Skip to content
Rails 3. Seminarium 2009/2010
CSS Ruby Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
lib
tmp
.gitignore
Gemfile
README.md
Rakefile
deploy.sh
seminarium.gemspec

README.md

Seminarium 2009/2010

Zaczynamy od lektury: Jacob Kaplan-Moss, Snakes on the Web.

Podręczniki do języka Ruby

Linki

  1. Charset table dla języka polskiego (plik konfiguracyjny)
  2. Sphinx reference manual
  3. Thinking Sphinx (gem)
  4. A Sphinx DataMapper adapter. Przykład w Sinatrze, Railsach z PostgreSQL

Konfiguracja Apache2 + Passenger

Wdrożenie z Apache & Passenger:

# /etc/httpd/conf.d/passenger.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName sinatra.local
  DocumentRoot /srv/www/sinatra

  RackBaseURI /seminarium
  RackBaseURI /rails3
</VirtualHost>

Aplikacja będzie dostępna z sub URI:

http://sinatra.local/seminarium/

Ale można też tak:

# /etc/httpd/conf.d/passenger.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName sinatra.local
  DocumentRoot /srv/www/sinatra/public
</VirtualHost>

Teraz instalujemy gem seminarium i wykonujemy kilka poleceń:

sudo gem install seminarium
mkdir -p /srv/www/sinatra/{public,tmp}
touch /srv/www/sinatra/tmp/always_restart.txt
cp config.ru /srv/www/sinatra

Teraz możemy sami w pliku config.ru podmontowywać kolejne aplikacje.

Something went wrong with that request. Please try again.