Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

mu

  • Loading branch information...
commit 0606481072716e7b3f59b67e37cb4fa0aa29ac5c 1 parent a3117e6
@andrejuseu andrejuseu authored
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 README
View
10 README
@@ -0,0 +1,10 @@
+OCLietuva
+=============
+
+Sveiki Opencart vartotojai,
+Kaip žinia mūsų versta Opencart versija pagaliau tampa prieinama kiekvienam, nes 2 žmonės niekada negalvos kaip 20 :)
+
+Kas toliau?
+-------
+
+Failai yra sukelti, reikia tik žmonių kurie norėtu dirbti prie to. Esi toks, pirmyn :)
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.