Permalink
Browse files

Hungarian translation

  • Loading branch information...
1 parent 23ce3c6 commit 4fa190feb6534aaebda281e282e04a9296bcef8e @vrana committed Oct 7, 2010
Showing with 264 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 adminer/include/lang.inc.php
  2. +262 −0 adminer/lang/hu.inc.php
  3. +1 −1 changes.txt
@@ -11,6 +11,7 @@
'fr' => 'Français', // Francis Gagné, Aurélien Royer
'it' => 'Italiano', // Alessandro Fiorotto, Paolo Asperti
'et' => 'Eesti', // Priit Kallas
+ 'hu' => 'Magyar', // Borsos Szilárd (Borsosfi) - http://www.borsosfi.hu, info@borsosfi.hu
'ru' => 'Русский язык', // Maksim Izmaylov
'zh' => '简体中文', // Mr. Lodar
'zh-tw' => '繁體中文', // http://tzangms.com
View
@@ -0,0 +1,262 @@
+<?php
+$translations = array(
+ 'Login' => 'Belépés',
+ 'Logout successful.' => 'Sikeres kilépés.',
+ 'Invalid credentials.' => 'Érvénytelen adatok.',
+ 'Server' => 'Szerver',
+ 'Username' => 'Felhasználó',
+ 'Password' => 'Jelszó',
+ 'Select database' => 'Adatbázis kiválasztása',
+ 'Invalid database.' => 'Érvénytelen adatbázis.',
+ 'Create new database' => 'Új adatbázis',
+ 'Table has been dropped.' => 'A tábla eldobva.',
+ 'Table has been altered.' => 'A tábla módosult.',
+ 'Table has been created.' => 'A tábla létrejött.',
+ 'Alter table' => 'Tábla módosítása',
+ 'Create table' => 'Tábla létrehozása',
+ 'Table name' => 'Tábla név',
+ 'engine' => 'motor',
+ 'collation' => 'egybevetés',
+ 'Column name' => 'Oszlop neve',
+ 'Type' => 'Típus',
+ 'Length' => 'Hossz',
+ 'Auto Increment' => 'Automatikus növelés',
+ 'Options' => 'Opciók',
+ 'Save' => 'Mentés',
+ 'Drop' => 'Eldob',
+ 'Database has been dropped.' => 'Az adatbázis eldobva.',
+ 'Database has been created.' => 'Az adatbázis létrejött.',
+ 'Database has been renamed.' => 'Az adadtbázis átnevezve.',
+ 'Database has been altered.' => 'Az adatbázis módosult.',
+ 'Alter database' => 'Adatbázis módosítása',
+ 'Create database' => 'Adatbázis létrehozása',
+ 'SQL command' => 'SQL parancs',
+ 'Dump' => 'Exportálás',
+ 'Logout' => 'Kilépés',
+ 'database' => 'adatbázis',
+ 'Use' => 'Használ',
+ 'No tables.' => 'Nincs tábla.',
+ 'select' => 'kiválaszt',
+ 'Create new table' => 'Új tábla',
+ 'Item has been deleted.' => 'A tétel törölve.',
+ 'Item has been updated.' => 'A tétel frissítve.',
+ 'Item%s has been inserted.' => '%s tétel beszúrva.',
+ 'Edit' => 'Szerkeszt',
+ 'Insert' => 'Beszúr',
+ 'Save and insert next' => 'Mentés és újat beszúr',
+ 'Delete' => 'Törlés',
+ 'Database' => 'Adatbázis',
+ 'Routines' => 'Rutinok',
+ 'Indexes have been altered.' => 'Az indexek megváltoztak.',
+ 'Indexes' => 'Indexek',
+ 'Alter indexes' => 'Index módosítása',
+ 'Add next' => 'Következő hozzáadása',
+ 'Language' => 'Nyelv',
+ 'Select' => 'Kiválaszt',
+ 'New item' => 'Új tétel',
+ 'Search' => 'Keresés',
+ 'Sort' => 'Sorba rendezés',
+ 'descending' => 'csökkenő',
+ 'Limit' => 'korlát',
+ 'No rows.' => 'Nincs megjeleníthető eredmény.',
+ 'Action' => 'Művelet',
+ 'edit' => 'szerkeszt',
+ 'Page' => 'oldal',
