Skip to content
This repository contains my bachelor thesis concerning Moving Weighted Least Squares in Julia. This is a mirror of my university's gitlab repository.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
Makefile
README.md

README.md

Text k bakalářské práci

V tomto repozitáři se nachází text k bakalářské práci "Metoda pohyblivých vážených čtverců v jazyce Julia".

Návod ke čtení zdrojáků

Ve složce src nás zajímají soubory *.tex. Hlavním rozcestníkem je soubor bakalarska-prace.tex, ve kterém jsou přiincludované styly a jednotlivé kapitoly. Kapitoly jsou zpravidla includované příkazem \input nazev-souboru.tex. Své styly mám v souboru src/tungstyl.tex.

Návod ke kompilaci

Ve složce src stačí zavolat příkaz make. Výsledné pdf se bude jmenovat bakalarska-prace.pdf a bude se nacházet ve složce build.

You can’t perform that action at this time.