Skip to content
Lithuanian KODI Addons
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
media How to images Nov 15, 2015
repo
repository.lt Repository update Nov 14, 2015
.gitignore
LICENSE
README.md
buildRepo.py Windows support Nov 14, 2015
remotePlugins.txt New addon: service.interneto.tv Mar 9, 2016

README.md

kodi-repo

Kodi“ grotuvo repozitorija kurioje rasite įskiepius skirtus peržiūrėti video turinį iš lietuviškų interneto portalų.

Čia rasite:

Instaliavimas

  1. Parsisiųskite repozitorijos failą ir išsaugokite jį kietąjame diske.
  2. Paleiskite „Kodi“ grotuvą. Atverkite programos nustatymus „System -> Settings“ alt tag
  3. Atverkite įskiepių (Add-ons) skiltį: alt tag
  4. Pasirinkite „Install from zip file“: alt tag
  5. Nurodykite pirmojo etapo metu išsaugotą failą: alt tag
  6. Repozitorija jau sėkmingai instaliuota. Atverkite „Install from repository“: alt tag
  7. Atverkite "Lithuanian Kodi Addons" ir išsirinkite įskiepius kuriuos norite instaliuoti: alt tag
You can’t perform that action at this time.