+ 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.', 'Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.', 'Lekérdezés sikeresen végrehajtva, %d sor érintett.'),
+ 'Error in query' => 'Hiba a lekérdezésben',
+ 'Execute' => 'Végrehajt',
+ 'Table' => 'Tábla',
+ 'Foreign keys' => 'Idegen kulcs',
+ 'Triggers' => 'Trigger',
+ 'View' => 'Nézet',
+ 'Unable to select the table' => 'Nem tudom kiválasztani a táblát.',
+ 'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Érvénytelen CSRF azonosító. Küldd újra az űrlapot.',
+ 'Comment' => 'Megjegyzés',
+ 'Default values' => 'Alapértelmezett értékek',
+ '%d byte(s)' => array('%d bájt', '%d bájt', '%d bájt'),
+ 'No commands to execute.' => 'Nincs végrehajtható parancs.',
+ 'Unable to upload a file.' => 'Nem tudom feltölteni a fájlt.',
+ 'File upload' => 'Fájl feltöltése',
+ 'File uploads are disabled.' => 'A fájl feltöltés le van tiltva.',
+ 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Rutin meghívva, %d sor érintett.', 'Rutin meghívva, %d sor érintett.', 'Rutin meghívva, %d sor érintett.'),
+ 'Call' => 'Meghív',
+ 'No extension' => 'Nincs kiterjesztés',
+ 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Nincs egy elérhető támogatott PHP kiterjesztés (%s) sem.',
+ 'Session support must be enabled.' => 'A munkameneteknek (session) engedélyezve kell lennie.',
+ 'Session expired, please login again.' => 'Munkamenet lejárt, jelentkezz be újra.',
+ 'Text length' => 'Szöveg hossz',
+ 'Foreign key has been dropped.' => 'Idegen kulcs eldobva.',
+ 'Foreign key has been altered.' => 'Idegen kulcs módosult.',
+ 'Foreign key has been created.' => 'Idegen kulcs létrejött.',
+ 'Foreign key' => 'Idegen kulcs',
+ 'Target table' => 'Cél tábla',
+ 'Change' => 'Változtat',
+ 'Source' => 'Forrás',
+ 'Target' => 'Cél',
+ 'Add column' => 'Oszlop hozzáadása',
+ 'Alter' => 'Módosítás',
+ 'Add foreign key' => 'Idegen kulcs hozzadása',
+ 'ON DELETE' => 'törléskor',
+ 'ON UPDATE' => 'frissítéskor',
+ 'Index Type' => 'Index típusa',
+ 'Column (length)' => 'Oszop (méret)',
+ 'View has been dropped.' => 'A nézet eldobva.',
+ 'View has been altered.' => 'A nézet módosult.',
+ 'View has been created.' => 'A nézet létrejött.',
+ 'Alter view' => 'Nézet módosítása',
+ 'Create view' => 'Nézet létrehozása',
+ 'Name' => 'Név',
+ 'Process list' => 'Folyamatok',
+ '%d process(es) have been killed.' => array('%d folyamat leállítva.', '%d folyamat leállítva.', '%d folyamat leállítva.'),
+ 'Kill' => 'Leállít',
+ 'Parameter name' => 'Paraméter neve',
+ 'Database schema' => 'Adatbázis séma',
+ 'Create procedure' => 'Eljárás létrehozása',
+ 'Create function' => 'Funkció létrehozása',
+ 'Routine has been dropped.' => 'A rutin eldobva,',
+ 'Routine has been altered.' => 'A rutin módosult.',
+ 'Routine has been created.' => 'A rutin létrejött.',
+ 'Alter function' => 'Funkció módosítása',
+ 'Alter procedure' => 'Eljárás módosítása',
+ 'Return type' => 'Visszatérési érték',
+ 'Add trigger' => 'Trigger hozzáadása',
+ 'Trigger has been dropped.' => 'A trigger eldobva.',
+ 'Trigger has been altered.' => 'A trigger módosult.',
