Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Rails 3. Seminarium 2009/2010
CSS Ruby Shell
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
lib
tmp
.gitignore
Gemfile
README.md
Rakefile
deploy.sh
seminarium.gemspec

README.md

Seminarium 2009/2010

Zaczynamy od lektury: Jacob Kaplan-Moss, Snakes on the Web.

Podręczniki do języka Ruby

Linki

  1. Charset table dla języka polskiego (plik konfiguracyjny)
  2. Sphinx reference manual
  3. Thinking Sphinx (gem)
  4. A Sphinx DataMapper adapter. Przykład w Sinatrze, Railsach z PostgreSQL

Konfiguracja Apache2 + Passenger

Wdrożenie z Apache & Passenger:

# /etc/httpd/conf.d/passenger.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName sinatra.local
  DocumentRoot /srv/www/sinatra

  RackBaseURI /seminarium
  RackBaseURI /rails3
</VirtualHost>

Aplikacja będzie dostępna z sub URI:

http://sinatra.local/seminarium/

Ale można też tak:

# /etc/httpd/conf.d/passenger.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName sinatra.local
  DocumentRoot /srv/www/sinatra/public
</VirtualHost>

Teraz instalujemy gem seminarium i wykonujemy kilka poleceń:

sudo gem install seminarium
mkdir -p /srv/www/sinatra/{public,tmp}
touch /srv/www/sinatra/tmp/always_restart.txt
cp config.ru /srv/www/sinatra

Teraz możemy sami w pliku config.ru podmontowywać kolejne aplikacje.

Something went wrong with that request. Please try again.