Permalink
Browse files

Update article.md

  • Loading branch information...
1 parent bf25f53 commit 596d589472a392ec85920cc541bc1ef8fccd8453 @wardbekker committed Sep 18, 2012
Showing with 12 additions and 0 deletions.
  1. +12 −0 article.md
View
@@ -111,6 +111,18 @@ Stel, je hebt een flinke hoeveelheid automatische testen geïmplementeerd. Het d
Er zijn legio systemen waarmee het mogelijk is om dit voor Erlang op te zetten. In deze post wordt het hosted systeem [Travis-CI](http://travis-ci.org) gebruikt als voorbeeld. Deze dienst ondersteunt Erlang, integreert met het populaire Github en zorgt voor een vliegende start. En het is gratis voor open source projecten.
+```yaml
+language: erlang
+notifications:
+ email: ward@tty.nl
+otp_release:
+ - R15B01
+ - R15B
+ - R14B04
+script: rebar compile && rebar skip_deps=true eunit && rebar skip_deps=true ct
+after_script: tar cvfz test_log_job_`echo $TRAVIS_JOB_ID`.tar .eunit/ logs/ && curl -F "filedata=@test_log_job_`echo $TRAVIS_JOB_ID`.tar" http://ci_asset_helper.equanimity.nl/
+```
+
TODO:
* Toevoegen .travis.yml

0 comments on commit 596d589

Please sign in to comment.