+ 'Trigger has been created.' => 'A trigger létrejött.',
+ 'Alter trigger' => 'Trigger módosítása',
+ 'Create trigger' => 'Trigger létrehozása',
+ 'Time' => 'Idő',
+ 'Event' => 'Esemény',
+ '%s version: %s through PHP extension %s' => '%s verzió: %s, PHP: %s',
+ '%d row(s)' => array('%d sor', '%d sor', '%d sor'),
+ 'Remove' => 'Eltávolítás',
+ 'Are you sure?' => 'Biztos benne?',
+ 'Privileges' => 'Privilégiumok',
+ 'Create user' => 'Felhasználó hozzáadása',
+ 'User has been dropped.' => 'A felhasználó eldobva.',
+ 'User has been altered.' => 'A felhasználó módosult.',
+ 'User has been created.' => 'A felhasználó létrejött.',
+ 'Hashed' => 'Hashed',
+ 'Column' => 'Oszlop',
+ 'Routine' => 'Rutin',
+ 'Grant' => 'Engedélyezés',
+ 'Revoke' => 'Visszavonás',
+ 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'Túl sok a POST adat! Csökkentsd az adat méretét, vagy növeld a %s beállítást.',
+ 'Logged as: %s' => 'Belépve: %s',
+ 'Move up' => 'Felfelé',
+ 'Move down' => 'Lefelé',
+ 'Functions' => 'Funkciók',
+ 'Aggregation' => 'Aggregálás',
+ 'Export' => 'Export',
+ 'Output' => 'Kimenet',
+ 'open' => 'megnyit',
+ 'save' => 'ment',
+ 'Format' => 'Formátum',
+ 'Tables' => 'Táblák',
+ 'Data' => 'Adat',
+ 'Event has been dropped.' => 'Az esemény eldobva.',
+ 'Event has been altered.' => 'Az esemény módosult.',
+ 'Event has been created.' => 'Az esemény létrejött.',
+ 'Alter event' => 'Esemény módosítása',
+ 'Create event' => 'Esemény létrehozása',
+ 'At given time' => 'Megadott időben',
+ 'Every' => 'Minden',
+ 'Events' => 'Esemény',
+ 'Schedule' => 'Ütemzés',
+ 'Start' => 'Kezd',
+ 'End' => 'Vége',
+ 'Status' => 'Állapot',
+ 'On completion preserve' => 'Befejezéskor megőrzi',
+ 'Tables and views' => 'Táblák és nézetek',
+ 'Data Length' => 'Méret',
+ 'Index Length' => 'Index hossz',
+ 'Data Free' => 'Adat szabad',
+ 'Collation' => 'Egybevetés',
+ 'Analyze' => 'Elemzés',
+ 'Optimize' => 'Optimalizál',
+ 'Check' => 'Ellenőrzés',
+ 'Repair' => 'Javít',
+ 'Truncate' => 'Felszabadít',
+ 'Tables have been truncated.' => 'A tábla felszabadítva.',
+ 'Rows' => 'Oszlop',
+ ',' => ' ',
+ 'Tables have been moved.' => 'Táblák áthelyezve',
+ 'Move to other database' => 'Áthelyezés másik adatbázisba',
+ 'Move' => 'Áthelyez',
+ 'Engine' => 'Motor',
+ 'Save and continue edit' => 'Mentés és szerkesztés folytatása',
+ 'original' => 'eredeti',
+ '%d item(s) have been affected.' => array('%d tétel érintett.', '%d tétel érintett.', '%d tétel érintett.'),
+ 'whole result' => 'összes eredményt mutatása',
+ 'Tables have been dropped.' => 'Táblák eldobva.',
+ 'Clone' => 'Klónoz',
+ 'Partition by' => 'Rozdělit podle',
+ 'Partitions' => 'Particiók',
+ 'Partition name' => 'Partició neve',
+ 'Values' => 'Értékek',
+ '%d row(s) have been imported.' => array('%d sor importálva.', '%d sor importálva', '%d sor importálva'),
+ 'CSV Import' => 'CSV importálása',
+ 'Import' => 'Importálás',
+ 'Show structure' => 'Struktúra',
+ 'Select data' => 'Tartalom',
+ 'Stop on error' => 'Hiba esetén megáll',
