Permalink
Browse files

Norweigan translation

  • Loading branch information...
vrana committed Jan 25, 2014
1 parent 32d542b commit 7e9725782d0ebd5551cf4ef517a3a165d9b07784
Showing with 286 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 adminer/include/lang.inc.php
  2. +284 −0 adminer/lang/no.inc.php
  3. +1 −0 changes.txt
@@ -33,6 +33,7 @@
'uk' => 'Українська', // Valerii Kryzhov
'zh' => '简体中文', // Mr. Lodar, vea - urn2.net - vea.urn2@gmail.com
'zh-tw' => '繁體中文', // http://tzangms.com
+ 'no' => 'Norsk', // Iver Odin Kvello, mupublishing.com
);
/** Get current language
View
@@ -0,0 +1,284 @@
+<?php
+$translations = array(
+ 'System' => 'System',
+ 'Server' => 'Server',
+ 'Username' => 'Brukernavn',
+ 'Password' => 'Passord',
+ 'Permanent login' => 'Permanent login',
+ 'Login' => 'Logg inn',
+ 'Logout' => 'Logg ut',
+ 'Logged as: %s' => 'Logget inn som: %s',
+ 'Logout successful.' => 'Utlogging vellykket.',
+ 'Invalid credentials.' => 'Ugylding innloggingsinformasjon.',
+ 'Master password expired. <a href="http://www.adminer.org/en/extension/" target="_blank">Implement</a> %s method to make it permanent.' => 'Master-passord er utløpt. <a href="http://www.adminer.org/en/extension/" target="_blank">Implementer</a> en metode for %s for å gjøre det permanent.',
+ 'Language' => 'Språk',
+ 'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Ugylding CSRF-token - Send inn skjemaet igjen.',
+ 'No extension' => 'Ingen utvidelse',
+ 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Ingen av de støttede PHP-utvidelsene (%s) er tilgjengelige.',
+ 'Session support must be enabled.' => 'Økt-støtte må være skrudd på.',
+ 'Session expired, please login again.' => 'Økt utløpt - vennligst logg inn på nytt.',
+ '%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versjon: %s via PHP-utvidelse %s',
+ 'Refresh' => 'Gjenoppfrisk',
+ 'ltr' => 'venstre-til-høyre',
+ 'Privileges' => 'Privilegier',
+ 'Create user' => 'Lag bruker',
+ 'User has been dropped.' => 'Bruker slettet.',
+ 'User has been altered.' => 'Bruker endret.',
+ 'User has been created.' => 'Bruker opprettet.',
+ 'Hashed' => 'Hashet',
+ 'Column' => 'Kolonne',
+ 'Routine' => 'Rutine',
+ 'Grant' => 'Gi privilegier',
+ 'Revoke' => 'Trekk tilbake',
+ 'Process list' => 'Prosessliste',
+ '%d process(es) have been killed.' => array('%d prosess avsluttet.', '%d prosesser avsluttet.'),
+ 'Kill' => 'Avslutt',
+ 'Variables' => 'Variabler',
+ 'Status' => 'Status',
+ 'SQL command' => 'SQL-kommando',
+ '%d query(s) executed OK.' => array('%d kall utført OK.', '%d kall utført OK.'),
+ 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Kall utført OK, %d rad påvirket.', 'Kall utført OK, %d rader påvirket.'),
+ 'No commands to execute.' => 'Ingen kommandoer å utføre.',
+ 'Error in query' => 'Feil i forespørsel',
+ 'Execute' => 'Kjør',
+ 'Stop on error' => 'Stopp ved feil',
+ 'Show only errors' => 'Vis bare feil',
+ '%.3f s' => '%.3f s',
+ 'History' => 'Historie',
+ 'Clear' => 'Tøm skjema',
+ 'Edit all' => 'Rediger alle',
+ 'File upload' => 'Filopplasting',
+ 'From server' => 'Fra server',
+ 'Webserver file %s' => 'Webserver-fil %s',
+ 'Run file' => 'Kjør fil',
+ 'File does not exist.' => 'Filen eksisterer ikke.',
