Permalink
Browse files

Update

  • Loading branch information...
1 parent e23dc24 commit 1fdba8dab42d8c16c8427e1afd2651b50376225c @wardbekker committed Sep 18, 2012
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 article.md
View
@@ -126,6 +126,10 @@ test2(_Config) ->
2 = ci_quickstart_math:addition(1,1). %% validated using pattern matching
```
+## Dialyzer
+
+TODO
+
## Continuous integration met Travis-CI
Stel, je hebt een flinke hoeveelheid automatische testen geïmplementeerd. Het uitvoeren van alle geavanceerde testen duurt lang en belast je systeem fors. Om deze, en [nog meer goede redenen](http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration#Advantages_and_disadvantages), is [Continuous integration](http://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_integration) aan te raden.

0 comments on commit 1fdba8d

Please sign in to comment.