Insticksmodul för löneberäkning till iOrdning
Pull request Compare This branch is 20 commits behind erikaderstedt:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
English.lproj
SalaryCalculator.xcodeproj
29.csv
30.csv
31.csv
32.csv
33.csv
34.csv
35.csv
36.csv
37.csv
Info.plist
MainController.h
MainController.m
README
SalaryCalculator_Prefix.pch
TaxController.h
TaxController.m
TaxTable.h
TaxTable.m

README

Löneberäkningsmodul till iOrdning 4.

Tack till Sebastian Wallin för 2011 års skattetabeller.
En färdigkompilerad insticksmodul finns här:
http://www.aderstedtsoftware.com/downloads/SalaryCalculator.bundle.zip

För att kunna bygga projektet behöver man peka om EconomacsSDK.framework. Detta ramverk ligger inuti iOrdning. Kopiera ut och lägg det där du kan se det inifrån Xcode, och ändra sökväg till EconomacsSDK.framework.

Installeras i ~/Library/Application Support/Economacs4/Plug-ins per automatik.