' => 'Neplatné přihlašovací údaje.',
'Master password expired. <a href="http://www.adminer.org/en/extension/" target="_blank">Implement</a> %s method to make it permanent.' => 'Platnost hlavního hesla vypršela. <a href="http://www.adminer.org/cs/extension/" target="_blank">Implementujte</a> metodu %s, aby platilo stále.',
'Language' => 'Jazyk',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odešlete formulář znovu.',
'No extension' => 'Žádné rozšíření',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupné žádné z podporovaných PHP rozšíření (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP rozšíření %s',
'Refresh' => 'Obnovit',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'
'ltr' => 'ltr',
'Privileges' => 'Oprávnění',
'Create user' => 'Vytvořit uživatele',
'User has been dropped.' => 'Uživatel byl odstraněn.',
'User has been altered.' => 'Uživatel byl změněn.',
'User has been created.' => 'Uživatel byl vytvořen.',
'Hashed' => 'Zahašované',
'Column' => 'Sloupec',
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Povolit',
'Revoke' => 'Zakázat',
'Process list' => 'Seznam procesů',
'%d process(es) have been killed.' => array('Byl ukončen %d proces.', 'Byly ukončeny %d procesy.', 'Bylo ukončeno %d procesů.'),
'Kill' => 'Ukončit',
'Variables' => 'Proměnné',
'Status' => 'Stav',
'SQL command' => 'SQL příkaz',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d příkaz proběhl v pořádku.', '%d příkazy proběhly v pořádku.', '%d příkazů proběhlo v pořádku.'),
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Příkaz proběhl v pořádku, byl změněn %d záznam.', 'Příkaz proběhl v pořádku, byly změněny %d záznamy.', 'Příkaz proběhl v pořádku, bylo změněno %d záznamů.'),
'No commands to execute.' => 'Žádné příkazy k vykonání.',
'Error in query' => 'Chyba v dotazu',
'Execute' => 'Provést',
'Stop on error' => 'Zastavit při chybě',
'Show only errors' => 'Zobrazit pouze chyby',
// sprintf() format for time of the command
'%.3f s' => '%.3f s',
'History' => 'Historie',
'Clear' => 'Vyčistit',
'Edit all' => 'Upravit vše',
'File upload' => 'Nahrání souboru',
'From server' => 'Ze serveru',
'Webserver file %s' => 'Soubor %s na webovém serveru',
'Run file' => 'Spustit soubor',
'File does not exist.' => 'Soubor neexistuje.',
'File uploads are disabled.' => 'Nahrávání souborů není povoleno.',
'Unable to upload a file.' => 'Nepodařilo se nahrát soubor.',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maximální povolená velikost souboru je %sB.',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Příliš velká POST data. Zmenšete data nebo zvyšte hodnotu konfigurační direktivy %s.',
'You can upload a big SQL file via FTP and import it from server.' => 'Velký SQL soubor můžete nahrát pomocí FTP a importovat ho ze serveru.',
'Export' => 'Export',
'Dump' => 'Export',
'Output' => 'Výstup',
'open' => 'otevřít',
'save' => 'uložit',
'Format' => 'Formát',
'Data' => 'Data',
'Database' => 'Databáze',
'database' => 'databáze',
'Use' => 'Vybrat',
'Select database' => 'Vybrat databázi',
'Invalid database.' => 'Nesprávná databáze.',
'Create new database' => 'Vytvořit novou databázi',
'Database has been dropped.' => 'Databáze byla odstraněna.',
'Databases have been dropped.' => 'Databáze byly odstraněny.',
'Database has been created.' => 'Databáze byla vytvořena.',
'Database has been renamed.' => 'Databáze byla přejmenována.',
'Database has been altered.' => 'Databáze byla změněna.',
'Alter database' => 'Pozměnit databázi',
'Create database' => 'Vytvořit databázi',
'Database schema' => 'Schéma databáze',
// link to current database schema layout
'Permanent link' => 'Trvalý odkaz',
// thousands separator - must contain single byte
',' => ' ',
'Engine' => 'Úložiště',
'Collation' => 'Porovnávání',
'Data Length' => 'Velikost dat',
'Index Length' => 'Velikost indexů',
'Data Free' => 'Volné místo',
'Rows' => 'Řádků',
'%d in total' => '%d celkem',
'Analyze' => 'Analyzovat',
'Optimize' => 'Optimalizovat',
'Check' => 'Zkontrolovat',
'Repair' => 'Opravit',
