Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Notatki do wykladu Środowisko Programisty.
CSS Ruby TeX Other
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
lib
.gitignore
.ruby-gemset
.ruby-version
Gemfile
README.md
Rakefile
deploy.sh
sp-tutorial.gemspec

README.md

Środowisko Programisty

Gem zawierający notatki do wykładu „Środowisko Programisty”.

Instalacja

Wykonać polecenie:

gem install sp-tutorial -s http://gemcutter.org

Uruchamianie

Sprawdzamy gdzie w systemie został zainstalowany gem sp-tutorial:

gem which sp-tutorial

Aplikację uruchamiamy w takis sposób:

rackup /«ścieżka do katalogu z gemem»/lib/config.ru -p 8008

Na przykład:

rackup rackup /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/sp-tutorial-0.3.0/lib/config.ru -p 8008

Po uruchomieniu aplikacja jest dostępna z URL:

http://localhost:8008/
Something went wrong with that request. Please try again.