Permalink
Browse files

Romanian translation (thanks to .nick .messing)

  • Loading branch information...
1 parent 4bcc0ca commit 05ad2268fa21d06e2b74ec9504198b2af446572a @vrana committed Jun 7, 2011
Showing with 269 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 adminer/include/lang.inc.php
  2. +267 −0 adminer/lang/ro.inc.php
  3. +1 −0 changes.txt
View
1 adminer/include/lang.inc.php
@@ -18,6 +18,7 @@
'sl' => 'Slovenski', // Matej Ferlan - www.itdinamik.com, matej.ferlan@itdinamik.com
'lt' => 'Lietuvių', // Paulius Leščinskas - http://www.lescinskas.lt
'tr' => 'Türkçe', // Bilgehan Korkmaz - turktron.com
+ 'ro' => 'Limba Română', // .nick .messing - dot.nick.dot.messing@gmail.com
'ru' => 'Русский язык', // Maksim Izmaylov
'zh' => '简体中文', // Mr. Lodar
'zh-tw' => '繁體中文', // http://tzangms.com
View
267 adminer/lang/ro.inc.php
@@ -0,0 +1,267 @@
+<?php
+$translations = array(
+ 'Login' => 'Intră',
+ 'Logout successful.' => 'Ați eșit cu succes.',
+ 'Invalid credentials.' => 'Numele de utilizator sau parola este greșită.',
+ 'Server' => 'Server',
+ 'Username' => 'Nume de utilizator',
+ 'Password' => 'Parola',
+ 'Select database' => 'Alege baza de date',
+ 'Invalid database.' => 'Bază de deate invalidă.',
+ 'Create new database' => 'Crează o bază de date nouă',
+ 'Table has been dropped.' => 'Tabelul a fost șters.',
+ 'Table has been altered.' => 'Tabelul a fost modificat.',
+ 'Table has been created.' => 'Tabelul a fost creat.',
+ 'Alter table' => 'Modifică tabelul',
+ 'Create table' => 'Crează tabel',
+ 'Table name' => 'Denumirea tabelului',
+ 'engine' => 'tip',
+ 'collation' => 'colaționarea',
+ 'Column name' => 'Denumirea coloanei',
+ 'Type' => 'Tip',
+ 'Length' => 'Lungime',
+ 'Auto Increment' => 'Creșterea automată',
+ 'Options' => 'Acțiune',
+ 'Save' => 'Salvează',
+ 'Drop' => 'Șterge',
+ 'Database has been dropped.' => 'Baza de date a fost ștearsă.',
+ 'Database has been created.' => 'Baza de date a fost creată.',
+ 'Database has been renamed.' => 'Baza de date a fost redenumită.',
+ 'Database has been altered.' => 'Baza de date a fost modificată.',
+ 'Alter database' => 'Modifică baza de date',
+ 'Create database' => 'Crează baza de date',
+ 'SQL command' => 'SQL query',
+ 'Dump' => 'Dump',
+ 'Logout' => 'Eșire',
+ 'database' => 'baza de date',
+ 'Use' => 'Alege',
+ 'No tables.' => 'În baza de date nu sunt tabele.',
+ 'select' => 'selectează',
+ 'Create new table' => 'Crează tabel nou',
+ 'Item has been deleted.' => 'Înregistrare a fost ștearsă.',
+ 'Item has been updated.' => 'Înregistrare a fost înnoită.',
+ 'Item%s has been inserted.' => 'Înregistrarea%s a fost inserată.',
+ 'Edit' => 'Editează',
+ 'Insert' => 'Inserează',
+ 'Save and insert next' => 'Salvează și mai inserează',
+ 'Delete' => 'Șterge',
+ 'Database' => 'Baza de date',
+ 'Routines' => 'Proceduri și funcții salvate',
+ 'Indexes have been altered.' => 'Indexele au fost modificate.',
+ 'Indexes' => 'Indexe',
+ 'Alter indexes' => 'Modifică indexe',
+ 'Add next' => 'Adaugă încă',
+ 'Language' => 'Limba',
+ 'Select' => 'Selectează',
+ 'New item' => 'Înscriere nouă',
+ 'Search' => 'Căutare',
+ 'Sort' => 'Sortare',
+ 'descending' => 'descrescător',
+ 'Limit' => 'Limit',
+ 'No rows.' => 'Nu sunt înscrieri.',