+ 'File uploads are disabled.' => 'Filopplastinger ikke tillatt.',
+ 'Unable to upload a file.' => 'Kunne ikke laste opp fil.',
+ 'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksimum tillatte filstørrelse er %sB.',
+ 'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'For stor datamengde i skjemaet. Reduser datamengden, eller øk størrelsen på %s-konfigurasjonsdirektivet.',
+ 'You can upload a big SQL file via FTP and import it from server.' => 'Du kan laste opp en stor SQL-fil via FTP og importere den fra serveren.',
+ 'Export' => 'Eksport',
+ 'Dump' => 'Dump',
+ 'Output' => 'Resultat',
+ 'open' => 'åpne',
+ 'save' => 'lagre',
+ 'Format' => 'Format',
+ 'Data' => 'Data',
+ 'Database' => 'Database',
+ 'database' => 'database',
+ 'Use' => 'Bruk',
+ 'Select database' => 'Velg database',
+ 'Invalid database.' => 'Ugyldig database.',
+ 'Create new database' => 'Lag ny database',
+ 'Database has been dropped.' => 'Databasen har blitt slettet.',
+ 'Databases have been dropped.' => 'Databasene har blitt slettet.',
+ 'Database has been created.' => 'Databasen er opprettet.',
+ 'Database has been renamed.' => 'Databasen har fått nytt navn.',
+ 'Database has been altered.' => 'Databasen er endret.',
+ 'Alter database' => 'Endre database',
+ 'Create database' => 'Opprett database',
+ 'Database schema' => 'Databaseskjema',
+ 'Permanent link' => 'Permanent lenke',
+ ',' => ' ',
+ 'Engine' => 'Motor',
+ 'Collation' => 'Tekstsortering',
+ 'Data Length' => 'Datalengde',
+ 'Index Length' => 'Indekslengde',
+ 'Data Free' => 'Frie data',
+ 'Rows' => 'Rader',
+ '%d in total' => '%d totalt',
+ 'Analyze' => 'Analyser',
+ 'Optimize' => 'Optimaliser',
+ 'Vacuum' => 'Støvsug',
+ 'Check' => 'Sjekk',
+ 'Repair' => 'Reparer',
+ 'Truncate' => 'Avkort',
+ 'Tables have been truncated.' => 'Tabellene har blitt avkortet.',
+ 'Move to other database' => 'Flytt til annen database',
+ 'Move' => 'Flytt',
+ 'Tables have been moved.' => 'Tabellene har blitt flyttet.',
+ 'Copy' => 'Kopier',
+ 'Tables have been copied.' => 'Tabellene har blitt kopiert.',
+ 'Routines' => 'Rutiner',
+ 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('Rutinen er utført, %d rad påvirket.', 'Rutinen er utført, %d rader påvirket.'),
+ 'Call' => 'Kall',
+ 'Parameter name' => 'Parameternavn',
+ 'Create procedure' => 'Opprett prosedyre',
+ 'Create function' => 'Opprett funksjon',
+ 'Routine has been dropped.' => 'Rutinen er slettet.',
+ 'Routine has been altered.' => 'Rutinen er endret.',
+ 'Routine has been created.' => 'Rutinen er opprettet.',
+ 'Alter function' => 'Endre funksjon',
+ 'Alter procedure' => 'Endre prosedyre',
+ 'Return type' => 'Returtype',
+ 'Events' => 'Eventer',
+ 'Event has been dropped.' => 'Eventen er slettet.',
+ 'Event has been altered.' => 'Eventen er endret.',
+ 'Event has been created.' => 'Eventen er opprettet.',
+ 'Alter event' => 'Endre event',
+ 'Create event' => 'Opprett event',
+ 'At given time' => 'På gitte tid',
+ 'Every' => 'Hver',
+ 'Schedule' => 'Tidsplan',
+ 'Start' => 'Start',
+ 'End' => 'Slutt',
+ 'On completion preserve' => 'Ved fullførelse bevar',
+ 'Tables' => 'Tabeller',
+ 'Tables and views' => 'Tabeller og views',
+ 'Table' => 'Tabell',
+ 'No tables.' => 'Ingen tabeller.',
+ 'Alter table' => 'Endre tabell',
