Permalink
Browse files

Update translations

  • Loading branch information...
vrana committed Jun 28, 2011
1 parent 46c99c9 commit 87137e55c91c5265f452909ddd72943c45087c34
Showing with 14 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 adminer/lang/ca.inc.php
  2. +6 −0 adminer/lang/zh.inc.php
View
@@ -58,11 +58,11 @@
'Sort' => 'Ordena',
'descending' => 'descendent',
'Limit' => 'Límit',
- 'No rows.' => 'No hi ha cap fila.',
+ 'No rows.' => 'No hi ha cap registre.',
'Action' => 'Acció',
'edit' => 'edita',
'Page' => 'Plana',
- 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Consulta executada correctament, %d fila modificada.', 'Consulta executada correctament, %d files modificades.'),
+ 'Query executed OK, %d row(s) affected.' => array('Consulta executada correctament, %d registre modificat.', 'Consulta executada correctament, %d registres modificats.'),
'Error in query' => 'Error en la consulta',
'Execute' => 'Executa',
'Table' => 'Taula',
@@ -78,7 +78,7 @@
'Unable to upload a file.' => 'Impossible adjuntar el fitxer.',
'File upload' => 'Adjunta un fitxer',
'File uploads are disabled.' => 'L\'ddjunció de fitxers està desactivada.',
- 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('S\'ha cridat la rutina, %d fila modificada.', 'S\'ha cridat la rutina, %d files modificades.'),
+ 'Routine has been called, %d row(s) affected.' => array('S\'ha cridat la rutina, %d registre modificat.', 'S\'ha cridat la rutina, %d registres modificats.'),
'Call' => 'Crida',
'No extension' => 'Cap extensió',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'No hi ha cap de les extensions PHP soporatades (%s) disponible.',
@@ -128,7 +128,7 @@
'Time' => 'Temps',
'Event' => 'Event',
'%s version: %s through PHP extension %s' => 'Versió %s: %s amb l\'extensió de PHP %s',
- '%d row(s)' => array('%d fila', '%d files'),
+ '%d row(s)' => array('%d registre', '%d registres'),
'Remove' => 'Suprimeix',
'Are you sure?' => 'Estàs segur?',
'Privileges' => 'Privilegis',
@@ -153,7 +153,7 @@
'save' => 'desa',
'Format' => 'Format',
'Tables' => 'Taules',
- 'Data' => 'Data',
+ 'Data' => 'Dades',
'Event has been dropped.' => 'S\'ha suprimit l\'event.',
'Event has been altered.' => 'S\'ha modificat l\'event.',
'Event has been created.' => 'S\'ha creat l\'event.',
@@ -169,7 +169,7 @@
'On completion preserve' => 'Conservar en completar',
'Tables and views' => 'Taules i vistes',
'Data Length' => 'Longitud de les dades',
- 'Index Length' => 'L\'ongitud de l\'índex',
+ 'Index Length' => 'Longitud de l\'índex',
'Data Free' => 'Espai lliure',
'Collation' => 'Compaginació',
'Analyze' => 'Analitza',
@@ -194,7 +194,7 @@
'Partitions' => 'Particions',
'Partition name' => 'Nom de la partició',
'Values' => 'Valors',
- '%d row(s) have been imported.' => array('S\'ha importat %d fila.', 'S\'han importat %d files.'),
+ '%d row(s) have been imported.' => array('S\'ha importat %d registre.', 'S\'han importat %d registres.'),
'Import' => 'Importa',
'Show structure' => 'Mostra l\'estructura',
'Select data' => 'Selecciona dades',
@@ -268,6 +268,6 @@
'Copy' => 'Còpia',
'Permanent link' => 'Enllaç permanent',
'Edit all' => 'Edita-ho tot',
- 'Resend POST data?' => 'Tornar a enviar dades POST?',
+ 'Resend POST data?' => 'Torna a enviar les dades POST?',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
View
@@ -264,4 +264,10 @@
'Please use one of the extensions %s.' => '请使用这些扩展中的一个:%s。',
'now' => '现在',
'ltr' => 'ltr',
+ 'Tables have been copied.' => '表已复制。',
+ 'Copy' => '复制',
+ 'Permanent link' => '固定链接',
+ 'Edit all' => '编辑全部',
+ 'Resend POST data?' => '重新发送 POST 数据?',
+ 'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);

0 comments on commit 87137e5

Please sign in to comment.