Permalink
Browse files

Fix minor error

  • Loading branch information...
1 parent 642ca2d commit dbb6c190b2cd4e5c9dfd9131a500136e94534dd9 @oleander oleander committed May 14, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 report/include/teknisk/val-av-versionshantering.tex
@@ -12,7 +12,7 @@ \subsection{Centraliserade system}
\subsection{Distribuerade system}
Ett alternativ till den centraliserade varianten är ett såkallat distribuerat versionshanteringssystem – DVCS (distributed version control system).
-Ett DVCS är ett icke centraliserat system där ändringar kan hållas lokala för att på användarens begäran centraliseras och då även sammanfogas med övriga användares material. Eftersom alla ändringar sker lokalt så ges användaren möjlighet att jobba med experimentell funktionalitet utan att "smutsa ner" den centrala kodbasen. När arbetet sedan är klart kan användaren välja att publicera sitt material. Användaren kan även välja att städa upp sin kodbas genom att plocka bort eller fixa material innan publicering.
+Ett DVCS är ett icke centraliserat system där ändringar kan hållas lokala för att på användarens begäran centraliseras och då även sammanfogas med övriga användares material. Eftersom alla ändringar sker lokalt så ges användaren möjlighet att jobba med experimentell funktionalitet utan att \"smutsa ner\" den centrala kodbasen. När arbetet sedan är klart kan användaren välja att publicera sitt material. Användaren kan även välja att städa upp sin kodbas genom att plocka bort eller fixa material innan publicering.
Enligt O’Sullivan (2009) finns det problem med att hantera stora binärfiler i distribuerade system. Stora binärfiler kan till exempel vara texturer i spelutvecklingsprojekt.
Inom projektgruppen ansåg vi att filer av detta slag torde vara ovanliga inom laborationerna inom data- och it-utbildningar. Därför såg vi distribuerade system ändå mer lämpliga för våra ändamål.

0 comments on commit dbb6c19

Please sign in to comment.