+ 'Create table' => 'Opprett tabell',
+ 'Table has been dropped.' => 'Tabellen er slettet.',
+ 'Tables have been dropped.' => 'Tabellene er slettet.',
+ 'Tables have been optimized.' => 'Tabellene er blitt optimalisert.',
+ 'Table has been altered.' => 'Tabellen er endret.',
+ 'Table has been created.' => 'Tabellen er opprettet.',
+ 'Table name' => 'Tabellnavn',
+ 'Show structure' => 'Vis struktur',
+ 'engine' => 'mottor',
+ 'collation' => 'sortering',
+ 'Column name' => 'Kolonnenavn',
+ 'Type' => 'Type',
+ 'Length' => 'Lengde',
+ 'Auto Increment' => 'Autoinkrement',
+ 'Options' => 'Valg',
+ 'Comment' => 'Kommentarer',
+ 'Default values' => 'Standardverdier',
+ 'Drop' => 'Dropp',
+ 'Are you sure?' => 'Er du sikker?',
+ 'Move up' => 'Flytt opp',
+ 'Move down' => 'Flytt ned',
+ 'Remove' => 'Fjern',
+ 'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s.' => 'Maksimum antall feltnavn overskredet - venligst øk %s.',
+ 'Partition by' => 'Partisjoner ved',
+ 'Partitions' => 'Partisjoner',
+ 'Partition name' => 'Partisjonsnavn',
+ 'Values' => 'Verdier',
+ 'View' => 'View',
+ 'View has been dropped.' => 'Viewet er slettet.',
+ 'View has been altered.' => 'Viewet er endret.',
+ 'View has been created.' => 'Viewet er opprettet.',
+ 'Alter view' => 'Endre view',
+ 'Create view' => 'Lag nytt view',
+ 'Indexes' => 'Indekser',
+ 'Indexes have been altered.' => 'Indeksene er endret.',
+ 'Alter indexes' => 'Endre indekser',
+ 'Add next' => 'Legg til neste',
+ 'Index Type' => 'Indekstype',
+ 'Column (length)' => 'Kolonne (lengde)',
+ 'Foreign keys' => 'Fremmednøkler',
+ 'Foreign key' => 'Fremmednøkkel',
+ 'Foreign key has been dropped.' => 'Fremmednøkkelen er slettet.',
+ 'Foreign key has been altered.' => 'Fremmednøkkelen er endret.',
+ 'Foreign key has been created.' => 'Fremmednøkkelen er opprettet.',
+ 'Target table' => 'Måltabell',
+ 'Change' => 'Endre',
+ 'Source' => 'Kilde',
+ 'Target' => 'Mål',
+ 'Add column' => 'Legg til kolonne',
+ 'Alter' => 'Endre',
+ 'Add foreign key' => 'Legg til fremmednøkkel',
+ 'ON DELETE' => 'ON DELETE',
+ 'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
+ 'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Kilde- og mål-kolonner må ha samme datatype, det må være en indeks på mål-kolonnen, og dataene som refereres til må eksistere.',
+ 'Triggers' => 'Triggere',
+ 'Add trigger' => 'Legg til trigger',
+ 'Trigger has been dropped.' => 'Triggeren er slettet.',
+ 'Trigger has been altered.' => 'Triggeren er endret.',
+ 'Trigger has been created.' => 'Triggeren er opprettet.',
+ 'Alter trigger' => 'Endre trigger',
+ 'Create trigger' => 'Opprett trigger',
+ 'Time' => 'Tid',
+ 'Event' => 'Hendelse',
+ 'Name' => 'Navn',
+ 'select' => 'Vis',
+ 'Select' => 'Velg',
+ 'Select data' => 'Velg data',
+ 'Functions' => 'Funksjoner',
+ 'Aggregation' => 'Sammenfatning',
+ 'Search' => 'Søk',
+ 'anywhere' => 'hvorsomhelst',
+ 'Search data in tables' => 'Søk data i tabeller',
+ 'Sort' => 'Sorter',
+ 'descending' => 'minkende',
+ 'Limit' => 'Skranke',
+ 'Text length' => 'Tekstlengde',
+ 'Action' => 'Handling',
+ 'Full table scan' => 'Full tabell-scan',
+ 'Unable to select the table' => 'Kan ikke velge tabellen',
+ 'No rows.' => 'Ingen rader.',