+ 'Action' => 'Acțiune',
+ 'edit' => 'editare',
+ 'Page' => 'Pagina',
+ 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Query executat, %d înscriere modificată.', 'Query executat, %d înscrieri modificate.'),
+ 'Error in query' => 'Eroare în query',
+ 'Execute' => 'Execută',
+ 'Table' => 'Tabel',
+ 'Foreign keys' => 'Cheiuri externe',
+ 'Triggers' => 'Triggere',
+ 'View' => 'Reprezentare',
+ 'Unable to select the table' => 'Nu am putut selecta date din tabel',
+ 'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'CSRF token imposibil. Retrimite forma.',
+ 'Comment' => 'Comentariu',
+ 'Default values' => 'Valoarea inițială',
+ '%d byte(s)' => array('%d octet', '%d octeți'),
+ 'No commands to execute.' => 'Nu sunt comenzi de executat.',
+ 'Unable to upload a file.' => 'Nu am putut încărca fișierul pe server.',
+ 'File upload' => 'Încarcă fișierul',
+ 'File uploads are disabled.' => 'Încărcarea fișierelor este interzisă.',
+ 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('A fost executată procedură, %d înscriere a fost modificată.', 'A fost executată procedură, %d înscrieri au fost modificate.'),
+ 'Call' => 'Apelează',
+ 'No extension' => 'Nu este extensie',
+ 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nu este aviabilă nici o extensie suportată (%s).',
+ 'Session support must be enabled.' => 'Sesiunile trebuie să fie pornite.',
+ 'Session expired, please login again.' => 'Timpul sesiunii a expirat, rog să te loghezi din nou.',
+ 'Text length' => 'Lungimea textului',
+ 'Foreign key has been dropped.' => 'Chei extern a fost șters.',
+ 'Foreign key has been altered.' => 'Chei extern a fost modificat.',
+ 'Foreign key has been created.' => 'Chei extern a fost creat.',
+ 'Foreign key' => 'Chei extern',
+ 'Target table' => 'Tabela scop',
+ 'Change' => 'Modifică',
+ 'Source' => 'Sursă',
+ 'Target' => 'Scop',
+ 'Add column' => 'Adaugă coloană',
+ 'Alter' => 'Modifică',
+ 'Add foreign key' => 'Adaugă chei extern',
+ 'ON DELETE' => 'La ștergere',
+ 'ON UPDATE' => 'La modificare',
+ 'Index Type' => 'Tipul indexului',
+ 'Column (length)' => 'Coloană (lungimea)',
+ 'View has been dropped.' => 'Reprezentarea a fost ștearsă.',
+ 'View has been altered.' => 'Reprezentarea a fost modificată.',
+ 'View has been created.' => 'Reprezentarea a fost creată.',
+ 'Alter view' => 'Modifică reprezentare',
+ 'Create view' => 'Crează reprezentare',
+ 'Name' => 'Titlu',
+ 'Process list' => 'Lista proceselor',
+ '%d process(es) have been killed.' => array('A fost finisat %d proces.', 'Au fost finisate %d procese.'),
+ 'Kill' => 'Termină',
+ 'Parameter name' => 'Numele parametrului',
+ 'Database schema' => 'Schema bazei de date',
+ 'Create procedure' => 'Crează procedură',
+ 'Create function' => 'Crează funcție',
+ 'Routine has been dropped.' => 'Procedura a fost ștearsă.',
+ 'Routine has been altered.' => 'Procedura a fost modificată.',
+ 'Routine has been created.' => 'Procedura a fost creată.',
+ 'Alter function' => 'Modifică funcția',
+ 'Alter procedure' => 'Modifică procedura',
+ 'Return type' => 'Tipul returnării',
+ 'Add trigger' => 'Adaugă trigger',
+ 'Trigger has been dropped.' => 'Triggerul a fost șters.',
+ 'Trigger has been altered.' => 'Triggerul a fost modificat.',
