Notatki do wykladu Środowisko Programisty.
CSS Ruby HTML Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit bdebaa2 Oct 19, 2016 @wbzyl wbzyl update

README.md

Środowisko Programisty

Gem zawierający notatki do wykładu „Środowisko Programisty”.

Instalacja

Wykonać polecenie:

gem install sp-tutorial -s http://gemcutter.org

Uruchamianie

Sprawdzamy gdzie w systemie został zainstalowany gem sp-tutorial:

gem which sp-tutorial

Aplikację uruchamiamy w takis sposób:

rackup /«ścieżka do katalogu z gemem»/lib/config.ru -p 8008

Na przykład:

rackup rackup /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/sp-tutorial-0.3.0/lib/config.ru -p 8008

Po uruchomieniu aplikacja jest dostępna z URL:

http://localhost:8008/