Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Przykładowa aplikacja Rails 3: RSpec + Mongoid + OmniAuth (Github)
Ruby JavaScript CoffeeScript
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
app
config
db
doc
lib
log
public
script
spec
vendor
.gitignore
.rspec
Feature-01-Viewing_Projects.md
Feature-02-Editing_Projects.md
Feature-03-Deleting_Projects.md
Feature-04-ProjectsController.md
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Projekt Zespołowy

TODO: upgrade do Capybara 2.0.0 i RSpec Rails 2.12 i Mongoid jaka wersja??

Announcement:

RVM

Szybsze uruchamianie aplikacji Rails (1.8s v. 8.2s):

rvm install 1.9.3-p286 --patch falcon -n falcon

rvm use 1.9.3-p286-falcon
time rails runner "puts :OK"
rvm use 1.9.3-p327
time rails runner "puts :OK"

Przykładowa aplikacja Rails 3.2 korzystająca z bazy MongoDB (gem Mongoid) z autentykacją OAuth (via Github), autoryzacją (gem CanCan) i z testami RSpec.

Zaczynamy od wygenerowania rusztowania dla aplikacji:

rails new projekt-zespolowy --skip-test-unit --skip-bundle --skip-active-record

oraz procedury „post-install”:

rails generate rspec:install
rails generate mongoid:config

Linki do dokumentacji (gemów, Twitter Bootstrap, etc.):

Przyspieszamy wykonywanie testów (z JavaScript, remote):

Testing JavaScript with PhantomJS

W katalogu doc umieściłem kilka plików generowanych przez generator scaffold. (Użyteczna ściąga?)

RSpec konfigurowałem korzystając z samouczka Daniela Kehoe:

OmniAuth z innego samouczka tego samego autora:

RSpec

Poniżej wkleiłem kod testów requests (dawniej nazywanych integration) oraz testów controllers.

Wszystkie testy uruchamiamy wpisując na konsoli:

rake spec:requests

albo, uruchamiając konkretny test, w taki sposób:

rspec spec/requests/creating_projects_spec.rb

Uwaga: Generatory Mongoid wgenerowały nieco zbędnego kodu. Na przykład w widokach pojawiają się niepotrzebne _id_type. Usunąłem te rzeczy oraz przy okazji poprawiłem nieco kod formularzy.

spec/requests/creating_projects_spec.rb

Pierwszy test:

require 'spec_helper'

feature 'Creating Projects' do
 scenario "can create a project" do
  visit '/'
  click_link 'New Project'
  fill_in 'Name', :with => 'Fortune'
  fill_in 'Description', :with => "Sample Rails Apps"
  click_button 'Create Project'
  page.should have_content('Project has been created.')
 end
end

1. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: visit '/'
   ActionController::RoutingError:
    No route matches [GET] "/"

2. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: visit '/'
   ActionController::RoutingError:
    uninitialized constant ProjectsController

3. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: visit '/'
   AbstractController::ActionNotFound:
    The action 'index' could not be found for ProjectsController

4. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: visit '/'
   ActionView::MissingTemplate:
    Missing template projects/index, application/index with {
      :locale=>[:en], :formats=>[:html],
      :handlers=>[:erb, :builder, :coffee]}.
    Searched in:
     * "/home/wbzyl/repos/hello/projekt-zespolowy/app/views"
     * "/home/wbzyl/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/twitter-bootstrap-rails-2.1.4/app/views"
     * "/home/wbzyl/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/devise-2.1.2/app/views"

Tworzymy pusty plik na konsoli:

touch app/views/projects/index.html.erb

5. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: click_link 'New Project'
   Capybara::ElementNotFound:
    no link with title, id or text 'New Project' found

Dopisujemy do pliku index.html.erb:

<%= link_to "New Project", new_project_path %>

6. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: visit '/'
   ActionView::Template::Error:
    undefined local variable or method `new_project_path' for #<#<Class:0x000000047f6990>:0x000000048076a0>

Dopisujemy do routes.rb:

resources :projects

7. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: click_link 'New Project'
   AbstractController::ActionNotFound:
    The action 'new' could not be found for ProjectsController

Dopisujemy „pustą” metodę new do kontrolera.

8. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: click_link 'New Project'
   ActionView::MissingTemplate:
    Missing template projects/new, application/new with {
      :locale=>[:en], :formats=>[:html], :handlers=>[:erb, :builder, :coffee]}.
    Searched in:
     * "/home/wbzyl/repos/hello/projekt-zespolowy/app/views"
     * "/home/wbzyl/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/twitter-bootstrap-rails-2.1.4/app/views"
     * "/home/wbzyl/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/devise-2.1.2/app/views"

Tworzymy pusty plik na konsoli:

touch app/views/projects/new.html.erb

9. RED: (dokumentacja Mongoid)

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: fill_in 'Name', :with => 'Fortune'
   Capybara::ElementNotFound:
    cannot fill in, no text field, text area or password field with id, name, or label 'Name' found

Zmieniamy definicję new na:

def new
 @project = Project.new
end

Generujemy model:

rails g model project name:string description:text

Przygotowujemy środowisko test:

rake db:test:prepare

10. RED: (to samo co w 9.)

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: fill_in 'Name', :with => 'Fortune'
   Capybara::ElementNotFound:
    cannot fill in, no text field, text area or password field with id, name, or label 'Name' found

11. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: click_button 'Create Project'
   AbstractController::ActionNotFound:
    The action 'create' could not be found for ProjectsController

Tworzymy metodę create:

def create
 @project = Project.new(params[:project])
 if @project.save
  flash[:notice] = "Project has been created."
  redirect_to @project
 else
  # nothing, yet
 end
end

12. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: click_button 'Create Project'
   AbstractController::ActionNotFound:
    The action 'show' could not be found for ProjectsController

Dopisujemy do kontrolera „niepustą” metodę show (pusta metoda to za mało):

def show
 @project = Project.find(params[:id])
end

13. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: click_button 'Create Project'
   ActionView::MissingTemplate:
    Missing template projects/show, application/show with {
      :locale=>[:en], :formats=>[:html], :handlers=>[:erb, :builder, :coffee]}.
    Searched in:
     * "/home/wbzyl/repos/hello/projekt-zespolowy/app/views"
     * "/home/wbzyl/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/twitter-bootstrap-rails-2.1.4/app/views"
     * "/home/wbzyl/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194/gems/devise-2.1.2/app/views"

Tworzymy pusty plik show.html.erb:

touch app/views/projects/show.html.erb

14. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: page.should have_content('Project has been created.')
    expected there to be content "Project has been created." in "ProjektZespolowy\n\n\n\n"

Dopisujemy w show.html.erb:

<h2><%= @project.name %></h2>

Dopisujemy w layoucie aplikacji, w znaczniku body:

<% flash.each do |key, value| %>
<div class='flash' id='<%= key %>'>
 <%= value %>
</div>
<% end %>

15. GREEN:

.
Finished in 0.47093 seconds
1 example, 0 failures

Dodajemy Bootstrap + SimpleForm

Tak jak to opisano na stronie wykładu.

1. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: visit '/'
   ActionView::Template::Error:
    undefined method `each' for nil:NilClass

Dopisujemy w metodzie index:

def index
 @projects = Project.all
end

2. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: click_link 'New Project'
   Capybara::ElementNotFound:
    no link with title, id or text 'New Project' found

Wymieniamy w linijkę z click_link w pliku spec/requests/creating_projects_spec.rb:

click_link 'New'

Zmiany z gałęzi add-bootstrap scaliłem z master.

kontynuacja spec/requests/creating_projects_spec.rb

Tytuł strony. Do istniejącego scenariusza dopisujemy cztery wiersze kodu:

feature 'Creating Projects' do
 scenario "can create a project" do
  visit '/'
  click_link 'New Project'
  fill_in 'Name', :with => 'Fortune'
  fill_in 'Description', :with => "Sample Rails Apps"
  click_button 'Create Project'
  page.should have_content('Project has been created.')

  # NEW
  project = Project.find_by(name: "Fortune")
  page.current_url.should == project_url(project)
  title = "Projekt Zespołowy | Fortune"
  find("title").should have_content(title)
 end
end

1. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can create a project
   Failure/Error: find("title").should have_content(title)
    expected there to be content "Projekt Zespołowy | Fortune" in "Projekt Zespolowy 2012/13"

W layoucie aplikacji podmieniamy element title na:

<title><%= @title || "Projekt Zespołowy 2012/13" %></title>

W pliku show.html.erb dopisujemy:

<% @title = "Projekt Zespołowy | Fortune" %>

2. GREEN: Refaktoryzacja

Tytuł nie zmienia się przy zmianie nazwy projektu. Oczywiście nazwa w tytule musi zmieniać się ze zmianą nazwy projektu.

Definiujemy metodę pomocniczą aplikacji:

module ApplicationHelper
 def title(*parts)
  unless parts.empty?
   content_for :title do
    parts.unshift("Projekt Zespołowy").join(" | ")
   end
  end
 end
end

Ponownie podmieniamy znacznik title w layoucie aplikacji:

<title>
<% if content_for?(:title) %>
 <%= yield(:title) %>
<% else %>
 Projekt Zespołowy 2012/13
<% end %>
</title>

3. GREEN.

walidacja spec/requests/creating_projects_spec.rb

Dodajemy drugi scenariusz:

scenario "can not create a project without a name" do
 visit '/'
 click_link 'New'
 click_button 'Create Project'
 page.should have_content("Project has not been created.")
 page.should have_content("can't be blank")
end

Pierwsze dwie linijki obu scenariuszy są takie same. Przenosimy je do bloku before:

feature 'Creating Projects' do
 before do
  visit '/'
  click_link 'New'
 end

i usuwamy ze scenariuszy.

1. RED:

Failures:

 1) Creating Projects can not create a project without a name
   Failure/Error: page.should have_content("Project has not been created.")
    expected there to be content "Project has not been created." in "\n
 [.. cut ..]

W kodzie kontrolera poprawiamy kod metody create:

def create
 @project = Project.new(params[:project])
 if @project.save
  flash[:notice] = "Project has been created."
  redirect_to @project
 else
  flash[:alert] = "Project has not been created."
  render :action => "new"
 end
end

W kodzie modelu dopisujemy:

attr_accessible :name, :description
validates :name, :presence => true

2. GREEN

Więcej testów…

 1. viewing projects
 2. editing projects
 3. deleting projects

Gdzie można wdrożyć naszą aplikację?

Miss stuff

Something went wrong with that request. Please try again.