Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1123 lines (1098 sloc) 30 KB
title type order
Đội ngũ
guide
803

{% raw %}

<script id="vuer-profile-template" type="text/template">

{{ profile.name }}

Chuyên trách
 • {{ repo.name || repo }}
Hệ sinh thái
 • {{ repo.name || repo }}
Công việc
Khoảng cách
Cách chừng {{ textDistance }} {{ textDistance }} ({{ profile.city }})
Thành phố
{{ profile.city }}
Ngôn ngữ
Các đường dẫn
 • {{ minimizeLink(link) }}
GitHub Twitter CodePen
</script>
<h2 id="the-core-team">
 Các thành viên chính
 <button
  v-if="geolocationSupported && !userPosition"
  @click="getUserPosition"
  :disabled="isSorting"
  class="sort-by-distance-button"
 >
  <i
   v-if="isSorting"
   class="fa fa-refresh rotating-clockwise"
  ></i>
  <template v-else>
   <i class="fa fa-map-marker"></i>
   <span>sắp xếp theo khoảng cách</span>
  </template>
 </button>
</h2>

<p v-if="errorGettingLocation" class="tip">
 Có lỗi xảy ra trong quá trình lấy thông tin địa điểm.
</p>

<p>
 Vue và hệ sinh thái của Vue được xây dựng bởi một đội ngũ gồm các thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Dưới đây là các thành viên đã đồng ý được liệt kê trong danh sách này.
</p>

<p v-if="userPosition" class="success">
 Các thành viên chính đã được sắp xếp theo khoảng cách.
</p>

<vuer-profile
 v-for="profile in sortedTeam"
 :key="profile.github"
 :profile="profile"
 :title-visible="titleVisible"
></vuer-profile>

Các cộng sự cộng đồng sắp xếp theo khoảng cách

<p v-if="errorGettingLocation" class="tip">
 Có lỗi xảy ra trong quá trình lấy thông tin địa điểm.
</p>

<p>
 Một số thành viên cộng đồng đã có những đóng góp rất quan trọng cho Vue và xứng đáng được nhắc đến một cách đặc biệt ở đây. Chúng tôi xây dựng một mối quan hệ gần gũi với những cộng sự này và thường xuyên cộng tác với họ về những tính năng và tin tức mới.
</p>

<p v-if="userPosition" class="success">
 Các cộng sự đã được sắp xếp theo khoảng cách.
</p>

