Skip to content
💬 Podziel się swoim pomysłem na rozwój WarsawJS ze społecznością!
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
README.md

README.md

incubator

💬 Podziel się swoim pomysłem na rozwój WarsawJS ze społecznością! 💬


💎 Cel 💎

Stworzyliśmy ten projekt po to, aby dać możliwość społeczności na zdefiniowanie potrzeby realizacji nowej inicjatywy, nowego przedsięwzięcia lub po prostu nowego pomysłu, który by rozwijał społeczność WarsawJS.

📃 Zasady 📃

  • Opis pomysłu może zostać zapisany w języku angielskim lub polskim.
  • Każdy może zgłosić swój pomysł.
  • Nie ma limitu liczby tworzonych pomysłów.
  • Każdy pomysł musi zostać omówiony z jednym z organizatorów, który zostaje opiekunem tego tematu i na najbliższym spotkaniu Zarządu przedstawi pomysł całemu zgromadzeniu.
  • Pomysł może zostać wdrożony w życie jeśli cały skład Zarządu go zaakceptuje.

FAQ

Jak dodać nowy pomysł?

  1. Wejdź na do zakładki Issues.
  2. Kliknij w zielony przycisk New issue po prawej stronie.
  3. Uzupełnij wymagane sekcje.
  4. Przypisz do jednego z organizatorów, np. do @piecioshka, w celu weryfikacji swojego pomysłu przez osobę z Zarządu.

📋 Gdzie jest lista pomysłów? 📋

Wszystkie pomysły społeczności dostępne są tutaj

Kto jest w Zarządzie?

Zarząd składa się z 3 osób:


@ VII.2017

You can’t perform that action at this time.