Skip to content
course using openlayers3 and Flemish GDI
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
public
views
.gitignore
LES1.md
LES2.md
LES3.md
LES4.md
LES5.md
LES6.md
LES7.md
LES8.md
OPDRACHT.md
README.md
index.md
package.json
server.js

README.md

Cursus Openlayers 3 aan de hand van GDI-webdiensten

Auteur: Kay Warrie

Over

In deze oefeningen wordt het maken van geografische web-toepassingen toegelicht aan de hand van de openlayers javascript bibliotheek. De meeste gebruikte kaart diensten zijn afkomstig uit de Vlaamse Geografische Data-Infrastructuur (GDI-Vlaanderen).

De cursus is opgebouwd als een nodeJS webapplicatie, die zowel dient als ontwikkel-server en als toegang tot cursus materiaal.

Installatie

nodeJS: download, via: http://nodejs.org > install
Download cursus materiaal via: https://github.com/warrieka/ol3course/archive/master.zip
Extraheer de contents naar een geschikte locatie: <path>

Open het Node.js commando prompt: menu start > Node.js > Node.js command prompt

Ga naar <path>\ol3course-master

 $ cd <path>\ol3course-master 

Installeer dependencies van de toepassing lokaal:

 $ npm install

Start de webserver:

 $ npm start

Browse naar http://localhost:3000

Inhoudsopgave

    Voorwoord

  1. Les 1: Hallo Wereld
  2. Les 2: WMS lagen
  3. Les 3: Werken met coordinaat-systemen
  4. Les 4: Tegel lagen
  5. Les 5: Vector lagen
  6. Les 6: Geolocatie op basis van adres
  7. Les 7: Vectorlagen op maat
  8. Les 8: Een backend opzetten of zelf programmeren
  9. Opdrachten
You can’t perform that action at this time.