Permalink
Browse files

Update

  • Loading branch information...
wardbekker committed Sep 18, 2012
1 parent 40e899a commit e23dc24eecef80cff62ee7bffb5d2e5ade898cc7
Showing with 5 additions and 3 deletions.
  1. +5 −3 article.md
View
@@ -1,6 +1,6 @@
-# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP
+# Geautomatiseerd testen met Erlang/OTP; een introductie.
-Erlang/OTP is ontworpen voor het bouwen van grote, schaalbare, soft-realtime systemen met een hoge beschikbaarheid. Het testen van dergelijke systemen is niet eenvoudig, laat staan [geautomatiseerd testen](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Automated_testing). Voor Erlang zijn er dan ook geavanceerde automatische test methoden beschikbaar.
+[Erlang/OTP](http://www.erlang.org) is ontworpen voor het bouwen van grote, schaalbare, soft-realtime systemen met een hoge beschikbaarheid. Het testen van dergelijke systemen is niet eenvoudig, laat staan [geautomatiseerd testen](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing#Automated_testing). Voor Erlang zijn er dan ook geavanceerde automatische test methoden beschikbaar.
De drie belangrijkste methoden worden hier kort besproken aan de hand van een test project. De methoden zijn:
@@ -96,11 +96,13 @@ Voer de test uit door de Erlang Shell op te starten met `./shell.sh` en de volge
Specifieke nummers worden niet getest. Je gaat nu controleren of de functie voldoet aan de eigenschap dat als je Y weer er afhaalt, je X overhoud.
-Bij elke test genereert Quickcheck random integers voor elk argument. Standaard worden er 100 combinaties getest, en dit aantal voer je op met de `numtests` optie: `proper:quickcheck(ci_quickstart_math:prop_sum(),[{numtests,10000}]).`.
+`{int(), int()}` genereerd *tuples* met twee random integers. De *tuple* wordt gebonden aan `{X, Y}` door *pattern matching*. Standaard worden er 100 combinaties getest, en dit aantal voer je op met de `numtests` optie: `proper:quickcheck(ci_quickstart_math:prop_sum(),[{numtests,10000}]).`.
De uitdaging bij het werken met QuickCheck is het bedenken van de eigenschappen van de functie. Dit is lastiger dan het maken van een unit test. Sterker nog, het schrijven van de functie is vaak nog eenvoudiger dan het redeneren over de eigenschappen. Het positieve effect van QuickCheck op de kwaliteit van je code, en de manier waarop je als developer over je code nadenkt maakt deze tool een zeer waardevol onderdeel van je test gereedschapskist.
+<!---
[[Naast testen van functie eigenschappen is Quickcheck erg goed in het testen van zgn .State Machine. Een goed voorbeeld hiervan is de controle van de beloofde eventual consistency van Basho's Riak, een populair distribueerd database systeem gemaakt in Erlang. Zie hiervoor de slides van xxxxx. ]]
+-->
## Common test ##

0 comments on commit e23dc24

Please sign in to comment.