Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:wardbekker/ci_quickstart

  • Loading branch information...
2 parents ca9143f + 81eec20 commit 76b9654c2b8fbaff315e83698c11744352706a02 @wardbekker committed Sep 19, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 article.md
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP; een introductie.
+# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP - een introductie.
[Erlang/OTP](http://www.erlang.org) is ontworpen voor het bouwen van grote, schaalbare, soft-realtime systemen met een hoge beschikbaarheid. Het testen van dergelijke systemen is niet eenvoudig, laat staan [geautomatiseerd testen](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Automated_testing). Voor Erlang zijn er dan ook geavanceerde automatische test methoden beschikbaar.

0 comments on commit 76b9654

Please sign in to comment.