Permalink
Browse files

Update

  • Loading branch information...
1 parent e109f3a commit 40e899a51279aa3d96f6aef51f35525cd0d0cbb9 @wardbekker committed Sep 18, 2012
Showing with 4 additions and 2 deletions.
  1. +3 −1 article.md
  2. +1 −1 shell.sh
View
@@ -92,9 +92,11 @@ prop_sum() ->
).
```
+Voer de test uit door de Erlang Shell op te starten met `./shell.sh` en de volgende functie aanroep `proper:quickcheck(ci_quickstart_math:prop_sum()).`
+
Specifieke nummers worden niet getest. Je gaat nu controleren of de functie voldoet aan de eigenschap dat als je Y weer er afhaalt, je X overhoud.
-Bij elke test genereert Quickcheck random integers voor elk argument. Standaard worden er 100 combinaties getest, en dit aantal voer je op .
+Bij elke test genereert Quickcheck random integers voor elk argument. Standaard worden er 100 combinaties getest, en dit aantal voer je op met de `numtests` optie: `proper:quickcheck(ci_quickstart_math:prop_sum(),[{numtests,10000}]).`.
De uitdaging bij het werken met QuickCheck is het bedenken van de eigenschappen van de functie. Dit is lastiger dan het maken van een unit test. Sterker nog, het schrijven van de functie is vaak nog eenvoudiger dan het redeneren over de eigenschappen. Het positieve effect van QuickCheck op de kwaliteit van je code, en de manier waarop je als developer over je code nadenkt maakt deze tool een zeer waardevol onderdeel van je test gereedschapskist.
View
@@ -1,2 +1,2 @@
#!/bin/sh
-rebar compile skip_deps=true && erl -pa `pwd`/ebin `pwd`/deps/*/ebin -boot start_sasl
+rebar -D TEST clean compile skip_deps=true && erl -pa `pwd`/ebin `pwd`/deps/*/ebin -boot start_sasl

0 comments on commit 40e899a

Please sign in to comment.