Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Insticksmodul för löneberäkning till iOrdning
Branch: master
Pull request Compare This branch is 17 commits behind erikaderstedt:master.

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
English.lproj
SalaryCalculator.xcodeproj
29.csv
30.csv
31.csv
32.csv
33.csv
34.csv
35.csv
36.csv
37.csv
Info.plist
MainController.h
MainController.m
README
SalaryCalculator_Prefix.pch
TaxController.h
TaxController.m
TaxTable.h
TaxTable.m

README

Löneberäkningsmodul till iOrdning 4.

Tack till Sebastian Wallin för 2011 års skattetabeller.
En färdigkompilerad insticksmodul finns här:
http://www.aderstedtsoftware.com/downloads/SalaryCalculator.bundle.zip

För att kunna bygga projektet behöver man peka om EconomacsSDK.framework. Detta ramverk ligger inuti iOrdning. Kopiera ut och lägg det där du kan se det inifrån Xcode, och ändra sökväg till EconomacsSDK.framework.

Installeras i ~/Library/Application Support/Economacs4/Plug-ins per automatik.

Something went wrong with that request. Please try again.