<vuer-profile
 v-for="profile in sortedPartners"
 :key="profile.github"
 :profile="profile"
 :title-visible="titleVisible"
></vuer-profile>
<script> (function () { var cityCoordsFor = { 'Annecy, Pháp': [45.899247, 6.129384], 'Alicante, Tây Ban Nha' : [38.346543, -0.483838], 'Bangalore, Ấn Độ': [12.971599, 77.594563], 'Bắc Kinh, Trung Quốc': [39.904200, 116.407396], 'Bordeaux, Pháp': [44.837789, -0.579180], 'Bucharest, Romania': [44.426767, 26.102538], 'Chengdu, Trung Quốc': [30.572815, 104.066801], 'Chongqing, Trung Quốc': [29.431586, 106.912251], 'Denver, CO, Hoa Kỳ': [39.739236, -104.990251], 'Dubna, Nga': [56.732020, 37.166897], 'East Lansing, MI, Hoa Kỳ': [42.736979, -84.483865], 'Hangzhou, Trung Quốc': [30.274084, 120.155070], 'Jersey City, NJ, Hoa Kỳ': [40.728157, -74.558716], 'Kingston, Jamaica': [18.017874, -76.809904], 'Krasnodar, Nga': [45.039267, 38.987221], 'Lansing, MI, Hoa Kỳ': [42.732535, -84.555535], 'London, Anh': [51.507351, -0.127758], 'Lyon, Pháp': [45.764043, 4.835659], 'Mannheim, Đức': [49.487459, 8.466039], 'Moscow, Nga': [55.755826, 37.617300], 'Munich, Đức': [48.137154, 11.576124], 'Orlando, FL, Hoa Kỳ': [28.538335, -81.379236], 'Paris, Pháp': [48.856614, 2.352222], 'Seoul, Hàn Quốc': [37.566535, 126.977969], 'Shanghai, Trung Quốc': [31.230390, 121.473702], 'Taquaritinga, Brazil': [-21.430094, -48.515285], 'Tehran, Iran': [35.689197, 51.388974], 'Thessaloniki, Hy Lạp': [40.640063, 22.944419], 'Tokyo, Nhật Bản': [35.689487, 139.691706], 'Toronto, Canada': [43.653226, -79.383184], 'Wrocław, Ba Lan': [51.107885, 17.038538] } var languageNameFor = { en: 'English', zh: '中文', vi: 'Tiếng Việt', pl: 'Polski', pt: 'Português', ru: 'Русский', jp: '日本語', fr: 'Français', de: 'Deutsch', el: 'Ελληνικά', es: 'Español', hi: 'हिंदी', fa: 'فارسی', ko: '한국어', ro: 'Română' } var team = [{ name: 'Evan You', title: 'Benevolent Dictator For Life', city: 'Jersey City, NJ, Hoa Kỳ', languages: ['zh', 'en'], github: 'yyx990803', twitter: 'youyuxi', work: { role: 'Creator', org: 'Vue.js' }, reposOfficial: [ 'vuejs/*', 'vuejs-templates/*' ], links: [ 'https://www.patreon.com/evanyou' ] }] team = team.concat(shuffle([ { name: 'Chris Fritz', title: 'Good Word Putter-Togetherer', city: 'Lansing, MI, Hoa Kỳ', languages: ['en', 'de'], github: 'chrisvfritz', twitter: 'chrisvfritz', work: { role: 'Educator & Consultant' }, reposOfficial: [ 'vuejs.org', 'vue-migration-helper' ], reposPersonal: [ 'vue-2.0-simple-routing-example', 'vue-ssr-demo-simple' ], links: [ 'https://www.patreon.com/chrisvuefritz' ] }, { name: 'Eduardo', title: 'Real-Time Rerouter', city: 'Paris, Pháp', languages: ['es', 'fr', 'en'], github: 'posva', twitter: 'posva', work: { role: 'Lead Instructor', org: 'IronHack', orgUrl: 'https://www.ironhack.com/' }, reposOfficial: [ 'vuefire', 'vue-router' ], reposPersonal: [ 'vuexfire', 'vue-mdc', 'vue-motion' ], links: [ 'https://www.codementor.io/posva' ] }, { name: 'Jinjiang', title: 'Mobile Extrapolator', city: 'Hangzhou, Trung Quốc', languages: ['zh', 'en'], github: 'jinjiang', twitter: 'zhaojinjiang', work: { org: 'Alibaba', orgUrl: 'https://www.alibaba.com/' }, reposOfficial: [ 'cn.vuejs.org' ], reposPersonal: [ 'apache/incubator-weex' ] }, { name: 'EGOIST', title: 'Build Tool Simplificator', city: 'Chengdu, Trung Quốc', languages: ['zh', 'en'], github: 'egoist', twitter: '_egoistlily', reposOfficial: [ 'vue-cli' ], reposPersonal: [ 'poi', 'ream', 'vue-play' ] }, { name: 'Katashin', title: 'One of a Type State Manager', city: 'Tokyo, Nhật Bản', languages: ['jp', 'en'], work: { org: 'oRo Co., Ltd.', orgUrl: 'https://www.oro.com' }, github: 'ktsn', twitter: 'ktsn', reposOfficial: [ 'vuex', 'vue-class-component' ] }, { name: 