'Truncate' => 'Vyprázdnit',
'Tables have been truncated.' => 'Tabulky byly vyprázdněny.',
'Move to other database' => 'Přesunout do jiné databáze',
'Move' => 'Přesunout',
'Tables have been moved.' => 'Tabulky byly přesunuty.',
'Copy' => 'Zkopírovat',
'Tables have been copied.' => 'Tabulky byly zkopírovány.',
'Routines' => 'Procedury a funkce',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura byla zavolána, byl změněn %d záznam.', 'Procedura byla zavolána, byly změněny %d záznamy.', 'Procedura byla zavolána, bylo změněno %d záznamů.'),
'Call' => 'Zavolat',
'Parameter name' => 'Název parametru',
'Create procedure' => 'Vytvořit proceduru',
'Create function' => 'Vytvořit funkci',
'Routine has been dropped.' => 'Procedura byla odstraněna.',
'Routine has been altered.' => 'Procedura byla změněna.',
'Routine has been created.' => 'Procedura byla vytvořena.',
'Alter function' => 'Změnit funkci',
'Alter procedure' => 'Změnit proceduru',
'Return type' => 'Návratový typ',
'Events' => 'Události',
'Event has been dropped.' => 'Událost byla odstraněna.',
'Event has been altered.' => 'Událost byla změněna.',
'Event has been created.' => 'Událost byla vytvořena.',
'Alter event' => 'Pozměnit událost',
'Create event' => 'Vytvořit událost',
'At given time' => 'V daný čas',
'Every' => 'Každých',
'Schedule' => 'Plán',
'Start' => 'Začátek',
'End' => 'Konec',
'On completion preserve' => 'Po dokončení zachovat',
'Tables' => 'Tabulky',
'Tables and views' => 'Tabulky a pohledy',
'Table' => 'Tabulka',
'No tables.' => 'Žádné tabulky.',
'Alter table' => 'Pozměnit tabulku',
'Create table' => 'Vytvořit tabulku',
'Create new table' => 'Vytvořit novou tabulku',
'Table has been dropped.' => 'Tabulka byla odstraněna.',
'Tables have been dropped.' => 'Tabulky byly odstraněny.',
'Tables have been optimized.' => 'Tabulky byly optimalizovány.',
'Table has been altered.' => 'Tabulka byla změněna.',
'Table has been created.' => 'Tabulka byla vytvořena.',
'Table name' => 'Název tabulky',
'Show structure' => 'Zobrazit strukturu',
'engine' => 'úložiště',
'collation' => 'porovnávání',
'Column name' => 'Název sloupce',
'Type' => 'Typ',
'Length' => 'Délka',
'Auto Increment' => 'Auto Increment',
'Options' => 'Volby',
'Comment' => 'Komentář',
'Default values' => 'Výchozí hodnoty',
'Drop' => 'Odstranit',
'Are you sure?' => 'Opravdu?',
'Move up' => 'Přesunout nahoru',
'Move down' => 'Přesunout dolů',
'Remove' => 'Odebrat',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'Byl překročen maximální povolený počet polí. Zvyšte prosím %s.',
'Partition by' => 'Rozdělit podle',
'Partitions' => 'Oddíly',
'Partition name' => 'Název oddílu',
'Values' => 'Hodnoty',
'View' => 'Pohled',
'View has been dropped.' => 'Pohled byl odstraněn.',
'View has been altered.' => 'Pohled byl změněn.',
'View has been created.' => 'Pohled byl vytvořen.',
'Alter view' => 'Pozměnit pohled',
'Create view' => 'Vytvořit pohled',
'Indexes' => 'Indexy',
'Indexes have been altered.' => 'Indexy byly změněny.',
'Alter indexes' => 'Pozměnit indexy',
'Add next' => 'Přidat další',
'Index Type' => 'Typ indexu',
'Column (length)' => 'Sloupec (délka)',
'Foreign keys' => 'Cizí klíče',
'Foreign key' => 'Cizí klíč',
'Foreign key has been dropped.' => 'Cizí klíč byl odstraněn.',
'Foreign key has been altered.' => 'Cizí klíč byl změněn.',
'Foreign key has been created.' => 'Cizí klíč byl vytvořen.',
'Target table' => 'Cílová tabulka',
'Change' => 'Změnit',
'Source' => 'Zdroj',
'Target' => 'Cíl',
'Add column' => 'Přidat sloupec',
'Alter' => 'Změnit',
'Add foreign key' => 'Přidat cizí klíč',
'ON DELETE' => 'Při smazání',
'ON UPDATE' => 'Při změně',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
'Triggers' => 'Triggery',
'Add trigger' => 'Přidat trigger',
'Trigger has been dropped.' => 'Trigger byl odstraněn.',
'Trigger has been altered.' => 'Trigger byl změněn.',
'Trigger has been created.' => 'Trigger byl vytvořen.',
'Alter trigger' => 'Změnit trigger',
'Create trigger' => 'Vytvořit trigger',
'Time' => 'Čas',
'Event' => 'Událost',
