Permalink
Browse files

Turkish translation

  • Loading branch information...
vrana committed Feb 8, 2011
1 parent 99b980a commit 1518d4bf64f847910482d450472ac0fbd6b84a6e
Showing with 313 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 adminer/include/lang.inc.php
  2. +311 −0 adminer/lang/tr.inc.php
  3. +1 −1 changes.txt
@@ -15,6 +15,7 @@
'ca' => 'Català', // Joan Llosas
'pt' => 'Português', // Gian Live - gian@live.com
'sl' => 'Slovenski', // Matej Ferlan - www.itdinamik.com, matej.ferlan@itdinamik.com
+ 'tr' => 'Türkçe', // Bilgehan Korkmaz - turktron.com
'ru' => 'Русский язык', // Maksim Izmaylov
'zh' => '简体中文', // Mr. Lodar
'zh-tw' => '繁體中文', // http://tzangms.com
View
@@ -0,0 +1,311 @@
+<?php
+$translations = array(
+ // label for database system selection (MySQL, SQLite, ...)
+ 'System' => 'Sistem',
+ 'Server' => 'Sunucu',
+ 'Username' => 'Kullanıcı',
+ 'Password' => 'Parola',
+ 'Permanent login' => 'Kalıcı giriş',
+ 'Login' => 'Giriş',
+ 'Logout' => 'Çıkış',
+ 'Logged as: %s' => '%s olarak giriş yapıldı.',
+ 'Logout successful.' => 'Başarıyla çıkıldı.',
+ 'Invalid credentials.' => 'Geçersiz kimlik.',
+ 'Language' => 'Dil',
+ 'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Geçersiz Cross-site request forgery (CSRF) jetonu. Forumu tekrar yolla.',
+ 'No extension' => 'Uzantı yok',
+ 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Desteklenen PHP uzantılarından (%s) hiçbiri mevcut değil.',
+ 'Session support must be enabled.' => 'Oturum desteği etkin olmalıdır.',
+ 'Session expired, please login again.' => 'Oturum süresi doldu, lütfen tekrar giriş yapın.',
+ '%s version: %s through PHP extension %s' => '%s sürüm: %s PHP uzantısı ile %s',
+ 'Refresh' => 'Tazele',
+
+ // text direction
+ 'ltr' => 'ltr',
+
+ 'Privileges' => 'İzinler',
+ 'Create user' => 'Kullanıcı yarat',
+ 'User has been dropped.' => 'Kullanıcı düşürüldü.',
+ 'User has been altered.' => 'Kullanıcı değiştirildi.',
+ 'User has been created.' => 'Kullanıcı yaratıldı.',
+ 'Hashed' => 'Harmanlandı.',
+ 'Column' => 'Kolon',
+ 'Routine' => 'Yordam',
+ 'Grant' => 'İmtiyaz',
+ 'Revoke' => 'Geri al',
+
+ 'Process list' => 'İşlem listesi',
+ '%d process(es) have been killed.' => array('%d süreç öldürüldü.', '%d adet süreç öldürüldü.'),
+ 'Kill' => 'Öldür',
+
+ 'Variables' => 'Değişkenler',
+ 'Status' => 'Durum',
+
+ 'SQL command' => 'SQL komutu',
+ '%d query(s) executed OK.' => array('%d sorgunun işletilmesi tamamlandı.', '%d kadar sorgunun işletilmesi tamamlandı.'),
+ 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Sorgu işletilmesi tamamlandı. %d sıra(row) etkilendi.', 'Sorgu işletilmesi tamamlandı. Bundan %d kadar sıra etkilendi.'),
+ 'No commands to execute.' => 'İşletilmek için komut yok.',
+ 'Error in query' => 'Sorguda hata',
+ 'Execute' => 'İşlet',
+ 'Stop on error' => 'Dur hata',
+ 'Show only errors' => 'Sadece hataları göster.',
+ // sprintf() format for time of the command
+ '%.3f s' => '%.3f s',
+ 'History' => 'Tarih',
+ 'Clear' => 'Boşluk',
+
+ 'File upload' => 'Dosya gönder',
+ 'From server' => 'Sunucudan',
+ 'Webserver file %s' => '%s web sunucusu dosyası',
+ 'Run file' => 'Dosya çalıştır',
+ 'File does not exist.' => 'Dosya mevcut değil.',
