Permalink
Browse files

Update article.md

  • Loading branch information...
1 parent 1fdba8d commit 81eec20f630f39dfecb26feab226e88f58cbe232 @wardbekker committed Sep 18, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 article.md
View
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP; een introductie.
+# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP - een introductie.
[Erlang/OTP](http://www.erlang.org) is ontworpen voor het bouwen van grote, schaalbare, soft-realtime systemen met een hoge beschikbaarheid. Het testen van dergelijke systemen is niet eenvoudig, laat staan [geautomatiseerd testen](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Automated_testing). Voor Erlang zijn er dan ook geavanceerde automatische test methoden beschikbaar.

0 comments on commit 81eec20

Please sign in to comment.