Permalink
Browse files

čeština v českém překladu

  • Loading branch information...
1 parent a1e4e87 commit b2f5f5689d12e87c0cf71895438c0e1fea7e82a6 @simi simi committed Jun 19, 2012
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 adminer/lang/cs.inc.php
View
@@ -13,11 +13,11 @@
'Invalid credentials.' => 'Neplatné přihlašovací údaje.',
'Language' => 'Jazyk',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Neplatný token CSRF. Odešlete formulář znovu.',
- 'No extension' => 'Žádná extenze',
- 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupná žádná z podporovaných PHP extenzí (%s).',
+ 'No extension' => 'Žádné rozšíření',
+ 'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Není dostupné žádné z podporovaných PHP rozšíření (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Session proměnné musí být povolené.',
'Session expired, please login again.' => 'Session vypršela, přihlašte se prosím znovu.',
- '%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP extenzi %s',
+ '%s version: %s through PHP extension %s' => 'Verze %s: %s přes PHP rozšíření %s',
'Refresh' => 'Obnovit',
// text direction - 'ltr' or 'rtl'

0 comments on commit b2f5f56

Please sign in to comment.