Responzivní mapová aplikace pro openstreetmap.cz
Clone or download
Pull request Compare This branch is even with severak:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
img
js
.gitignore
CONTRIBUTING.md
LICENSE
README.md
index.html

README.md

osmcz-app

Responzivní mapová aplikace pro openstreetmap.cz

Jak přispět do projektu

viz CONTRIBUTING.md

  • hlásit chyby a podněty do issue trackeru
  • vylepšit webovou aplikaci

Další poznámky