Permalink
Commits on Sep 2, 2017
 1. Boost ver

  vshymanskyy committed Sep 2, 2017
 2. Improve A6 operation

  vshymanskyy committed Sep 2, 2017
 3. Add "How does it work?"

  vshymanskyy committed Sep 2, 2017
 4. Fix #67

  vshymanskyy committed Sep 2, 2017
 5. Add more module options

  vshymanskyy committed Sep 2, 2017
 6. Add more module options

  vshymanskyy committed Sep 2, 2017
 7. SMS Encoding set to GSM

  vshymanskyy committed Sep 2, 2017
Commits on May 30, 2017
 1. Update README.md

  vshymanskyy committed May 30, 2017
Commits on May 17, 2017
 1. Update README.md

  vshymanskyy committed May 17, 2017
 2. Update README.md

  vshymanskyy committed May 17, 2017
 3. Update README.md

  vshymanskyy committed May 17, 2017
Commits on Feb 15, 2017
 1. Update library.properties

  vshymanskyy committed Feb 15, 2017
  [ci skip]
 2. Update library.json

  vshymanskyy committed Feb 15, 2017
  [ci skip]
Commits on Feb 14, 2017
 1. Update README.md

  vshymanskyy committed Feb 14, 2017
 2. Update logo.svg

  vshymanskyy committed Feb 14, 2017
 3. Update logo.svg

  vshymanskyy committed Feb 14, 2017
 4. Update README.md

  vshymanskyy committed Feb 14, 2017
 5. Update logo.svg

  vshymanskyy committed Feb 14, 2017
 6. Merge pull request #10 from xslim/patch-1

  vshymanskyy committed Feb 14, 2017
  Add getBattVoltage for SIM800
Commits on Feb 6, 2017
Commits on Feb 4, 2017
 1. Unified filenames

  vshymanskyy committed Feb 4, 2017
 2. Update example

  vshymanskyy committed Feb 4, 2017
 3. Update README.md

  vshymanskyy committed Feb 4, 2017
  [ci skip]
 4. Update README.md

  vshymanskyy committed Feb 4, 2017
Commits on Feb 1, 2017
 1. Update README.md

  vshymanskyy committed Feb 1, 2017
  [ci skip]
 2. Minor fixes

  vshymanskyy committed Feb 1, 2017
 3. Boost ver

  vshymanskyy committed Feb 1, 2017