'Kazupon', title: 'Validated Internationalizing Missionary', city: 'Tokyo, Nhật Bản', languages: ['jp', 'en'], github: 'kazupon', twitter: 'kazu_pon', work: { role: 'CTO & Full Stack Developer' }, reposOfficial: [ 'vuejs.org', 'jp.vuejs.org' ], reposPersonal: [ 'vue-i18n', 'vue-i18n-loader', 'vue-i18n-extensions' ], links: [ 'https://cuusoo.com', 'http://frapwings.jp' ] }, { name: 'Rahul Kadyan', title: 'Ecosystem Glue Chemist', city: 'Bangalore, Ấn Độ', languages: ['hi', 'en'], work: { role: 'Software Engineer', org: 'Myntra', orgUrl: 'https://www.myntra.com/' }, github: 'znck', twitter: 'znck0', reposOfficial: [ 'rollup-plugin-vue', 'vue-issue-helper' ], reposPersonal: [ 'vue-keynote', 'bootstrap-for-vue', 'vue-interop' ], links: [ 'https://znck.me', 'https://www.codementor.io/znck' ] }, { name: 'Alan Song', title: 'Regent of Routing', city: 'Hangzhou, Trung Quốc', languages: ['zh', 'en'], work: { role: 'Cofounder', org: 'Futurenda', orgUrl: 'https://www.futurenda.com/' }, github: 'fnlctrl', reposOfficial: [ 'vue-router' ] }, { name: 'Blake Newman', title: 'Performance Specializer & Code Deleter', city: 'London, Anh', languages: ['en'], work: { role: 'Software Engineer', org: 'Attest', orgUrl: 'https://www.askattest.com/' }, github: 'blake-newman', twitter: 'blakenewman', reposOfficial: [ 'vuex', 'vue-router', 'vue-loader' ] }, { name: 'Phan An', title: 'Backend Designer & Process Poet', city: 'Munich, Đức', languages: ['vi', 'en'], github: 'phanan', twitter: 'notphanan', reposOfficial: [ 'vuejs.org', { name: 'vi.vuejs.org', url: 'https://github.com/vuejs-vn/vuejs.org' } ], reposPersonal: [ 'vuequery', 'vue-google-signin-button' ], links: [ 'https://phanan.net/' ] }, { name: 'Linusborg', title: 'Hive-Mind Community Wrangler (Probably a Bot)', city: 'Mannheim, Đức', languages: ['de', 'en'], github: 'LinusBorg', twitter: 'Linus_Borg', reposOfficial: [ 'vuejs/*', 'vuejs-templates/*', 'vue-touch' ], reposPersonal: [ 'portal-vue' ], links: [ 'https://forum.vuejs.org/' ] }, { name: 'Denis Karabaza', title: 'Director of Directives (Emoji-Human Hybrid)', city: 'Dubna, Nga', languages: ['ru', 'en'], github: 'simplesmiler', twitter: 'simplesmiler', work: { role: 'Software Engineer', org: 'Neolant', orgUrl: 'http://neolant.ru/' }, reposPersonal: [ 'vue-focus', 'vue-clickaway' ], links: [ 'mailto:denis.karabaza@gmail.com' ] }, { name: 'Guillaume Chau', title: 'Client-Server Astronaut', city: 'Lyon, Pháp', languages: ['fr', 'en'], github: 'Akryum', twitter: 'Akryum', work: { role: 'Frontend Developer', org: 'Livestorm', orgUrl: 'https://livestorm.co/' }, reposOfficial: [ 'vue-devtools', 'vue-cli', 'vue-curated' ], reposPersonal: [ 'vue-apollo', 'vue-meteor', 'vue-virtual-scroller', 'v-tooltip' ] }, { name: 'Edd Yerburgh', title: 'Testatron Alpha 9000', city: 'London, Anh', languages: ['en'], github: 'eddyerburgh', twitter: 'EddYerburgh', work: { role: 'Full Stack Developer' }, reposOfficial: [ 'vue-test-utils' ], reposPersonal: [ 'avoriaz' ], links: [ 'https://www.eddyerburgh.me' ] }, { name: 'defcc', title: 'Details Deity & Bug Surgeon', city: 'Chongqing, Trung Quốc', languages: ['zh', 'en'], github: 'defcc', work: { org: 'zbj.com', orgUrl: 'http://www.zbj.com/' }, reposOfficial: [ 'vue', 'vuejs.org', 'cn.vuejs.org' ], reposPersonal: [ 'weexteam/weex-vue-framework', 'into-vue' ] }, { name: 'gebilaoxiong', title: 'Issue Annihilator', city: 'Chongqing, Trung Quốc', languages: ['zh', 'en'], github: 'gebilaoxiong', work: { org: 'zbj.com', orgUrl: 'http://www.zbj.com/' }, reposOfficial: [ 'vue' ] }, { name: 'Andrew Tomaka', title: 'The Server Server', city: 'East Lansing, MI, Hoa Kỳ', languages: ['en'], github: 'atomaka', twitter: 