Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
JavaScript Ruby HTML CSS Shell Python
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
bin
pp
public
views
.gitignore
.ruby-gemset
Gemfile
README.md
Rakefile
config.ru
deploy.sh
nosql-tutorial.gemspec

README.md

Winter, 2013/14

Poradnik redaktora

Wykorzystać, wykorzystanie:

  • używać, użytkować, korzystać, stosować
  • używanie, użytkowanie, korzystanie, stosowanie

Wymaganie:

Zasadnicze wymaganie – to odporność na błędy użytkownika.

Złożony:

  • trudny, skomplikowany, zawiły

Zmiana czego:

  • zmiana poglądów, przekonań

Zastąpić co czym.

Bitdeli Badge

Something went wrong with that request. Please try again.