+ '%d row(s)' => array('%d rad', '%d rader'),
+ 'Page' => 'Side',
+ 'last' => 'siste',
+ 'Load more data' => 'Last mer data',
+ 'Loading' => 'Laster',
+ 'whole result' => 'hele resultatet',
+ '%d byte(s)' => array('%d byte', '%d bytes'),
+ 'Import' => 'Importer',
+ '%d row(s) have been imported.' => array('%d rad er importert.', '%d rader er importert.'),
+ 'File must be in UTF-8 encoding.' => 'Filen må være i UTF8-tegnkoding.',
+ 'Modify' => 'Endre',
+ 'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Ctrl+klikk på en verdi for å endre den.',
+ 'Use edit link to modify this value.' => 'Bruk rediger-lengde for å endre dennne verdien.',
+ 'Item%s has been inserted.' => 'Rad%s er satt inn.',
+ 'Item has been deleted.' => 'Raden er slettet.',
+ 'Item has been updated.' => 'Raden er oppdatert.',
+ '%d item(s) have been affected.' => array('%d rad påvirket.', '%d rader påvirket.'),
+ 'New item' => 'Ny rad',
+ 'original' => 'original',
+ 'empty' => 'tom',
+ 'edit' => 'rediger',
+ 'Edit' => 'Rediger',
+ 'Insert' => 'Sett inn',
+ 'Save' => 'Lagre',
+ 'Save and continue edit' => 'Lagre og fortsett å redigere',
+ 'Save and insert next' => 'Lagre og sett inn neste',
+ 'Selected' => 'Valgt',
+ 'Clone' => 'Klon',
+ 'Delete' => 'Slett',
+ 'You have no privileges to update this table.' => 'Du mangler rettighetene som trengs for å endre denne tabellen.',
+ 'E-mail' => 'E-post',
+ 'From' => 'Fra',
+ 'Subject' => 'Tittel',
+ 'Attachments' => 'Vedlegg',
+ 'Send' => 'Send',
+ '%d e-mail(s) have been sent.' => array('%d epost sendt.', '%d eposter sendt.'),
+ 'Numbers' => 'Nummer',
+ 'Date and time' => 'Dato og tid',
+ 'Strings' => 'Strenger',
+ 'Binary' => 'Binære',
+ 'Lists' => 'Lister',
+ 'Network' => 'Nettverk',
+ 'Geometry' => 'Geometri',
+ 'Relations' => 'Relasjoner',
+ 'Editor' => 'Redigering',
+ '$1-$3-$5' => '$6/$4 $1',
+ '[yyyy]-mm-dd' => 'd/m [åååå]',
+ 'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
+ 'now' => '',
+ 'yes' => 'ja',
+ 'no' => 'nei',
+ 'File exists.' => 'Filen finnes.',
+ 'Please use one of the extensions %s.' => 'Vennligst bruk en av filendelsene %s.',
+ 'Alter schema' => 'Endre skjema',
+ 'Create schema' => 'Opprett skjema',
+ 'Schema has been dropped.' => 'Skjemaet er slettet.',
+ 'Schema has been created.' => 'Skjemaet er opprettet.',
+ 'Schema has been altered.' => 'Skjemaet er endret.',
+ 'schema' => 'skjema',
+ 'Schema' => 'Skjema',
+ 'Invalid schema.' => 'Ugylding skjema.',
+ 'Sequences' => 'Sekvenser',
+ 'Create sequence' => 'Opprett sekvens',
+ 'Sequence has been dropped.' => 'Sekvensen er slettet.',
+ 'Sequence has been created.' => 'Sekvensen er opprettet.',
+ 'Sequence has been altered.' => 'Sekvensen er endret.',
+ 'Alter sequence' => 'Endre sekvens',
+ 'User types' => 'Brukertyper',
+ 'Create type' => 'Opprett type',
+ 'Type has been dropped.' => 'Type er slettet.',
+ 'Type has been created.' => 'Type er opprettet.',
+ 'Alter type' => 'Endre type',
+ 'Saving' => 'Lagrer'
+);
View
@@ -1,6 +1,7 @@
Adminer 4.0.3-dev:
MongoDB: insert, truncate, indexes
SimpleDB, MongoDB: insert more fields at once
+Norweigan translation
Adminer 4.0.2 (released 2014-01-11):
Fix handling of long text in SQL textarea

0 comments on commit 7e97257

Please sign in to comment.