Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Update article.md

  • Loading branch information...
commit 81eec20f630f39dfecb26feab226e88f58cbe232 1 parent 1fdba8d
Ward Bekker authored

Showing 1 changed file with 1 addition and 1 deletion. Show diff stats Hide diff stats

  1. +1 1  article.md
2  article.md
Source Rendered
... ... @@ -1,4 +1,4 @@
1   -# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP; een introductie.
  1 +# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP - een introductie.
2 2
3 3 [Erlang/OTP](http://www.erlang.org) is ontworpen voor het bouwen van grote, schaalbare, soft-realtime systemen met een hoge beschikbaarheid. Het testen van dergelijke systemen is niet eenvoudig, laat staan [geautomatiseerd testen](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Automated_testing). Voor Erlang zijn er dan ook geavanceerde automatische test methoden beschikbaar.
4 4

0 comments on commit 81eec20

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.