+ 'Trigger has been created.' => 'Triggerul a fost creat.',
+ 'Alter trigger' => 'Modifică trigger',
+ 'Create trigger' => 'Crează trigger',
+ 'Time' => 'Timp',
+ 'Event' => 'Eveniment',
+ '%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versiunea %s: %s cu extensia PHP %s',
+ '%d row(s)' => array('%d înscriere', '%d înscrieri'),
+ 'Remove' => 'Șterge',
+ 'Are you sure?' => 'Ești precis?',
+ 'Privileges' => 'Privelegii',
+ 'Create user' => 'Crează utilizator',
+ 'User has been dropped.' => 'Utilizatorul a fost șters.',
+ 'User has been altered.' => 'Utilizatorul a fost modificat.',
+ 'User has been created.' => 'Utilizatorul a fost creat.',
+ 'Hashed' => 'Hashed',
+ 'Column' => 'Coloană',
+ 'Routine' => 'Procedură',
+ 'Grant' => 'Permite',
+ 'Revoke' => 'Interzice',
+ 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Mesajul POST este prea mare. Trimiteți mai puține date sau măriți parametrul configurației directivei %s.',
+ 'Logged as: %s' => 'Ați intrat ca: %s',
+ 'Move up' => 'Mișcă în sus',
+ 'Move down' => 'Mișcă în jos',
+ 'Functions' => 'Funcții',
+ 'Aggregation' => 'Agregare',
+ 'Export' => 'Export',
+ 'Output' => 'Date de eșire',
+ 'open' => 'deschide',
+ 'save' => 'salvează',
+ 'Format' => 'Format',
+ 'Tables' => 'Tabele',
+ 'Data' => 'Date',
+ 'Event has been dropped.' => 'Evenimentul a fost șters.',
+ 'Event has been altered.' => 'Evenimentul a fost modificat.',
+ 'Event has been created.' => 'Evenimentul a fost adăugat.',
+ 'Alter event' => 'Modifică eveniment',
+ 'Create event' => 'Creează evenimet',
+ 'At given time' => 'În timpul curent',
+ 'Every' => 'Fiecare',
+ 'Events' => 'Evenimente',
+ 'Schedule' => 'Program',
+ 'Start' => 'Început',
+ 'End' => 'Svârșit',
+ 'Status' => 'Stare',
+ 'On completion preserve' => 'Salvează după finisare',
+ 'Tables and views' => 'Tabele și reprezentări',
+ 'Data Length' => 'Cantitatea de date',
+ 'Index Length' => 'Cantitatea de indexe',
+ 'Data Free' => 'Spațiu liber',
+ 'Collation' => 'Colaționare',
+ 'Analyze' => 'Analizează',
+ 'Optimize' => 'Optimizează',
+ 'Check' => 'Controlează',
+ 'Repair' => 'Repară',
+ 'Truncate' => 'Curăță',
+ 'Tables have been truncated.' => 'Tabelele au fost curățate.',
+ 'Rows' => 'Înscrieri',
+ ',' => ',',
+ 'Tables have been moved.' => 'Tabelele au fost mutate.',
+ 'Move to other database' => 'Mută în altă bază de date',
+ 'Move' => 'Mută',
+ 'Engine' => 'Tip',
+ 'Save and continue edit' => 'Salvează și continuă editarea',
+ 'original' => 'original',
+ '%d item(s) have been affected.' => array('A fost modificată %d înscriere.', 'Au fost modificate %d înscrieri.'),
+ 'whole result' => 'tot rezultatul',
+ 'Tables have been dropped.' => 'Tabelele au fost șterse.',
+ 'Clone' => 'Clonează',
+ 'Partition by' => 'Împarte',
+ 'Partitions' => 'Secțiuni',
+ 'Partition name' => 'Denumirea secțiunii',
+ 'Values' => 'Parametru',
+ '%d row(s) have been imported.' => array('%d rînd importat.', '%d rînduri importate.'),
+ 'Import' => 'Importă',
+ 'Stop on error' => 'Opreștete la eroare',
+ 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Numărul maxim de înscrieri disponibile a fost atins. Majorați %s și %s.',
+ 'anywhere' => 'oriunde',
+ '%.3f s' => '%.3f s',
+ '$1-$3-$5' => '$5.$3.$1',
