Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:water/resources

  • Loading branch information...
2 parents bc68ef3 + 6017727 commit 6265cb981b41ce7c6313b33f9f4581b6c2e2264a @Tarrasch Tarrasch committed May 14, 2012
Showing with 11 additions and 2 deletions.
  1. +6 −0 report/include/inledning.tex
  2. +5 −2 report/main.tex
@@ -115,6 +115,12 @@ \subsection{Ordlista}
\hline
Longpolling & En förfrågan till extern server. Har servern ingen data att svara med så "hängs" förfrågan. \\
\hline
+\end{tabular}
+
+\begin{tabular} { | l | p{10cm} | }
+\hline
+\bf{Ord} & \bf{Betydelse} \\
+\hline
Polling & Att underrätta sig om förändringar i tillstånd genom att göra upprepade förfrågningar \\
\hline
Git push & Publicering av lokal git till extern eller lokal server \\
View
@@ -32,10 +32,11 @@
\newpage
\pagenumbering{roman}
\setcounter{page}{1}
-%\pagestyle{fancy}
+\pagestyle{fancy}
%\fancyhead[LO,RE]{\slshape \leftmark}
-%\fancyhead{}
+\fancyhead{}
+\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
%\fancyfoot{}
%\fancyhead[CO,CE]{---Draft---}
@@ -44,6 +45,8 @@
%\fancyfoot[C]{Confidential}
%\fancyfoot[RO, LE] {\thepage}
+\fancyfoot[C]{\thepage}
+
\setspecialhdr
\tableofcontents

0 comments on commit 6265cb9

Please sign in to comment.