'atomaka', reposOfficial: [ 'vuejs/*' ], work: { org: 'Michigan State University', orgUrl: 'https://msu.edu/' }, links: [ 'https://atomaka.com/' ] }, { name: 'Sarah Drasner', city: 'Denver, CO, USA', languages: ['en'], work: { role: 'Senior Cloud Developer Advocate', org: 'Microsoft', orgUrl: 'https://www.microsoft.com/' }, github: 'sdras', twitter: 'sarah_edo', codepen: 'sdras', reposPersonal: [ 'intro-to-vue', 'vue-vscode-snippets', 'vue-sublime-snippets', 'nuxt-type', 'animating-vue-workshop', 'cda-locale', 'vue-weather-notifier' ] }, { name: 'Damian Dulisz', title: 'Dark Mage of Plugins, News, and Confs', city: 'Wrocław, Ba Lan', languages: ['pl', 'en'], github: 'shentao', twitter: 'DamianDulisz', work: { role: 'Consultant' }, reposPersonal: [ 'shentao/vue-multiselect' ] }, { name: 'kingwl', title: 'New Bee', city: 'Bắc Kinh, Trung Quốc', languages: ['zh'], work: { role: 'Software Development Engineer', org: 'Chaitin', orgUrl: 'https://chaitin.cn/' }, github: 'kingwl', reposOfficial: [ 'vue' ] }, { name: 'Alex Kyriakidis', title: 'Vueducator Extraordinaire', city: 'Thessaloniki, Greece', languages: ['el', 'en'], github: 'hootlex', twitter: 'hootlex', work: { role: 'Consultant / Author' }, reposPersonal: [ 'vuejs-paginator', 'vuedo/vuedo', 'the-majesty-of-vuejs-2' ], links: [ 'https://vuejsfeed.com/', 'https://vueschool.io/' ] } ])) var partners = [ { name: 'Sebastien Chopin', title: '#1 Nuxt Brother', city: 'Paris, Pháp', languages: ['fr', 'en'], github: 'Atinux', twitter: 'Atinux', work: { org: 'Orion', orgUrl: 'https://orion.sh' }, reposPersonal: [ 'nuxt/*', 'nuxt-community/*', 'declandewet/vue-meta' ] }, { name: 'Alexandre Chopin', title: '#1 Nuxt Brother', city: 'Bordeaux, Pháp', languages: ['fr', 'en'], github: 'alexchopin', twitter: 'ChopinAlexandre', work: { org: 'Orion', orgUrl: 'https://orion.sh' }, reposPersonal: [ 'nuxt/*', 'nuxt-community/*', 'vue-flexboxgrid' ] }, { name: 'Khary Sharpe', title: 'Viral Newscaster', city: 'Kingston, Jamaica', languages: ['en'], github: 'kharysharpe', twitter: 'kharysharpe', links: [ 'https://twitter.com/VueJsNews', 'http://www.kharysharpe.com/' ] }, { name: 'Alex Kyriakidis', title: 'Vueducator Extraordinaire', city: 'Thessaloniki, Hy Lạp', languages: ['el', 'en'], github: 'hootlex', twitter: 'hootlex', work: { role: 'Consultant / Author' }, reposPersonal: [ 'vuejs-paginator', 'vuedo/vuedo', 'the-majesty-of-vuejs-2' ], links: [ 'https://vuejsfeed.com/', 'https://vueschool.io/' ] }, { name: 'Pooya Parsa', title: 'Nuxtification Modularizer', city: 'Tehran, Iran', languages: ['fa', 'en'], github: 'pi0', twitter: '_pi0_', work: { role: 'Technical Advisor', org: 'Fandogh (AUT University)', orgUrl: 'https://fandogh.org' }, reposPersonal: [ 'nuxt/nuxt.js', 'nuxt-community/modules', 'bootstrap-vue/bootstrap-vue' ] }, { name: 'Yi Yang', city: 'Shanghai, Trung Quốc', title: 'Interface Elementologist', languages: ['zh', 'en'], github: 'Leopoldthecoder', work: { org: 'ele.me', orgUrl: 'https://www.ele.me', }, reposPersonal: [ 'elemefe/element', 'elemefe/mint-ui' ] }, { name: 'Bruno Lesieur', title: 'French Community Director', city: 'Annecy, Pháp', languages: ['fr', 'en'], github: 'Haeresis', twitter: 'MachinisteWeb', work: { role: 'Cofounder', org: 'Orchard ID', orgUrl: 'https://www.orchard-id.com/' }, reposPersonal: [ 'vuejs-fr/*', 'Haeresis/node-atlas-hello-vue' ], links: [ 'https://node-atlas.js.org/', 'https://blog.lesieur.name/' ] }, { name: 'ChangJoo Park', title: 'Vuenthusiastic Korean Community Organizer', city: 'Seoul, Hàn Quốc', languages: ['ko', 'en'], github: 'changjoo-park', twitter: 'pcjpcj2', reposPersonal: [ 'vuejs-kr/kr.vuejs.org', 'ChangJoo-Park/vue-component-generator' ], links: [ 'https://vuejs-kr.github.io', 'https://twitter.com/pcjpcj2' ] }, { name: 'Erick Petrucelli', title: 'Perfectionist Chief Translator for Portuguese', city: 'Taquaritinga, Brazil', languages: ['pt', 'en'], github: 'ErickPetru', twitter: 'erickpetru', work: { role: 'Teacher', org: 'Fatec Taquaritinga', orgUrl: 'http://www.fatectq.edu.br/' }, reposPersonal: [ 'vuejs-br/br.vuejs.org', 'ErickPetru/vue-feathers-chat' ] }, { name: 'Razvan Stoenescu', title: 'Deep Space Quasar Creator', city: 'Bucharest, Romania', languages: ['ro', 'en'], github: 'rstoenescu', twitter: 'quasarframework', work: { role: 'Developer', org: 'Quasar Framework', orgUrl: 'http://quasar-framework.org/' }, reposPersonal: [ 'quasarframework/quasar', 'quasarframework/quasar-cli', 'quasarframework/quasar-play' ] }, { name: 'Jilson Thomas', title: 'Vue Promoter and VueJobs Guy', city: 'Toronto, Canada', languages: ['en'], github: 'JillzTom', twitter: 'jilsonthomas', work: { role: 'Senior Frontend Developer', org: 'Nominator', orgUrl: 'https://nominator.com/' }, links: [ 'https://vuejobs.com' ] }, { name: 'Israel Ortuño', title: 'VueJobs Buccaneer', city: 'Alicante, Tây Ban Nha', languages: ['es', 'en'], github: 'IsraelOrtuno', twitter: 'IsraelOrtuno', work: { role: 'Full Stack Web Developer', org: 'Freelance' }, links: [ 'https://vuejobs.com' ] }, { name: 'John Leider', title: 'Vuetiful Framework Sculptor', city: 'Orlando, FL, Hoa Kỳ', languages: ['en'], github: 'vuetifyjs', twitter: 'vuetifyjs', work: { role: 'Developer', org: 'Fast Forward Academy', orgUrl: 'https://fastforwardacademy.com' }, reposPersonal: [ 'vuetifyjs/vuetify' ] }, { name: 'Grigoriy Beziuk', title: 'Translation Gang Leader', city: 'Moscow, Nga', languages: ['ru', 'de', 'en'], github: 'gbezyuk', work: { role: 'Full Stack Web Developer', org: 'Self Employed', orgUrl: 'http://gbezyuk.ru' }, reposPersonal: [ 'translation-gang/ru.vuejs.org' ] }, { name: 'Alexander Sokolov', title: 'Russian Translation Sharp Eye', city: 'Krasnodar, Nga', languages: ['ru', 'en'], github: 'Alex-Sokolov', reposPersonal: [ 'translation-gang/ru.vuejs.org' ] } ] Vue.component('vuer-profile', { template: '#vuer-profile-template', props: { profile: Object, titleVisible: Boolean }, computed: { workHtml: function () { var work = this.profile.work var html = '' if (work.orgUrl) { html += '' if (work.org) { html += work.org } else { this.minimizeLink(work.orgUrl) } html += '' } else if (work.org) { html += work.org } if (work.role) { if (html.length > 0) { html = work.role + ' @ ' + html } else { html = work.role } } return html }, textDistance: function () { var distanceInKm = this.profile.distanceInKm || 0 if (this.$root.useMiles) { return roundDistance(kmToMi(distanceInKm)) + ' miles' } else { return roundDistance(distanceInKm) + ' km' } }, languageListHtml: function () { var vm = this var nav = window.navigator if (!vm.profile.languages) return '' var preferredLanguageCode = nav.languages // The preferred language set in the browser ? nav.languages[0] : ( // The system language in IE nav.userLanguage || // The language in the current page nav.language ) return ( '
 • ' + vm.profile.languages.map(function (languageCode, index) { var language = languageNameFor[languageCode] if ( languageCode !== 'en' && preferredLanguageCode && languageCode === preferredLanguageCode.slice(0, 2) ) { return ( '' + language + '' ) } return language }).join('
 • ') + '
