Skip to content
No description, website, or topics provided.
PHP CSS JavaScript ApacheConf
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
admin
assets
css
files
img
parts
tmp
.editorconfig
.gitignore
.htaccess
CONTRIBUTORS.txt
LICENSE.txt
README.md
ambassadors.php
bower.json
config.php
constants.inc.php
contact.php
download.php
favicon.ico
firmy.php
functions.inc.php
gulpfile.js
index.php
media.php
package.json
privacy.php
registered.php
withus.php

README.md

Ambasadorzy Jawności

Repozytorium strony internetowej Ambasadorów Jawności Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Proszę sprawdzić plik constants.inc.php i odpowiednio wypełnić wartości stałych przed uruchomieniem wersji produkcyjnej

Szczegółowa instrukcja instalacji

Wymagania:

 • serwer Apache z obsługą PHP
 • dostęp do bazy MySQL
 • włączona funkcja mail() w php.ini
 1. Skopiować wszystkie pliki do katalogu htdocs serwera;
 2. W pliku functions.inc.php i admin/functions.inc zakomentować (//) dwie linie kodu:
error_reporting(-1); //Comments these two lines to disable error reporting - NEED TO BE DONE IN PRODUCTION PHRASE!
ini_set('display_errors', 'On');
 1. Uzupełnić plik constants.inc.php o odpowiednie wartości stałych.
 2. Wejść na adres serwera/strony.
 3. Wypełnić odpowiednimi danymi formularz konfiguracyjny.
 4. Zostanie utworzony domyślny użytkownik o loginie root i haśle 123456
 5. Jak najszybciej zmienić hasło domyślnego użytkownika w panelu administracyjnym (po uprzednim zalogowaniu) - panel dostępny jest pod adres_serwera/admin.
 6. Korzystać z oprogramowania!
You can’t perform that action at this time.