Permalink
Browse files

poprawki w Fortunka v1.0

  • Loading branch information...
1 parent 8388bdc commit f83db79eaeb16c5d7767eef1771cbc8942d95689 @wbzyl committed May 13, 2012
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 lib/views/fortunka.md
View
@@ -527,7 +527,7 @@ Poprawiamy wygląd formularza:
margin-top: 1em;
margin-bottom: 2em;
}
- #search {
+ #query {
width: 30%;
}
@@ -548,9 +548,9 @@ kod metody wpisujemy w klasie *Fortune*:
:::ruby app/models/fortune.rb
def self.text_search(query)
if query.present?
- # SQLite i PostgreSQL
- where('quotation like ?', "%#{search}%")
- # tylko PostgreSQL; i – ignore case
+ # SQLite
+ where('quotation like ?', "%#{query}%")
+ # PostgreSQL; i – ignore case
# where("quotation ilike :q or source ilike :q", q: "%#{query}%")
else
scoped
@@ -630,7 +630,7 @@ Pozostało utworzyć bazy i wykonać jeszcze raz migracje:
Dodajemy gemy *valkyrie* i *taps* do grupy development i instalujemy je:
:::bash
- gem install --binstubs
+ bundle install --binstubs
Teraz możemy przenieść bazę z SQLite do PostgreSQL za pomocą *valkyrie*:
@@ -761,7 +761,7 @@ Dopisujemy w modelu (nie używa słownika 'english', nie działa stemming):
:::ruby
include PgSearch
- # definiujemy metodę `search`
+ # definiujemy metodę `fortunes_search`
pg_search_scope :fortunes_search, against: [:quotation, :source],
using: {tsearch: {dictionary: "english"}}

0 comments on commit f83db79

Please sign in to comment.