Permalink
Browse files

Update article.md

  • Loading branch information...
wardbekker committed Sep 18, 2012
1 parent 596d589 commit d1bde062620786a36057c8ced5a7ef25161389ec
Showing with 9 additions and 12 deletions.
  1. +9 −12 article.md
View
@@ -111,24 +111,21 @@ Stel, je hebt een flinke hoeveelheid automatische testen geïmplementeerd. Het d
Er zijn legio systemen waarmee het mogelijk is om dit voor Erlang op te zetten. In deze post wordt het hosted systeem [Travis-CI](http://travis-ci.org) gebruikt als voorbeeld. Deze dienst ondersteunt Erlang, integreert met het populaire Github en zorgt voor een vliegende start. En het is gratis voor open source projecten.
+
+### Voorbereiding
+
+Het build proces van Travis-CI configureer je via het `.travis.yml`-bestand in de *root* van je repository. Een voorbeeld:
+
```yaml
-language: erlang
-notifications:
- email: ward@tty.nl
-otp_release:
+language: erlang // De repository bevat een Erlang project
+notifications:
+ email: you@example.org // Build success en failures stuurt Travis-CI naar dit adres.
+otp_release: // Travis-CI test/bouwt je project voor meerdere Erlang/OTP versies.
- R15B01
- R15B
- R14B04
-script: rebar compile && rebar skip_deps=true eunit && rebar skip_deps=true ct
-after_script: tar cvfz test_log_job_`echo $TRAVIS_JOB_ID`.tar .eunit/ logs/ && curl -F "filedata=@test_log_job_`echo $TRAVIS_JOB_ID`.tar" http://ci_asset_helper.equanimity.nl/
```
-TODO:
-
-* Toevoegen .travis.yml
-* Setup
-* En vanaf dan wordt er bij elke push gebuild.
-
### Travis-CI Setup
Deze video toont hoe je start met Travis-CI:

0 comments on commit d1bde06

Please sign in to comment.