'Name' => 'Název',
'select' => 'vypsat',
'Select' => 'Vypsat',
'Select data' => 'Vypsat data',
'Functions' => 'Funkce',
'Aggregation' => 'Agregace',
'Search' => 'Vyhledat',
'anywhere' => 'kdekoliv',
'Search data in tables' => 'Vyhledat data v tabulkách',
'Sort' => 'Seřadit',
'descending' => 'sestupně',
'Limit' => 'Limit',
'Text length' => 'Délka textů',
'Action' => 'Akce',
'Full table scan' => 'Průchod celé tabulky',
'Unable to select the table' => 'Nepodařilo se vypsat tabulku',
'No rows.' => 'Žádné řádky.',
'%d row(s)' => array('%d řádek', '%d řádky', '%d řádků'),
'Page' => 'Stránka',
'last' => 'poslední',
'Load more data' => 'Nahrát další data',
'Loading' => 'Nahrává se',
'whole result' => 'celý výsledek',
'%d byte(s)' => array('%d bajt', '%d bajty', '%d bajtů'),
'Import' => 'Import',
'%d row(s) have been imported.' => array('Byl importován %d záznam.', 'Byly importovány %d záznamy.', 'Bylo importováno %d záznamů.'),
'File must be in UTF-8 encoding.' => 'Soubor musí být v kódování UTF-8.',
// in-place editing in select
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Ctrl+klikněte na políčko, které chcete změnit.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Ke změně této hodnoty použijte odkaz upravit.',
// %s can contain auto-increment value
'Item%s has been inserted.' => 'Položka%s byla vložena.',
'Item has been deleted.' => 'Položka byla smazána.',
'Item has been updated.' => 'Položka byla aktualizována.',
'%d item(s) have been affected.' => array('Byl ovlivněn %d záznam.', 'Byly ovlivněny %d záznamy.', 'Bylo ovlivněno %d záznamů.'),
'New item' => 'Nová položka',
'original' => 'původní',
// label for value '' in enum data type
'empty' => 'prázdné',
'edit' => 'upravit',
'Edit' => 'Upravit',
'Insert' => 'Vložit',
'Save' => 'Uložit',
'Save and continue edit' => 'Uložit a pokračovat v editaci',
'Save and insert next' => 'Uložit a vložit další',
'Clone' => 'Klonovat',
'Delete' => 'Smazat',
'You have no privileges to update this table.' => 'Nemáte oprávnění editovat tuto tabulku.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Odesílatel',
'Subject' => 'Předmět',
'Attachments' => 'Přílohy',
'Send' => 'Odeslat',
'%d e-mail(s) have been sent.' => array('Byl odeslán %d e-mail.', 'Byly odeslány %d e-maily.', 'Bylo odesláno %d e-mailů.'),
// data type descriptions
'Numbers' => 'Čísla',
'Date and time' => 'Datum a čas',
'Strings' => 'Řetězce',
'Binary' => 'Binární',
'Lists' => 'Seznamy',
'Network' => 'Síť',
'Geometry' => 'Geometrie',
'Relations' => 'Vztahy',
'Editor' => 'Editor',
// date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
// hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
// hint for time format - use language equivalents for hour, minute and second shortcuts
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
'now' => 'teď',
'yes' => 'ano',
'no' => 'ne',
// general SQLite error in create, drop or rename database
'File exists.' => 'Soubor existuje.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Prosím použijte jednu z koncovek %s.',
// PostgreSQL and MS SQL schema support
'Alter schema' => 'Pozměnit schéma',
'Create schema' => 'Vytvořit schéma',
'Schema has been dropped.' => 'Schéma bylo odstraněno.',
'Schema has been created.' => 'Schéma bylo vytvořeno.',
'Schema has been altered.' => 'Schéma bylo změněno.',
'schema' => 'schéma',
'Schema' => 'Schéma',
'Invalid schema.' => 'Nesprávné schéma.',
// PostgreSQL sequences support
'Sequences' => 'Sekvence',
'Create sequence' => 'Vytvořit sekvenci',
'Sequence has been dropped.' => 'Sekvence byla odstraněna.',
'Sequence has been created.' => 'Sekvence byla vytvořena.',
'Sequence has been altered.' => 'Sekvence byla změněna.',
'Alter sequence' => 'Pozměnit sekvenci',
// PostgreSQL user types support
'User types' => 'Uživatelské typy',
'Create type' => 'Vytvořit typ',
'Type has been dropped.' => 'Typ byl odstraněn.',
'Type has been created.' => 'Typ byl vytvořen.',
'Alter type' => 'Pozměnit typ',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.