' ) }, hasSocialLinks: function () { return this.profile.github || this.profile.twitter || this.profile.codepen } }, methods: { minimizeLink: function (link) { return link .replace(/^https?:\/\/(www\.)?/, '') .replace(/\/$/, '') .replace(/^mailto:/, '') }, /** * Generate a GitHub URL using a repo and a handle. */ githubUrl: function (handle, repo) { if (repo && repo.url) { return repo.url } if (repo && repo.indexOf('/') !== -1) { // If the repo name has a slash, it must be an organization repo. // In such a case, we discard the (personal) handle. return ( 'https://github.com/' + repo.replace(/\/\*$/, '') ) } return 'https://github.com/' + handle + '/' + (repo || '') } } }) new Vue({ el: '#team-members', data: { team: team, partners: shuffle(partners), geolocationSupported: false, isSorting: false, errorGettingLocation: false, userPosition: null, useMiles: false, konami: { position: 0, code: [38, 38, 40, 40, 37, 39, 37, 39, 66, 65] } }, computed: { sortedTeam: function () { return this.sortVuersByDistance(this.team) }, sortedPartners: function () { return this.sortVuersByDistance(this.partners) }, titleVisible: function () { return this.konami.code.length === this.konami.position } }, created: function () { var nav = window.navigator if ('geolocation' in nav) { this.geolocationSupported = true var imperialLanguageCodes = [ 'en-US', 'en-MY', 'en-MM', 'en-BU', 'en-LR', 'my', 'bu' ] if (imperialLanguageCodes.indexOf(nav.language) !== -1) { this.useMiles = true } } document.addEventListener('keydown', this.konamiKeydown) }, beforeDestroy: function () { document.removeEventListener('keydown', this.konamiKeydown) }, methods: { getUserPosition: function () { var vm = this var nav = window.navigator vm.isSorting = true nav.geolocation.getCurrentPosition( function (position) { vm.userPosition = position vm.isSorting = false }, function (error) { vm.isSorting = false vm.errorGettingLocation = true }, { enableHighAccuracy: true } ) }, sortVuersByDistance: function (vuers) { var vm = this if (!vm.userPosition) return vuers var vuersWithDistances = vuers.map(function (vuer) { var cityCoords = cityCoordsFor[vuer.city] return Object.assign({}, vuer, { distanceInKm: getDistanceFromLatLonInKm( vm.userPosition.coords.latitude, vm.userPosition.coords.longitude, cityCoords[0], cityCoords[1] ) }) }) vuersWithDistances.sort(function (a, b) { return ( a.distanceInKm - b.distanceInKm ) }) return vuersWithDistances }, konamiKeydown: function (event) { if (this.titleVisible) { return } if (event.keyCode !== this.konami.code[this.konami.position++]) { this.konami.position = 0 } } } }) /** * Shuffles array in place. * @param {Array} a items The array containing the items. */ function shuffle (a) { a = a.concat([]) if (window.location.hostname === 'localhost') { return a } var j, x, i for (i = a.length; i; i--) { j = Math.floor(Math.random() * i) x = a[i - 1] a[i - 1] = a[j] a[j] = x } return a } /** * Calculates great-circle distances between the two points – that is, the shortest distance over the earth’s surface – using the Haversine formula. * @param {Number} lat1 The latitude of the 1st location. * @param {Number} lon1 The longitute of the 1st location. * @param {Number} lat2 The latitude of the 2nd location. * @param {Number} lon2 The longitute of the 2nd location. */ function getDistanceFromLatLonInKm(lat1,lon1,lat2,lon2) { var R = 6371 // Radius of the earth in km var dLat = deg2rad(lat2-lat1) // deg2rad below var dLon = deg2rad(lon2-lon1) var a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) + Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) * Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2) var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a)) var d = R * c // Distance in km return d } function deg2rad(deg) { return deg * (Math.PI/180) } function kmToMi (km) { return km * 0.62137 } function roundDistance (num) { return Number(Math.ceil(num).toPrecision(2)) } })() </script>

{% endraw %}