+ 'File uploads are disabled.' => 'Dosya gönderimi etkin değil.',
+ 'Unable to upload a file.' => 'Dosya gönderilemiyor.',
+ 'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Bir dosya için izin verilen dosya sınırı %sB.',
+ 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Çok büyük POST verisi, veriyi azaltın ya da ayar yönergesini uygun olarak yapılandırın.',
+
+ 'Export' => 'İhraç',
+ 'Dump' => 'Döküm',
+ 'Output' => 'Çıktı',
+ 'open' => '',
+ 'save' => 'kaydet',
+ 'Format' => 'Biçim',
+ 'Data' => 'Veri',
+
+ 'Database' => 'Veritabanı',
+ 'database' => 'veritabanı',
+ 'Use' => 'Kullan',
+ 'Select database' => 'Veritabanı seç',
+ 'Invalid database.' => 'Geçersiz veritabanı.',
+ 'Create new database' => 'Yeni veritabanı yarat',
+ 'Database has been dropped.' => 'Veritabanı düşürüldü.',
+ 'Databases have been dropped.' => 'Veritabanları düşüüldü.',
+ 'Database has been created.' => 'Veritabanı yaratıldı.',
+ 'Database has been renamed.' => 'Veritabanının ismi değiştirildi.',
+ 'Database has been altered.' => 'Veritabanı değiştirildi.',
+ 'Alter database' => 'Veritabanı değiştir',
+ 'Create database' => 'Veritabanı yarat',
+ 'Database schema' => 'Veritabanı şeması',
+
+ // thousands separator - must contain single byte
+ ',' => ' ',
+ 'Engine' => 'Motor',
+ 'Collation' => 'Karşılaştırma',
+ 'Data Length' => 'Veri uzunluğu',
+ 'Index Length' => 'Dizin uzunluğu',
+ 'Data Free' => 'Serbest veri',
+ 'Rows' => 'Sıralar (Rows)',
+ '%d in total' => '%d toplamda',
+ 'Analyze' => 'Çözümleme',
+ 'Optimize' => 'En uygun hale getirme',
+ 'Check' => 'Denetleme',
+ 'Repair' => 'Tamir',
+ 'Truncate' => 'Buda',
+ 'Tables have been truncated.' => 'Tablolar budandı.',
+ 'Move to other database' => 'Diğer veritabanına taşı',
+ 'Move' => 'Taşı',
+ 'Tables have been moved.' => 'Tablolar taşındı.',
+ 'Copy' => 'Kopyala',
+ 'Tables have been copied.' => 'Tablolar kopyalandı.',
+
+ 'Routines' => 'Yordamlar',
+ 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Yordam çağrıldı, %d sıra(row) etkilendi.', 'Yordam çağrıldı, %d sıralar(rows) etkilendi.'),
+ 'Call' => 'Çağrı',
+ 'Parameter name' => 'Parametre adı',
+ 'Create procedure' => 'Yöntem yarat',
+ 'Create function' => 'Fonksiyon yarat',
+ 'Routine has been dropped.' => 'Yordam düşürüldü.',
+ 'Routine has been altered.' => 'Yordam değiştirildi.',
+ 'Routine has been created.' => 'Yordam yaratıldı.',
+ 'Alter function' => 'Değiştirme fonksyionu',
+ 'Alter procedure' => 'Değiştirme yöntemi',
+ 'Return type' => 'Geri dönüş türü',
+
+ 'Events' => 'Olaylar',
+ 'Event has been dropped.' => 'Olay düşüdüldü.',
+ 'Event has been altered.' => 'Olay değiştirildi.',
+ 'Event has been created.' => 'Olay yaratıldı.',
+ 'Alter event' => 'Değiştirme olayı',
+ 'Create event' => 'Yaratma olayı',
+ 'At given time' => 'Bir anda',
+ 'Every' => 'Herzaman',
+ 'Schedule' => 'Takvimli',
+ 'Start' => 'Başla',
+ 'End' => 'Son',
+ 'On completion preserve' => 'Tamamlama koruması AÇIK',
+
+ 'Tables' => 'Tablolar',
+ 'Tables and views' => 'Tablolar ve görünümler',
+ 'Table' => 'Tablo',
+ 'No tables.' => 'Tablo yok.',
+ 'Alter table' => 'Tablo değiştir',
+ 'Create table' => 'Tablo yarat',
+ 'Create new table' => 'Yeni tablo yarat',
+ 'Table has been dropped.' => 'Tablo düşürüldü.',
