Permalink
Browse files

fix slovak grammar

  • Loading branch information...
progressbarsk
progressbarsk committed Aug 22, 2011
1 parent 79c63a5 commit 32b52f975f99cb6359e6fb7a8d212343d1b61420
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 config/locales/sk.yml
View
@@ -9,7 +9,7 @@ sk:
edit: Upraviť kategóriu
delete: Zmazať kategóriu
index:
- no_items_yet: 'Niesu tu žiadne kategórie. Klikni "%{create}" pre pridanie prvej.'
+ no_items_yet: 'Nie sú tu žiadne kategórie. Klikni "%{create}" pre pridanie prvej.'
comments:
approved: 'Komentár od "%{author}" bol schválený.'
comment:
@@ -19,7 +19,7 @@ sk:
approve: Schváliť
rejected: 'Komentár od "%{author}" bol zamietnutý.'
index:
- no_items_yet: 'Niesu tu žiadne %{type} komentáre.'
+ no_items_yet: 'Nie sú tu žiadne %{type} komentáre.'
show:
comment: Komentár
blog_post: Blog článok
@@ -39,9 +39,9 @@ sk:
save_as_draft: Uložiť ako koncept
published_at: Dátum publikovania
index:
- no_items_yet: 'Niesu žiadne články na blogu. Klikni na "%{create}" pre pridanie prvého.'
+ no_items_yet: 'Nie sú žiadne články na blogu. Klikni na "%{create}" pre pridanie prvého.'
uncategorized:
- no_items_yet: 'Niesu žiadne nekategorizované články.'
+ no_items_yet: 'Nie sú žiadne nekategorizované články.'
post:
view_live_html: 'Zobraziť článok<br/><em>(otvorí ho v novom okne)</em>'
edit: Upraviť článok
@@ -99,11 +99,11 @@ sk:
read_more: Celý článok
comments:
singular: komentár
- none: Niesu tu žiadne komentáre
+ none: Nie sú tu žiadne komentáre
archives: Archív
categories:
show:
- no_posts: Niesu tu žiadne články momentálne.
+ no_posts: Nie sú tu žiadne články momentálne.
posts:
post:
filed_in: Podaný
@@ -114,7 +114,7 @@ sk:
thank_you: 'Vďaka za komentár.'
thank_you_moderated: 'Ďakujeme za Váš komentár. Vaša správa čaká na schválenie a objaví sa v najbližšej dobe.'
index:
- no_blog_articles_yet: Práve niesu žiadne články na blogu. Zostante naladení.
+ no_blog_articles_yet: Práve Nie sú žiadne články na blogu. Zostante naladení.
show:
blog_home: Hlavná stránka blogu
comments:
@@ -125,4 +125,4 @@ sk:
submit: Odoslať komentár
archive:
blog_archive_for: 'Blog archív pre %{date}'
- no_blog_articles_posted: 'Niesu žiadne články publikované %{date}.'
+ no_blog_articles_posted: 'Nie sú žiadne články publikované %{date}.'

0 comments on commit 32b52f9

Please sign in to comment.