Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (6 sloc) 494 Bytes
<template>
<div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum maiores modi quidem veniam, expedita quis laboriosam, ullam facere adipisci, iusto, voluptate sapiente corrupti asperiores rem nemo numquam fuga ab at.</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Harum maiores modi quidem veniam, expedita quis laboriosam, ullam facere adipisci, iusto, voluptate sapiente corrupti asperiores rem nemo numquam fuga ab at.</p>
</div>
</template>
You can’t perform that action at this time.