+ 'Tables have been dropped.' => 'Tablolar düşürüldü.',
+ 'Table has been altered.' => 'Tablo değiştirildi.',
+ 'Table has been created.' => 'Tablo yaratıldı.',
+ 'Table name' => 'Tablo adı',
+ 'Show structure' => 'Yapıyı göster',
+ 'engine' => 'motor',
+ 'collation' => 'karşılaştırma',
+ 'Column name' => 'Kolon adı',
+ 'Type' => 'Tür',
+ 'Length' => 'Uzunluk',
+ 'Auto Increment' => 'Otomatik yükselt',
+ 'Options' => 'Seçenekler',
+ 'Comment' => 'Yorum',
+ 'Default values' => 'Varsayılan değerler',
+ 'Drop' => 'Düşür',
+ 'Are you sure?' => 'Emin misin?',
+ 'Move up' => 'Yukarı taşı',
+ 'Move down' => 'AŞağı taş',
+ 'Remove' => 'Kaldır',
+ 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'kabul edilebilir alan sayısı aşıldı. Lütfen %s ve %s düşürün.',
+
+ 'Partition by' => 'Bölümü tarafından',
+ 'Partitions' => 'Bölümler',
+ 'Partition name' => 'BÖlüm adı',
+ 'Values' => 'Değerler',
+
+ 'View' => 'Görünüm',
+ 'View has been dropped.' => 'Görünüm düşürüldü.',
+ 'View has been altered.' => 'Görünüm değiştirildi.',
+ 'View has been created.' => 'Görünüm yaratıldı.',
+ 'Alter view' => 'Değişim görünüm',
+ 'Create view' => 'Görünüm yarat',
+
+ 'Indexes' => 'Dizinler',
+ 'Indexes have been altered.' => 'Dizinler değiştirilidi.',
+ 'Alter indexes' => 'Dizinleri değiştir',
+ 'Add next' => 'Sonraya ekle',
+ 'Index Type' => 'Dizin Türü',
+ 'Column (length)' => 'Kolon (uzunluğu)',
+
+ 'Foreign keys' => 'Dış anahtarlar',
+ 'Foreign key' => 'Dış anahtar',
+ 'Foreign key has been dropped.' => 'Dış anahtar düşürüldü.',
+ 'Foreign key has been altered.' => 'Dış anahtar değiştir.',
+ 'Foreign key has been created.' => 'Dış anahtar yarat.',
+ 'Target table' => 'Hedef tablo',
+ 'Change' => 'Değiş',
+ 'Source' => 'Kaynak',
+ 'Target' => 'Hedef',
+ 'Add column' => 'Kolon eklde',
+ 'Alter' => 'Değiştir',
+ 'Add foreign key' => 'Dış anahtar ekle',
+ 'ON DELETE' => 'Silinmek üzere',
+ 'ON UPDATE' => 'Yükseltilmek üzere',
+ 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Kaynak ve hedef kolonlar aynı veri türü olmak zorunda, hedef kolonda bir dizin ve başvurulan veri bulunmalı.',
+
+ 'Triggers' => 'Tetikler',
+ 'Add trigger' => 'Tetik ekle',
+ 'Trigger has been dropped.' => 'Tetik düşürüldü.',
+ 'Trigger has been altered.' => 'Tetik değiştirildi.',
+ 'Trigger has been created.' => 'Tetik yaratıldı.',
+ 'Alter trigger' => 'Tetik değiştir.',
+ 'Create trigger' => 'Tetik yarat',
+ 'Time' => 'Zaman',
+ 'Event' => 'Olay',
+ 'Name' => 'Ad',
+
+ 'select' => 'seç',
+ 'Select' => 'Seç',
+ 'Select data' => 'Veri seç',
+ 'Functions' => 'Fonksiyonlar',
+ 'Aggregation' => 'Kümeleme',
+ 'Search' => 'Arama',
+ 'anywhere' => 'herhangi bir yer',
+ 'Search data in tables' => 'Tablolarda veri ara.',
+ 'Sort' => 'Sırala',
+ 'descending' => 'azalan',
+ 'Limit' => 'sınır',
+ 'Text length' => 'Yazı uzunluğu',
+ 'Action' => 'Eylem',
+ 'Unable to select the table' => 'Tablo seçilemedi',
+ 'No rows.' => 'Sıra yok.',
+ '%d row(s)' => array('%d sıra)', '%d kadar sıra'),
+ 'Page' => 'Sayfa',
+ 'last' => 'son',
+ 'Last page' => 'Son sayfa',
+ 'whole result' => 'tüm sonuç',
+ '%d byte(s)' => array('%d bayt', '%d kadar bayt'),
+
+ 'Import' => 'İthal',
+ '%d row(s) have been imported.' => array('%d sıra ithal edildi.', '%d kadar sıra ithal edildi.'),
