Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Update

  • Loading branch information...
commit 6761745539950fec8b8581366d67a7912ef37fd4 1 parent eb63643
@wardbekker authored
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 article.md
View
6 article.md
@@ -111,6 +111,12 @@ Stel, je hebt een flinke hoeveelheid automatische testen geïmplementeerd. Het d
Er zijn legio systemen waarmee het mogelijk is om dit voor Erlang op te zetten. In deze post wordt het hosted systeem [Travis-CI](http://travis-ci.org) gebruikt als voorbeeld. Deze dienst ondersteunt Erlang, integreert met het Populaire github en zorgt voor een vliegende start. En het is gratis voor open source projecten.
+TODO:
+
+* Toevoegen .travis.yml
+* Setup
+* En vanaf dan wordt er bij elke push gebuild.
+
### Travis-CI Setup
Deze video toont hoe je start met Travis-CI:
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.