+ 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'A maximális mezőszámot elérted. Növeld meg ezeket: %s, %s',
+ 'anywhere' => 'bárhol',
+ '%.3f s' => '%.3f másodperc',
+ '$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
+ '[yyyy]-mm-dd' => '[yyyy].mm.dd',
+ 'History' => 'Történet',
+ 'Variables' => 'Változók',
+ 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'A forrás és cél oszlopoknak azonos típusúak legyenek, a cél oszlopok indexeltek legyenek, és a hivatkozott adatnak léteznie kell.',
+ 'E-mail' => 'E-mail',
+ 'From' => 'Feladó',
+ 'Subject' => 'Tárgy',
+ 'Send' => 'Küldés',
+ '%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d e-mail elküldve.', '%d e-mail elküldve.', '%d e-mail elküldve.'),
+ 'Run file' => 'Fájl futtatása',
+ 'Numbers' => 'Szám',
+ 'Date and time' => 'Dátum és idő',
+ 'Strings' => 'Szöveg',
+ 'Binary' => 'Bináris',
+ 'Lists' => 'Lista',
+ 'Relations' => 'Reláció',
+ 'Maximum allowed file size is %sB.' => 'A maximális fájlméret %s B.',
+ 'Clear' => 'Törlés',
+ 'Editor' => 'Szerkesztő',
+ 'Webserver file %s' => 'Webszerver fájl %s',
+ 'File does not exist.' => 'A fájl nem létezik.',
+ 'Permanent login' => 'Emlékezz rám',
+ '%d in total' => 'összesen %d',
+ 'Attachments' => 'Csatolmány',
+ 'System' => 'Adatbázis',
+ 'last' => 'utoljára',
+ 'Network' => 'Hálózat',
+ 'Geometry' => 'Geometria',
+ 'Databases have been dropped.' => 'Adatbázis eldobva.',
+ 'File exists.' => 'A fájl létezik.',
+ 'Double click on a value to modify it.' => 'Kattints kétszer az értékre a szerkesztéshez.',
+ 'Increase text length to modify this value.' => 'Növeld a szöveg hosszát, hogy módosítani tudd ezt az értéket.',
+ 'Use edit link to modify this value.' => 'Használd a szerkesztés hivatkozást ezen érték módosításához.',
+ 'Alter schema' => 'Séma módosítása',
+ 'Create schema' => 'Séma létrehozása',
+ 'Schema has been dropped.' => 'Séma eldobva.',
+ 'Schema has been created.' => 'Séma létrejött.',
+ 'Schema has been altered.' => 'Séma módosult.',
+ 'schema' => 'schéma',
+ 'Schema' => 'Schéma',
+ 'Sequences' => 'Sorozatok',
+ 'Create sequence' => 'Sorozat létrehozása',
+ 'Sequence has been dropped.' => 'Sorozat eldobva.',
+ 'Sequence has been created.' => 'Sorozat létrejött.',
+ 'Sequence has been altered.' => 'Sorozat módosult.',
+ 'Alter sequence' => 'Sorozat módosítása',
+ 'User types' => 'Felhasználói típus',
+ 'Create type' => 'Típus létrehozása',
+ 'Type has been dropped.' => 'Típus eldobva.',
+ 'Type has been created.' => 'Típus létrehozva.',
+ 'Alter type' => 'Típus módosítása',
+ 'Search data in tables' => 'Keresés a táblákban',
+ 'From server' => 'Szerverről',
+ 'empty' => 'üres',
+ 'now' => 'most',
+);
View
@@ -20,7 +20,7 @@ Ability to jump to any page in select by JavaScript
Display comment in table overview
Link last page above data in select
Link table names in SQL queries
-Japanese and Tamil translation
+Hungarian, Japanese and Tamil translation
Defer table information in database overview to JavaScript (performance)
Big tables optimizations (performance)

0 comments on commit 4fa190f

Please sign in to comment.