+
+ // in-place editing in select
+ 'Double click on a value to modify it.' => 'Değerin üzerine çift tıklayın ve değiştirin.',
+ 'Use edit link to modify this value.' => 'Değeri değiştirmek için düzenleme bağlantısını kullanın.',
+
+ // %s can contain auto-increment value
+ 'Item%s has been inserted.' => 'Öğeler eklendi.',
+ 'Item has been deleted.' => 'Öğe silindi.',
+ 'Item has been updated.' => 'Öğe güncellendi.',
+ '%d item(s) have been affected.' => array('%d öğe etkilendi.', '%d kadar öğe etkilendi.'),
+ 'New item' => 'Yeni öğe',
+ 'original' => 'orijinal',
+ // label for value '' in enum data type
+ 'empty' => 'boş',
+ 'edit' => 'düzen',
+ 'Edit' => 'Düzen',
+ 'Insert' => 'Ekle',
+ 'Save' => 'Kaydet',
+ 'Save and continue edit' => 'Kaydet ve düzenlemeye devam et',
+ 'Save and insert next' => 'Kaydet ve sonrakin ekle',
+ 'Clone' => 'Klonla',
+ 'Delete' => 'Sil',
+
+ 'E-mail' => 'E-posta',
+ 'From' => 'Gönderen',
+ 'Subject' => 'Konu',
+ 'Attachments' => 'Ekler',
+ 'Send' => 'Gönder',
+ '%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-posta dönderildi.', '%d kadar e-posta gönderildi.'),
+
+ // data type descriptions
+ 'Numbers' => 'Sayılar',
+ 'Date and time' => 'Tarih ve zaman',
+ 'Strings' => 'Sözcükler',
+ 'Binary' => 'İkili',
+ 'Lists' => 'Listeler',
+ 'Network' => '',
+ 'Geometry' => 'Geometri',
+ 'Relations' => 'İlişkiler',
+
+ 'Editor' => 'Düzenleyici',
+ // date format in Editor: $1 yyyy, $2 yy, $3 mm, $4 m, $5 dd, $6 d
+ '$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
+ // hint for date format - use language equivalents for day, month and year shortcuts
+ '[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
+ 'now' => 'şimdi',
+
+ // general SQLite error in create, drop or rename database
+ 'File exists.' => 'Dosya mevcut.',
+ 'Please use one of the extensions %s.' => '%s uzantılarından birini kullanın.',
+
+ // PostgreSQL and MS SQL schema support
+ 'Alter schema' => 'Değişim şeması',
+ 'Create schema' => 'Yaratım şeması',
+ 'Schema has been dropped.' => 'Şema düşürüldü.',
+ 'Schema has been created.' => 'Şema yaratıldı.',
+ 'Schema has been altered.' => 'Şema değiştirildi.',
+ 'schema' => 'şema',
+ 'Schema' => 'Şema',
+ 'Invalid schema.' => 'Geçersiz şema.',
+
+ // PostgreSQL sequences support
+ 'Sequences' => 'Diziler',
+ 'Create sequence' => 'Dizi yarat',
+ 'Sequence has been dropped.' => 'Dizi düşürüldü.',
+ 'Sequence has been created.' => 'Dizi yaratıldı.',
+ 'Sequence has been altered.' => 'Dizi değiştirildi.',
+ 'Alter sequence' => 'Dizi değiştir',
+
+ // PostgreSQL user types support
+ 'User types' => 'Kullanıcı türleri',
+ 'Create type' => 'Tür yarat',
+ 'Type has been dropped.' => 'Tür düşürüldü.',
+ 'Type has been created.' => 'Tür yaratıldı.',
+ 'Alter type' => 'Tür değiştir',
+);
View
@@ -18,7 +18,7 @@ Homepage customization
Use IN for search in numeric fields (Editor)
Use password input for _md5 and _sha1 fields (Editor)
Work without session.use_cookies (bug #3138640)
-Portuguese and Slovenian translation
+Portuguese, Slovenian and Turkish translation
Adminer 3.1.0 (released 2010-11-16):
TSV export and import

0 comments on commit 1518d4b

Please sign in to comment.