Permalink
Browse files

Whitespace

  • Loading branch information...
1 parent 9802869 commit 3d4b83128058c3e6623b29177e0d5f561a7d2c20 @vrana committed Nov 12, 2010
Showing with 9 additions and 25 deletions.
  1. +9 −25 adminer/lang/pl.inc.php
View
34 adminer/lang/pl.inc.php
@@ -63,9 +63,7 @@
'Action' => 'Czynność',
'edit' => 'zmień',
'Page' => 'Strona',
- 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekord.',
- 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordy.',
- 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordów.'),
+ 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekord.', 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordy.', 'Wykonanie pomyślne, zmieniono %d rekordów.'),
'Error in query' => 'Bląd w zapytaniu',
'Execute' => 'Wykonaj',
'Table' => 'Tabela',
@@ -81,9 +79,7 @@
'Unable to upload a file.' => 'Nie było możliwe nagrać plik.',
'File upload' => 'Nagranie pliku',
'File uploads are disabled.' => 'Nagranie pliku nie jest dozwolone.',
- 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura była uruchomiona, został zmieniony %d rekord.',
- 'Procedura była uruchomiona, zostały zmienione %d rekordy.',
- 'Procedura była uruchomiona, %d rekordów zostało zmienionych.'),
+ 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Procedura była uruchomiona, został zmieniony %d rekord.', 'Procedura była uruchomiona, zostały zmienione %d rekordy.', 'Procedura była uruchomiona, %d rekordów zostało zmienionych.'),
'Call' => 'Uruchomić',
'No extension' => 'Bez rozszerzenia',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nie jest dostępne żadne z PHP rozszerzeń (%s).',
@@ -112,9 +108,7 @@
'Create view' => 'Utwórz perspektywę',
'Name' => 'Nazwa',
'Process list' => 'Lista procesów',
- '%d process(es) have been killed.' => array('Wątek %d został unicestwiony.',
- 'Unicestwiono %d wątki.',
- 'Unicestwiono %d wątków.'),
+ '%d process(es) have been killed.' => array('Wątek %d został unicestwiony.', 'Unicestwiono %d wątki.', 'Unicestwiono %d wątków.'),
'Kill' => 'Unicestwij',
'Parameter name' => 'Nazwa parametru',
'Database schema' => 'Schemat bazy danych',
@@ -148,8 +142,7 @@
'Routine' => 'Procedura',
'Grant' => 'Udzielić',
'Revoke' => 'Odwołać',
- 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' =>
- 'Zbyt duże POST data. Zmiejszyj data albo podwyższ wartość w konfiguracji %s.',
+ 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Zbyt duże POST data. Zmiejszyj data albo podwyższ wartość w konfiguracji %s.',
'Logged as: %s' => 'Zalogowany jako: %s',
'Move up' => 'Przesuń w górę',
'Move down' => 'Przesuń w dół',
@@ -194,42 +187,33 @@
'Engine' => 'Engine',
'Save and continue edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycję',
'original' => 'oryginalny',
- '%d item(s) have been affected.' => array('Został dotknięty %d rekord.',
- 'Zostały dotknięte %d rekordy.',
- 'Zostało dotkniętych %d rekordów.'),
+ '%d item(s) have been affected.' => array('Został dotknięty %d rekord.', 'Zostały dotknięte %d rekordy.', 'Zostało dotkniętych %d rekordów.'),
'whole result' => 'cały wynik',
'Tables have been dropped.' => 'Tabele zostały usunięte.',
'Clone' => 'Klonować',
'Partition by' => 'Rozdzielić przez',
'Partitions' => 'Rozdziały',
'Partition name' => 'Nazwa rozdziału',
'Values' => 'Wartości',
- '%d row(s) have been imported.' => array('%d rekord został importowany.',
- '%d rekordy zostały importowane.',
- 'Zostało importowanych %d rekordów.'),
+ '%d row(s) have been imported.' => array('%d rekord został importowany.', '%d rekordy zostały importowane.', 'Zostało importowanych %d rekordów.'),
'CSV Import' => 'Import CSV',
'Import' => 'Import',
'Show structure' => 'Pokaż całą strukturę',
'Select data' => 'Pokaż dane',
'Stop on error' => 'Stop w przypadku błędu',
- 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' =>
- 'Przekroczono maksymalną liczbę pól. Zwiększ %s i %s.',
+ 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Przekroczono maksymalną liczbę pól. Zwiększ %s i %s.',
'anywhere' => 'kdziekolwiek',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[rrrr]',
'History' => 'Historia',
'Variables' => 'Zmienne',
- 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target
- columns and referenced data must exist.' =>
- 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci
- musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
+ 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Zdrojové a cílové sloupce musí mít stejný datový typ, nad cílovými sloupci musí být definován index a odkazovaná data musí existovat.',
'E-mail' => 'E-mail',
'From' => 'Nadawca',
'Subject' => 'Temat',
'Send' => 'Wyślij',
- '%d e-mail(s) have been sent.' => array('Został wysłany %d e-mail.',
- 'Zostały wysłane %d e-maile.', 'Zostało wysłanych %d e-mailów.'),
+ '%d e-mail(s) have been sent.' => array('Został wysłany %d e-mail.', 'Zostały wysłane %d e-maile.', 'Zostało wysłanych %d e-mailów.'),
'Run file' => 'Uruchomić plik',
'Numbers' => 'Numery',
'Date and time' => 'Datum i czas',

0 comments on commit 3d4b831

Please sign in to comment.