Permalink
Browse files

Revision for Bulgarian translation mainly for consistency

  • Loading branch information...
1 parent 9c93abc commit 43ed7f31078bad1d60f20a1fadf02fb71cec9043 @mirosr mirosr committed Jul 15, 2011
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +7 −7 config/locales/bg.yml
View
@@ -9,7 +9,7 @@ bg:
edit: Редактиране на тази категория
delete: Изтриване на тази категория завинаги
index:
- no_items_yet: 'Все още няма категории. Натиснете "%{create}", за да въведете категория.'
+ no_items_yet: 'Все още няма категории. Натиснете "%{create}", за да въведете нова.'
comments:
approved: 'Коментара от "%{author}" бе одобрен.'
comment:
@@ -38,18 +38,18 @@ bg:
toggle_advanced_options: Натиснете, за да достъпите настройките за етикета "meta" и менюто
save_as_draft: Запис като чернова
published_at: Дата на публикуване
- custom_url: Url по избор
- custom_url_help: Вместо от заглавието, генерирайте url за тази публикация чрез този текст.
+ custom_url: Уеб адрес по избор
+ custom_url_help: Вместо от заглавието, генерирайте уеб адреса за тази публикация чрез този текст.
copy_body: Копиране на съдържанието на публикацията като извадка
- copy_body_help: Копира съдържанието на публикацията като извадка. Оставете извадката празна и Refinery автоматично ще я сглоби.
+ copy_body_help: Съдържанието на публикацията ще се копира като извадка. Оставете извадката празна и Refinery автоматично ще я сглоби.
index:
- no_items_yet: 'Все още няма публикации. Натиснете "%{create}", за да въведете публикация.'
+ no_items_yet: 'Все още няма публикации. Натиснете "%{create}", за да въведете нова.'
uncategorized:
no_items_yet: 'Не съществуват некатегоризирани публикации.'
post:
view_live_html: 'Преглед на този публикация <br/><em>(ще се отвори се в нов прозорец)</em>'
edit: Редактиране на тази публикация
- delete: Премахване на тази публикация завинаги
+ delete: Изтриване на тази публикация завинаги
settings:
notification_recipients:
value: Изпращане на уведомления до
@@ -90,7 +90,7 @@ bg:
email: Е-поща
message: Съобщение
closing_line: Поздрави
- ps: 'P.S. Всички Ваши коментари се съхраняват от Refinery в секция "Блог" в подменю "Коментари" и могат да бъдат прегледани по-късно.'
+ ps: 'П.П. Всички Ваши коментари се съхраняват от Refinery в секция "Блог" в подменю "Коментари" и могат да бъдат прегледани по-късно.'
shared:
categories:
title: Категории

0 comments on commit 43ed7f3

Please sign in to comment.