Permalink
Browse files

mu

  • Loading branch information...
1 parent a3117e6 commit 0606481072716e7b3f59b67e37cb4fa0aa29ac5c @andrejuseu andrejuseu committed Jul 11, 2012
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 README
View
10 README
@@ -0,0 +1,10 @@
+OCLietuva
+=============
+
+Sveiki Opencart vartotojai,
+Kaip žinia mūsų versta Opencart versija pagaliau tampa prieinama kiekvienam, nes 2 žmonės niekada negalvos kaip 20 :)
+
+Kas toliau?
+-------
+
+Failai yra sukelti, reikia tik žmonių kurie norėtu dirbti prie to. Esi toks, pirmyn :)

0 comments on commit 0606481

Please sign in to comment.