+ '[yyyy]-mm-dd' => 'dd.mm.[yyyy]',
+ 'History' => 'Istoria',
+ 'Variables' => 'Variabile',
+ 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Coloanele ar trebui să aibă aceleaşi tipuri de date, trebuie să existe date de referinţă și un index pe coloanela-ţintă.',
+ 'Relations' => 'Relații',
+ 'Run file' => 'Execută fișier',
+ 'Clear' => 'Curățp',
+ 'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Fișierul maxim admis - %sO.',
+ 'Numbers' => 'Număr',
+ 'Date and time' => 'Data și timpul',
+ 'Strings' => 'Șire de caractere',
+ 'Binary' => 'Tip binar',
+ 'Lists' => 'Liste',
+ 'Editor' => 'Editor',
+ 'E-mail' => 'Poșta electronică',
+ 'From' => 'De la',
+ 'Subject' => 'Pentru',
+ 'Send' => 'Trimite',
+ '%d e-mail(s) have been sent.' => array('A fost trimisă %d scrisoare.', 'Au fost trimise %d scrisori.'),
+ 'Webserver file %s' => 'Fișierul %s pe server',
+ 'File does not exist.' => 'Așa fișier nu există.',
+ '%d in total' => 'În total %d',
+ 'Permanent login' => 'Logare permanentă',
+ 'Databases have been dropped.' => 'Baze de date au fost șterse.',
+ 'Search data in tables' => 'Caută în tabele',
+ 'schema' => 'schema',
+ 'Schema' => 'Schema',
+ 'Alter schema' => 'Modifică schema',
+ 'Create schema' => 'Crează o schemă',
+ 'Schema has been dropped.' => 'Schema a fost ștearsă.',
+ 'Schema has been created.' => 'Schema a fost creată.',
+ 'Schema has been altered.' => 'Schema a fost modificată.',
+ 'Sequences' => '«Secvențe»',
+ 'Create sequence' => 'Crează «secvență»',
+ 'Alter sequence' => 'Modifică «secvență»',
+ 'Sequence has been dropped.' => '«secvența» a fost ștearsă.',
+ 'Sequence has been created.' => '«secvența» a fost creată.',
+ 'Sequence has been altered.' => '«secvența» a fost modificată.',
+ 'User types' => 'Tipuri de utilizatori',
+ 'Create type' => 'Crează tip noi',
+ 'Alter type' => 'Modifică tip',
+ 'Type has been dropped.' => 'Tiipul a fost șters.',
+ 'Type has been created.' => 'Crează tip nou.',
+ 'Double click on a value to modify it.' => 'Dublu click pe o valoare pentru a o modifica.',
+ 'Use edit link to modify this value.' => 'Valoare poate fi modificată cu ajutorul butonului «modifică».',
+ 'last' => 'ultima',
+ 'From server' => 'De pe server',
+ 'System' => 'Sistema',
+ 'Select data' => 'Selectează',
+ 'Show structure' => 'Arată structura',
+ 'empty' => 'gol',
+ 'Network' => 'Rețea',
+ 'Geometry' => 'Geometrie',
+ 'File exists.' => 'Fișierul deja există.',
+ 'Attachments' => 'Fișiere atașate',
+ '%d query(s) executed OK.' => array('%d query executat.', '%d query-uri executate cu succes.'),
+ 'Show only errors' => 'Arată doar greșeli',
+ 'Last page' => 'Ultima pagină',
+ 'Refresh' => 'Împrospătează',
+ 'Invalid schema.' => 'Schemă incorectă.',
+ 'Please use one of the extensions %s.' => 'Folosiți una din următoarele extensii %s.',
+ 'now' => 'acum',
+ 'ltr' => 'ltr',
+);
View
1 changes.txt
@@ -12,6 +12,7 @@ Display name of the referenced record in PostgreSQL (Editor)
Customizable favicon (customization)
Method name can return a link (customization)
Easier sending of default headers (customization)
+Romanian translation
Adminer 3.2.2 (released 2011-03-28):
Fix AJAX history after reload

0 comments on commit 05ad226

Please sign in to comment.